17
Yesu ‑bha ‑bhɛa ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wun 'gü ‑sü
꞊Dhɛ ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'dhö, 'ö ‑dhɛ ‑ga dhang‑ 'gü ꞊zian', 'ö‑ pö: «N Dë, 'töng 'ü‑ ‑ya bhë ꞊ya ‑lo. ‑Bhö 'tɔbhɔdhe nu ü Gbö ‑dhë kö ü Gbö ‑yaan 'tɔbhɔdhe nu ü ‑dhë 'pö. Bhii 'bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü nu ‑a ‑dhë mɛ 'kpɛkpɛ ‑ta, ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'ü ‑an nu ‑a ‑dhë 'saadhö bhë ‑yaan ꞊toëpö ‑këdhösü nu ‑an ‑dhë. ꞊Toëpö ‑këdhösü 'ö bhë 'ö tɔɔ kö ‑waan ü dɔ, bhi 'ü ‑Zlan dosɛn 'ö giagia 'ka bhë 'iin kö Yesu Klito 'ü‑ bɔ bhë ‑waan ‑a dɔ 'pö. 'Ma‑ kë, ü 'tɔ ꞊ya bhɔ 'kpongtaa. Yuö 'ü‑ dɔ n kwɛɛ kö 'aan‑ kë bhë ꞊ya yën. 'Kɛɛ n Dë, 'tɔbhɔdhe 'ö ‑kë n ‑gɔ ü 'piö 'ma kö 'kpongtaadhɛ ‑de yaa kë ꞊kun bhë, ‑a nu n ‑dhë ü wö 'dhiö zö.
Mɛ ‑nu 'ü ‑an bho 'kpongtaa 'ü ‑an nu n ‑dhë bhë, 'ma‑ kë ꞊wa ü dɔ. ‑Wo ‑kë ü ‑bha 'ka ‑be; 'ö ꞊dhɛ 'bha ‑an nu n ‑dhë bhë, ꞊wa ü ‑wo ‑nu ꞊bhlë ‑ya. ꞊Ya kë ‑an 'yaan ꞊nɛ pë ‑nu 'ü‑ nu n ‑dhë 'saadhö bhë ‑yö ‑go ü 'piö, bhii ‑wo ‑nu 'ü‑ 'kluën bho n ‑ma ‑an ‑bha 'ka bhë, ‑a 'plɛ ꞊ya ‑lo ‑an ‑ta; 'yö ꞊wa wo ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊waa‑ yö 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ a ‑go ü 'piö, bhi ꞊nɛ 'ü n bɔ.
A ‑bhɛa ü ‑dhë ‑an ‑wun 'gü. N 'ka‑ pö 'kpongtaamɛ ‑nu. A‑ ‑pö mɛ ‑nu 'ü ‑an nu n ‑dhë bhë, bhii ‑wo ü ‑bha 'ka. 10 Pë ‑nu 'wo n ‑gɔ 'saadhö, ‑wo ü ‑bha 'ka; 'ö pë ‑nu 'wo ü ‑gɔ 'pö 'saadhö, 'wo n ‑ma 'ka. 'Go mü 'ö n ‑ma 'tɔbhɔdhe ‑yö bɔ ‑an 'gü. 11 'Maa 'kpongtaa zö gbɔ, 'kɛɛ wo ‑zë, ‑wo ꞊tun zö. A nu ‑na ü 'piö 'ma. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, n Dë 'slööslö, ü ‑zo kë ‑an 'piö, ü 'tɔ 'piigbeezë bhë ‑a 'ka, ‑yö kë 'dhö kö ‑waan kë do ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ko‑ 'ka do bhë ‑a 'dhö. 12 ꞊Dhɛ 'a ꞊tun ‑an 'piö, 'tɔ 'ü‑ nu n ‑dhë bhë ꞊nɛ 'a n ‑zo ‑kë ‑an 'piö ‑a ‑bha 'piigbeedhɛ 'ka. A n ‑zo ‑kë ‑an 'piö, 'ö ‑an mɛ gbɛ yaa ꞊dhɔng, ‑a 'ke yaa kë mɛ 'ö dho kë dhɔng ‑mɛ 'ka bhë ‑a 'ka, ꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö‑ pöë bhë ‑a 'dhö. 13 'Kɛɛ a nu ‑na ü 'piö 'ma. 'Wun ‑nu 'wo ꞊nɛ a ‑an ‑blɛɛ 'dhö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ a ꞊tun 'kpongtaa zö bhë, ‑yö kë 'dhö kö ma ꞊zuögludhi 'ö 'fɛfɛdhö bhë ‑yö kë ‑an ‑gɔ. 14 ‑Wo ‑nu 'ü‑ 'kluën bho n ‑ma bhë ꞊nɛ 'a‑ ‑lo ‑an kwɛɛ. Yö ꞊ga 'ö 'kpongtaamɛ ‑nu 'dhö ‑an ‑san zë ‑na bhë, bhii ‑dhɛ 'ö ꞊wa wo ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ bhë, 'waa 'kpongtaadhɛ ‑bha 'ka gbɔ ꞊nɛ ‑kɔ do 'a‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. 15 A ‑bhɛa ü ‑dhë. N 'ka‑ pö 'ü ‑an ‑bho 'kpongtaamɛ ‑nu ziën, 'kɛɛ a‑ ‑pö 'ü ‑an ‑maa kë dü ‑gɔ. 16 'Waa 'kpongtaadhɛ ‑bha 'ka ꞊nɛ ‑kɔ gia‑ 'ö 'maa‑ 'ka 'kpongtaadhɛ ‑bha 'ka bhë ‑a 'dhö. 17 ‑Bhöë kë kö ‑wo kë ü ‑bha 'ka ö 'plɛ 'ka, ü ‑wo 'ö 'wun gia‑ 'ka bhë ‑a 'ka. 18 'Ma ‑an bɔ 'kpongtaamɛ ‑nu ziën ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ü n bɔa 'kpongtaa bhë ‑a 'dhö. 19 'Ma n ‑de nu ü ‑dhë n 'plɛ 'ka (kö pë 'ö ‑dhi ü ‑dhë 'ü‑ kë n 'ka), ‑an ‑bha 'wun ‑së ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö wo ‑zë ‑wo ‑ya ‑de ‑ta.
20 ꞊Bhɛa' 'a‑ wo ‑na ꞊nɛɛ, 'yaa wo do 'sloo ‑an ‑wun 'gü; a ‑bhɛa mɛ ‑nu 'ö 'wo dho n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, ‑an 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑bha bhë ‑an ‑wun 'gü 'pö. 21 A ꞊bhɛa kö wo 'saadhö ‑wo kë mɛ ‑lü do 'ka. N Dë, ‑bhöë kë kö ‑wo kpa kwa ‑bha, 'kwa kë ꞊nɛ mɛ ‑lü do 'dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ü‑ 'ka ‑ya ‑sü 'ka n 'gü, 'ö ma ‑de 'pö 'a‑ 'ka ü 'gü bhë ‑a 'dhö. ‑Wo kë do kö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑waan ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü n bɔ. 22 'Tɔbhɔdhe 'ü‑ nu n ‑dhë bhë, 'ma‑ nu ‑an ‑dhë ‑yö kë 'dhö kö ‑waan kë do ꞊nɛ ‑kɔ 'ö bhi 'dhö, ma 'dhö, 'ko‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. 23 'Ö bhii a ‑ya ‑sü 'ka ‑an 'gü, 'ö bhi ‑de 'pö, ü ‑ya ‑sü 'ka n 'gü kö ‑waan kë mɛ ‑lü do 'ka 'iin kö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑waan ‑a yö ‑an ‑gɔ ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü n bɔ 'ö 'ü ‑an ‑dhɔ ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ü n ‑dhɔ ꞊kaa' bhë ‑a 'dhö.
24 N Dë, 'bha ‑an nu n ‑dhë. ‑Yö 'dhö, 'kɛɛ a‑ 'piö kö ‑dhɛ 'a dho ‑da ‑a ‑bha bhë, ‑wo ‑da mü, kö 'tɔbhɔdhe 'ü‑ nu n ‑dhë bhë ‑waan ‑a ‑dhɛ yö, 'ö tɔɔ ü n ‑dhɔ ‑kë ‑a ‑de kö 'kpongtaadhɛ yaa kë ꞊kun. 25 N Dë, bhi 'ü kpengdhö, 'kpongtaamɛ ‑nu 'waa ü dɔ; 'kɛɛ ma ‑zë, a ü ‑dɔ. 'Go mü mɛ ‑nu 'ü‑ nu n ‑dhë, 'ö 'wo ꞊nɛ bhë, ‑wa ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü n bɔ. 26 'Ma‑ kë ꞊wa ü dɔ 'ö 'a dho dhoë 'dhiö, ‑yö kë 'dhö kö ‑dhɔ 'ö ü ‑gɔ n buëndhö bhë, ‑yö kë ‑an 'gü 'iin kö ma ‑de gia‑ 'aan‑ ‑ya ‑an 'gü.»