16
'Yö Yesu ‑ya pö 'zü: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'dhö, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ka dho ka bo ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü 'ka. ‑Wo ‑dho ka kë, 'wo ka bho ‑an ziën wo ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü. ‑A ‑de 'töng 'bhaa 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho ka zë ‑a pö ‑sü 'ka wo ‑de ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ ‑wo ‑Zlan ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë ‑na. ‑A kë 'wo dhoë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ waa n Dë dɔ 'iin waa n dɔ. ‑A pö 'a‑ wo ‑na ka ‑dhë 'dhö bhë 'ö tɔɔ kö yi 'ö ‑an ‑bha 'töng dho ‑lo ‑a 'ka kö ‑waan pë ‑nu kë ka 'ka ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, kö ka ‑zo ‑yaan ‑büö ꞊nɛ 'ma‑ 'to 'dhiö 'ma‑ ꞊blɛɛ' ka ‑dhë 'saadhö. 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑a ꞊blɛɛ' 'ö n 'ka‑ wo ka ‑dhë 'dhö ‑blɛɛzë 'ka bhë 'ö tɔɔ kö a ꞊tun ka 'piö.»
Yuö 'ö ‑Zuu 'slööslö dhoë‑ kë
'Yö Yesu ‑yö dhoë 'dhiö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ n 'dho ‑sü ‑mü mɛ 'ö n bɔ ‑a 'piö bhë ꞊nɛ, 'a 'wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'dhö bhë. ‑A ‑wun 'gü 'ka ‑ya diindhö, 'ö mɛ 'yaa ‑dhö ka ziën kö ‑yö n ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊nɛɛ: ‹Ü ‑dho mɛɛ?› 'ka bhë, 'ö tɔɔ ‑wɛɛ ꞊ya 'kpɔ ka ‑ta 'wun ‑nu 'wo bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, a‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: ꞊Yö ‑së ka ‑bha 'ka kö 'a 'dho ka 'dhiö, 'yaa 'dhö mɛ 'ö dho nu kö ‑yaan nu ka ‑dhë bhë yaa 'dho ‑lo ka ‑ta. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma 'dho, yö ꞊nɛ 'a dho ‑a bɔ ka ‑dhë. Yö bhë ꞊nɛ 'ö ꞊ya nu, 'ö dho ‑a ‑zɔn 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ 'wun 'ö ‑gban ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑bha, 'wun 'ö ‑gban pë 'ö kpengdhö ‑a ‑bha, 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha za 'ö dho ‑a dɔ ‑a ‑bha, ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑an ꞊zuö' 'piö bhë 'yaa 'dhö; wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na bhë. Wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na 'wun 'ö ‑gban ꞊sɔɔn yaa ‑bha ‑a ‑wun 'ka bhë 'ö tɔɔ 'waa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 10 Wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na 'wun 'ö ‑gban pë 'ö kpengdhö ‑a ‑wun 'ka bhë 'ö tɔɔ n 'dho ‑sü ‑mü n Dë 'piö; ka 'ka 'dho n yö gbɔ; 11 'iin 'zü, wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha za 'ö dho ‑a kan ‑a ‑wun 'ka bhë 'ö tɔɔ 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊kɔɔnmɛ bhë ‑a ‑bha za ꞊ya 'kan 'saadhö, ‑a ‑gɔ ꞊ya 'toë‑ 'gü.»
12 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Wun ‑yö n ‑gɔ ꞊va kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë; 'kɛɛ 'ma ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, ‑an 'plɛ 'ka 'dho to ka 'toë‑, dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ ‑a 'gü. 13 ‑Zuu 'ö 'wun gia‑ ‑go ‑a 'gü ‑mɛ 'ka bhë ꞊ya nu, yö ꞊nɛ 'ö dho yö ka ‑dhë 'dhiö 'wun gia‑ ‑zian ‑ta. Yö ꞊nɛ ꞊ya nu, 'ö pë ‑nu 'ö‑ ma 'iin pë ‑nu 'wo dho kë, 'ö dho ‑an 'plɛ ꞊blɛɛ' ka ‑dhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yaa 'dho kë yö ‑de 'sloo ‑a ‑de ‑ta ‑wun 'ka. 14 ‑Yö ‑dho n 'tɔ kë ꞊va, 'ö tɔɔ ma ꞊nɛ 'a dho n ‑wo ‑nu ‑lo ‑a kwɛɛ kö ‑yaan nu ‑yaan ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. 15 Pë 'saadhö 'ö n Dë ‑bha 'ka, kö ma pë ‑mü. Pë 'ö ‑kë 'a‑ pö ‑Zuu 'slööslö 'ö bhë a ‑dho n ‑wo ‑nu ‑lo ‑a kwɛɛ kö ‑yaan nu ‑yaan ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'ö bhë.»
'Yena ‑wun ‑bha ‑gla ꞊zuögludhi ‑wun 'gü ‑kɔ 'ö dho kë
16 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Töng 'ö n ‑gɔ ka 'piö zö bhë 'yaa ꞊va gbɔ; n ‑go ka 'yan 'dhiö ‑sü ‑mü kö 'aan‑ 'dho; 'ö ꞊ya 'go mü, ‑a ‑dhɛ yaa 'dhö ꞊glɔɔ 'ö 'ka ‑kpën n ‑ma 'zü.»
17 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'bhaa ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü ‑bha wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: «‑Wo ‑nu 'ö‑ ꞊blɛɛ 'saadhö ꞊nɛ ‹'töng 'ö n ‑gɔ ka 'piö zö bhë yaa ꞊va gbɔ; n ‑go ka 'yan 'dhiö ‑sü ‑mü kö 'aan‑ 'dho, 'ö ꞊ya 'go mü, ‑a ‑dhɛ 'ka 'dho ꞊glɔɔ 'ö 'ka ‑kpën n ‑ma 'zü›, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‹'ö tɔɔ n 'dho ‑sü ‑mü n Dë 'piö› 'wo bhë 'saadhö, ‑an ‑gɛn tɔɔ ‑më, 'kwa dɔa ꞊nɛɛ? 18 ‹'Töng 'yaa ꞊va gbɔ› ‑de 'kö‑ pö ‑na ꞊nɛ ‑a ‑gɛn tɔɔ ‑më poo ꞊ee? Pë ‑nu 'ö‑ pö ‑na 'saadhö bhë, 'kwaa‑ ‑gɛn ma 'sa!»
19 ꞊Dhɛ Yesu ꞊yaa‑ ‑dhɛ yö ꞊nɛ ‑wa 'piö 'wo ꞊dhɛɛkpɔdhe kë ö ‑gɔ, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë: 'Töng 'ö n ‑gɔ ka 'piö zö bhë 'yaa ꞊va gbɔ; n 'go ‑sü ‑mü ka 'yan 'dhiö kö 'aan‑ 'dho, ꞊ya 'go mü, ‑a ‑dhɛ yaa 'dhö ꞊glɔɔ 'ö 'ka ‑kpën n ‑ma 'zü; 'wun bhë 'pö 'ka‑ ‑ta ꞊dhɛɛ' kpɔ ka 'ko ‑nu ‑gɔ bhë ee? 20 A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Ka ‑dho 'gbo ‑nu bɔ 'yenazë 'ka; 'kɛɛ 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi. Ka ‑dho kë 'yenazë 'dhö, 'kɛɛ ka ‑bha 'yena ‑wun bhë ‑yö ‑dho gla ꞊zuögludhi ‑wun 'gü. 21 ‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! 'Wun bhë ‑a ꞊tɛi' ꞊ga ꞊nɛ: Koyiga ꞊ya dhebɔ 'kun, ‑a ꞊zuö' ‑yö ‑kaan 'kuë; 'ö tɔɔ 'töng 'ö‑ 'yënng dho bhɔa bhë ꞊ya ‑lo. 'Kɛɛ ꞊ya yën 'bë bho ‑sü ‑bha, 'ö‑ ‑zlö ‑yö ‑trö 'yënngbhɔdhe bhë ‑a 'ka, 'ö tɔɔ ‑a ꞊zuö' 'glu ꞊ya dhi mɛ 'bhee‑ 'ö‑ ‑da 'kpongtaa bhë ‑a ‑wun 'gü. 22 ‑Kɔ do gia‑ bhë 'ö‑ 'ka 'pö ꞊dɛɛ. 'Ö tɔɔ ka ‑de 'pö ka ꞊zuö' ꞊ya ꞊kaan' 'kuë. 'Kɛɛ a ‑dho yɛ n 'zü. ‑Yö n 'gü ꞊nɛ ‑a yi bhë ‑a 'ka, ka ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi; mɛ gbɛ ‑kɔ 'ka 'dho ‑mɔa kö ꞊zuögludhi 'ö dho kë ka ‑gɔ bhë, ‑ya 'kun ka ‑gɔ.
23 Yi bhë ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ‑lo, ꞊dhɛɛkpɔdhe gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö 'wun gbɛ ‑wun 'gü gbɔ. A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Pë 'oo pë 'ka‑ ‑dhɛ n Dë ‑gɔ n 'tɔ 'gü, ‑yö ‑dho ‑a nu ka ‑dhë. 24 'Ö yö ꞊dɛɛ ‑bha, kaa pë gbɛ ‑dhɛ n Dë ‑gɔ do n 'tɔ 'gü ꞊kun. ‑Ka pë ‑gba ‑dhɛ 'dhɛ! Ka ‑dho ‑a yö; ꞊ya kë 'dhö ka ‑bha ꞊zuögludhi ‑dho ‑mɔ 'kuë.»
Yesu ‑bha ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü 'ö 'kpongtaadhɛ ‑ta
25 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'saadhö bhë, a ‑an ‑kë 'dhö 'wun ꞊zuan' 'ka. 'Kɛɛ ‑a 'töng ‑yö nu ‑na 'ö n 'ka 'dho 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ka ‑dhë, 'wun ‑blɛɛ ka ‑dhë ‑sü 'ka; ‑a yi bhë ‑a 'ka, 'wun ‑nu 'wo ‑gban n Dë ‑bha, a ‑dho ‑an ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'puu 'ka. 26 Yi bhë ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ‑lo, ka ‑dho pë ‑nu ‑dhɛ n Dë ‑gɔ n 'tɔ 'gü; n ‑ma ‑wun 'ka 'dho kë ‑a ‑bha ‑dewo kö 'a ꞊bhɛa' ‑a ‑dhë 'zü pë 'ka‑ ‑dhɛ bhë ‑a ‑wun 'gü kö ‑yaan ꞊tun ‑a nu ‑na ka ‑dhë, 27 'Ö tɔɔ n Dë ‑de gia‑ ‑yö ka ‑dhɔ ‑kë. Ka ‑dhɔ ‑ya ‑kë, 'ö tɔɔ n ‑dhɔ ‑yö ka ‑kë, 'ö 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ a ‑go ‑Zlan 'piö. 28 A ‑go n Dë 'piö, 'a nu 'kpongtaa zö. 'Kɛɛ a 'go ‑na 'kpongtaa, a 'dho ‑na n Dë 'piö.»
29 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «꞊Nnn'‑, 'wun ꞊ga 'ü‑ ꞊blɛɛ' ‑na 'puu 'ka bhë. ‑A mɛ bhë 'yaa 'wun ꞊zuan' 'ka. 30 Dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, ꞊ya kë yi 'yaan 'sabla ꞊nɛ ü pë 'plɛ ‑dɔ, 'ö ü ‑bha ‑wun 'yaa‑ ‑bha kö 'yi ü ꞊dhɛɛ' 'kpɔ 'zü 'wun 'bhaa ‑wun 'ka. ‑A ‑wun 'gü, yi‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ ü ‑go ‑Zlan 'piö 'ü nu.»
31 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: «'Ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'sabla ‑a? 32 ꞊Ao'; 'kɛɛ ‑a yi ‑yö nu ‑na, 'ö‑ ‑de ꞊ya ‑lo 'saadhö, 'ö 'ka dho kan n ‑zü, mɛ 'ö ‑dhö, ‑yaan 'dho ö ꞊plöö kö 'kaan‑ n 'to 'sloo 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'maa n 'sloo 'ka, 'wun gia‑ 'ka, bhii n Dë ‑yö n 'piö. 33 Pë ‑nu 'wo bhë, a‑ ‑pö ka ‑dhë 'dhö 'saadhö ‑yö kë 'dhö kö ka ‑bha ‑klu n ‑ma ‑sü 'gü, ꞊zuöyagluu ‑yaan kë ka ‑gɔ. Ka 'yënng ‑dho bhɔ 'kpongtaa zö. 'Kɛɛ ‑ka ka 'gü dɔ 'gbee‑! 'Ma 'to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑gludë 'ö 'kpongtaa zö bhë ‑a ‑ta.»