15
Yesu ‑bha ‑kë lɛzɛn ‑lü giagia 'ka ‑sü
꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'dhö, 'yö 'wun ꞊zuan' do 'bhaa ‑zɔn ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ: «'Ma 'wun 'sü lɛzɛn 'wo ‑drɔɔn kë ‑na 'ka bhë ‑a ‑bha ꞊nɛ ma 'a tɔɔ lɛzɛn ‑lü giagia 'ö n Dë 'dhö ‑a tamɛ 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö n Dë ‑yö nu, 'ö lɛzɛn ‑lü 'a‑ 'ka bhë 'ö‑ ‑kɔ ‑nu mɛ 'ö 'waa wo ‑kpa ‑ya bhë 'ö ‑an ‑kan 'ö ‑an bho mü; 'ö‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑kpa dhö ‑dhö bhë 'ö ‑an ‑ta ‑kan ‑yö kë 'dhö kö ‑an ‑kpa 'bhaa ‑yaan ‑ya 'zü. ‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ: Mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'a‑ nu ka ‑dhë bhë waa ka kë ꞊nɛ pë ‑ta 'kan ‑sü 'dhö kaa kë 'slööslö ‑a? ‑Ka 'to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ 'ka ka ‑bha bhë ‑a 'dhö. ꞊Dhɛ 'ka‑ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü bhë, ka ‑mɔa 'ka‑ pö lɛzɛn ‑lü ‑kɔ ‑yö ‑mɔa ‑a ‑kpa ‑yö ‑ya 'sloo 'ka kö 'yaa ‑gban ‑sü 'ka ö 'lü gia‑ ‑bha ‑a? ꞊Ɛɛ, 'ö ‑kɔ do bhë 'ö‑ 'ka 'pö kaa ‑mɔa ka ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑yö kë ‑dhö ‑Zlan ‑bha zian ‑ta kö kaa 'to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma.
Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ lɛzɛn ‑lü, 'ö ka ꞊nɛ 'ka tɔɔ lɛzɛn ‑lü 'ö bhë ‑a ‑kɔ ‑nu. Mɛ ꞊ya 'to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma kö 'aan‑ kë ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha, ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑nu ‑dho kë ꞊plëëzë 'ka ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'ö lɛzɛn ‑lü bhë 'ö‑ ‑kpa ‑nu 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'dhö, 'ö bhii kaa ‑mɔa 'ka pë gbɛ kë kö kaa 'to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma. Mɛ 'ö yaa 'to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma, ‑yö ‑dho kë ‑zuö plaan ‑mɛ 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka 'lü ‑kɔ 'ö 'yaa ö ‑lü ‑bha ‑a 'dhö; 'ö ꞊ya kë 'ö 'kpɛa kun. Ka gia‑ ka‑ ‑dɔ ꞊nɛ 'lü ‑kɔ 'kpɛa ‑nu bhë ꞊wa ‑an 'dho 'kuëdhö, kö 'dho 'wo 'dhoë‑ ‑an güö bhë. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka 'to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma, 'ö n ‑wo ‑nu ꞊wa ‑ya ka 'gü, pë 'oo pë 'ö 'ka dhoë‑ ‑dhɛ, ka ‑dhoë yö. N Dë ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ö bhë ‑a ‑wo ‑kɔ ꞊ga 'ö bhë; 'ö bhii ꞊ya kë ꞊nɛ ka ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ꞊ya kë ‑dhö ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'ö lɛzɛn ‑kpa ‑nu 'dho ‑ya ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö kö 'ka‑ ‑zɔn ꞊nɛ ka n ‑ma ꞊guë' ‑nu 'ka. A ka ‑dhɔ ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö n Dë ‑yö n ‑dhɔ ꞊kaa' bhë ‑a 'dhö. ‑Ka 'to ma ‑dhɔ 'gü! 10 ‑A kë ‑kɔ ꞊ga ꞊nɛ: ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka ma tɔng ‑nu 'kun, ka ‑dho to ma ‑dhɔ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ma ‑de 'pö 'a n Dë ‑bha tɔng ‑nu kuën 'ö‑ ‑wun 'gü, 'a‑ 'ka ‑a ‑bha ‑dhɔ 'gü bhë ‑a 'dhö.
11 'Wun bhë a‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'dhö ‑yö kë 'dhö kö ꞊zuögludhi 'ö n ‑gɔ bhë ‑yö ‑ya ka 'gü kö 'go mü ka ꞊zuö' 'glu ‑yaan dhi 'fɛfɛdhö. 12 Ma tɔng bhë 'ö tɔɔ: ‑Ka ka 'ko ‑nu ‑dhɔ kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'a ka ‑dhɔ kë ‑na ‑a 'ka ꞊nɛ ‑a 'dhö. 13 Ka gia‑, ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ pë 'kö mɛ dhoë‑ kë kö ‑yaan ‑zɔn ö 'bha ‑dhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑kë ꞊duö 'ö tɔɔ 'we 'ö dho ‑a wo ‑a ‑bha kö ‑yaan ga ‑a ‑wun 'gü. 14 ꞊Ya kë ꞊nɛ pë ‑nu 'a‑ pö ka ‑dhë 'töüdhö bhë 'ka‑ 'kun, kö ka n 'bhamɛ ‑nu 'ka. 15 N 'ka 'dho ka ‑dhɛ ‑dewo poo ma yuökëmɛ ‑nu zlöö, 'ö tɔɔ mɛ 'ö yuö ‑kë ö ‑gɔmɛ ‑dhë, pë ‑nu 'ö‑ ‑gɔmɛ 'dhoë‑ kë ‑na 'yaa‑ dɔ. A ‑dho ka ‑dhɛ zlöö n 'bhamɛ ‑nu, bhii pë ‑nu 'a‑ ꞊daan 'saadhö n Dë 'piö bhë, 'ma‑ 'plɛ ‑zɔn ka ‑dhë, 'ka‑ dɔ. 16 Ka kun 'ka n sü; 'kɛɛ ma ꞊nɛ 'a ka ꞊dhɔɔ ‑kë n ꞊bhaa, 'ö 'a‑ pö ka ‑dhë 'ka 'dho kö 'ka yuö kë, ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑nu ‑wo kë ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'ö lɛzɛn ‑lü ‑kpa 'dhö kë ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Ö ka këyuö ‑nu 'wo bhë 'ö ‑an ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑nu 'wo bhë 'wo dho ꞊glɔɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, pë 'oo pë 'ka‑ ‑dhɛ n Dë ‑gɔ n 'tɔ 'gü, ‑yö ‑dho ‑a nu ka ‑dhë. 17 'Kɛɛ pë 'ö 'a‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ 'ö tɔɔ kö 'ka ka 'ko ‑nu ‑dhɔ kë.»
'Kpongtaamɛ ‑nu ‑bha Yesu waa‑ ö ‑bha mɛ ‑nu ‑san zë 'wo‑ wo
18 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «꞊Ya kë ꞊nɛ 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊wa ka ‑san zë kö ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ‑wo n ‑san ‑zë 'dhiö ‑be ‑waan ꞊tun yö ‑na ka ‑bha bhë. 19 ꞊Ya kë ꞊nɛ ka ‑kë 'kpongtaamɛ ‑nu 'ka 'pö ‑be, ‑wo ‑dho ka ‑dhɔ kë, 'ö bhii kö ka ‑an ‑mɛ 'ka. 'Kɛɛ 'ma ka 'sü, 'ma ka bho 'kpongtaamɛ ‑nu ziën; 'kaa 'kpongtaamɛ ‑nu 'ka gbɔ; pë 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö 'wo ka ‑san zë ‑na 'ö bhë. 20 Kë‑ wo bhë n 'ka‑ pö ka ‑dhë 'dhiö ꞊nɛɛ yuökëmɛ 'yaa ꞊va ö ‑gɔmɛ ‑bha ‑a? ꞊Ɛɛ, 'ö ꞊dhɛ ꞊wa n 'klo bhɔ bhë, kö ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ‑wo ‑dho ka 'klo bhɔ 'pö. ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊wa 'wun ma n ‑ma mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu ‑ta, kö ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ‑wo ‑dho 'wun ma ka ‑bha ‑nu ‑ta 'pö. 21 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, pë ‑nu 'wo dhoë‑ kë ka 'ka 'dhö bhë, ‑wo ‑dho ‑a kë kaa n ‑wun 'gü, 'ö bhii mɛ 'ö n bɔ bhë 'waa‑ dɔ. 22 ꞊Ya kë ꞊nɛ n 'ka nu ‑be kö 'aan‑ 'wun ꞊blɛɛ' ‑an ‑dhë, za ‑bha ‑an 'kun ‑sü gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö, ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü. 'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ (꞊wa yën n ‑wo ‑nu ma ‑sü ‑bha; ꞊ya kë 'dhö,) ‑a 'slë gbɛ 'ka 'dho kë ‑an ‑gɔ gbɔ ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü. 23 Mɛ 'ö ꞊ya n ‑san zë, kö ꞊ya n Dë ‑san zë ꞊nɛ bhë. 24 ꞊Ya kë ꞊nɛ pë ‑nu 'a‑ ‑kë 'kpɛɛdhö, 'ö mɛ gbɛ yaa‑ kë do kun bhë, n 'ka‑ kë 'dhö ‑bezë, za 'ka 'dhö ‑an kun. 'Kɛɛ ꞊dɛɛ, ‑an 'yan ꞊ya ‑da n këyuö ‑nu 'gü; yö ꞊ga 'ö 'wo ma 'dhö, n Dë 'dhö, yi ‑san zë ‑na bhë. 25 'Kɛɛ pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑kë 'dhö kö pë ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑bha tɔng 'sëëdhɛ 'gü ‑an 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë. Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: ‑Wo n ‑san ‑zë 'kpaan 'ka; ‑a ‑gɛn gbɛ 'yaa 'dhö. »
26 'Yö‑ pö: «Mɛ 'ö dho nu ka ‑dhë bhë, ‑yö ‑dho nu. 'Yö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö 'ö go n Dë 'piö; yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'wun gia‑ ‑gɛn 'godhɛ. Ma ꞊nɛ 'a dho ‑a bɔ ka ‑dhë. 'Kɛɛ ‑yö ‑go n Dë 'piö. Yö ꞊nɛ 'ö dho n ‑wun ꞊blɛɛ' ka ‑dhë. 27 ꞊Ya kë 'dhö, ka ‑de 'pö, 'ka n ‑wun ꞊blɛɛ' mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑dhë, 'ö bhii ka ꞊nɛ 'ö 'ka ‑kë n 'piö ‑a züdɔyi 'ka 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha.»