18
'Wun 'ö ‑gban Yesu 'kun ‑sü ‑bha
(Matiö 26.47-56; Maakö 14.43-50; Lukö 22.47-53)
꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ 'dhö, yö 'dhö, ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'dhö, ‑wo ‑ziö 'wo dho 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Sedrɔn bhë ‑a ꞊zlöö ꞊zian'. 'Lüdhɛɛdhɛ do ‑yö ‑kë 'ma ('ö ꞊ya kë 'ö mɛ ‑nu ‑wo dho wo 'tɛɛ pa ꞊dhia ‑a 'gü). ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo dho ‑a ‑bha. Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo bhë ‑a mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Zuda, 'ö yö ꞊nɛ 'ö Yesu 'dhɔɔ dɔ bhë, ‑dhɛ bhë ‑ya ‑dɔ 'pö, 'ö tɔɔ 'dhiö ꞊zian', waa‑ Yesu ‑nu ꞊ya kë ‑wo ‑dho mü ‑kplawo wo 'kuë. 'Yö Zuda ‑yö dho 'lüdhɛɛdhɛ bhë ‑a ‑bha, yö 'dhö, 'dhasi ‑nu 'dhö, waa‑ ‑dhɛ ‑maakëmɛ ‑nu 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wa yö ‑an 'piö bhë ‑nu, 'wo dho. 'Gbia ‑nu, ꞊labang ‑nu, ‑piö ‑nu, ‑wo ‑kë ‑an kwɛɛ 'wo dhoë. Kë‑ wo 'dhö bhë, pë ‑nu bhë Yesu ‑yö ‑an 'plɛ ‑naa ‑dɔ. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ꞊yɔɔn ‑an ‑bha, 'ö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Dö 'pö 'ka‑ ꞊mɛɛ' ‑na bhë ꞊ɛ?»
'Wo‑ ‑da ‑kë ‑a ‑gɔ, 'wo‑ pö: «Nazalɛtë mi 'wo‑ ‑dhɛ Yesu bhë 'yi‑ ꞊mɛɛ' ‑na bhë.»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ma ꞊ga 'a ꞊nɛ!»
Zuda 'ö‑ 'dhɔɔ dɔ bhë, ‑yö ‑kë mɛ 'wo nu bhë ‑an 'piö mü 'pö. ꞊Dhɛ Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë «ma ꞊ga 'a ꞊nɛ,» 'yö 'wo bhɔ wo züë 'ö 'wo ‑püö sia‑. 'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü ‑dëüwo ꞊nɛɛ: «Dö 'pö 'ka‑ ꞊mɛɛ' ‑na bhë?»
'Wo‑ pö: «Nazalɛtë mi 'wo‑ ‑dhɛ Yesu.»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Ma‑ pö ka ‑dhë 'saadhö ꞊nɛ ma ‑mü. ꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ma 'ka n ꞊mɛɛ' ‑na bhë kö ‑ka ka ꞊kwaa'‑ mɛ ‑nu 'wo to ꞊nɛ ‑an ‑zü ‑wo 'dho.»
'Wun ꞊blɛɛ' ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë, Yesu ‑ya ‑wo 'dhö ‑yö kë 'dhö ‑a ‑de ‑wo 'ö‑ pö 'dhiö 'ö ‑kë: «N Dë, mɛ ‑nu 'ü‑ nu n ‑dhë bhë, n 'ka n ꞊kwaa'‑ ‑an ‑zü ‑an mɛ do ‑de 'gü yaa ꞊siö'‑» 'ka bhë, kö ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ꞊kaa', 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑wo bhë 'ö‑ ‑wun 'dhiö ‑yö ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë. 10 ꞊Dhɛ 'ö 'wun ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö, ‑blaan do ‑yö ‑kë Simɔ Piɛɛ ‑gɔ. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑gan; ‑a ‑zuö 'ö‑ wo bhë 'ö slabhomɛ ꞊va ‑bha yuökëmɛ 'wo‑ ‑dhɛ Maakisö bhë 'ö ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü 'tonëga 'kan 'wa 'dödhö. 11 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö Piɛɛ ‑dhë: «‑Bhö ü ‑bha ‑blaan ‑da ö ‑kloo 'gü. ‑Yö ü ‑zo 'piö ꞊nɛ 'yënngbhɔdhe 'yi ‑kɔɔ 'ö n Dë ‑ya nu n ‑dhë bhë n 'ka 'dhoë‑ mü ꞊a?»
‑Wo ‑dho Yesu 'ka Anë 'dhiö
12 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö 'dhasi ‑nu 'wo nu bhë waa‑ wo ‑gɔmɛ 'dhö, 'yan ‑kë ‑dhɛ ‑bha ‑mɛ ‑nu 'wo bhë 'dhö, wo 'plɛ 'wo ‑lo Yesu ‑bha, 'wo‑ ‑lö ꞊bhüö' 'ka. 13 'Wo dho ‑a 'ka Anë ‑gɔ kɔɔ ‑blɛɛzë 'ka. Anë bhë, Kaifö 'ö ‑kë slabhomɛ ꞊va 'ka ‑kwɛ bhë ‑a 'ka bhë ‑a bɔɔ dë ‑mü. 14 'Yö Kaifö bhë, yö ‑de 'pö, kë‑ wo 'dhiö bhë, yö ꞊nɛ 'ö‑ pö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛɛ: «꞊Yö ‑së kö mɛ do ‑yö ga 'ö ꞊zië' 'sɛgɔ ‑todhösü 'gü ‑mɛ ‑nu ꞊siö' ‑sü ‑ta.»
Piɛɛ ‑bha ꞊kploo 'ö‑ wo Yesu 'ka
(Matiö 26.69-70; Maakö 14.66-68; Lukö 22.55-57)
15 ꞊Dhɛ 'wo 'dho ‑na Yesu 'ka, Simɔ Piɛɛ waa‑ ꞊guë' ‑nu 'wo bhë ‑a mɛ do ‑wo ‑to ‑an 'piö. Mɛ 'ö waa‑ Piɛɛ 'wo to wo 'ko 'piö 'wo dho bhë, slabhomɛ ꞊va ‑ya ‑dɔ. Pë ‑kë 'ö ‑dhɛ 'wo ‑da ‑na Yesu 'ka 'kwɛandhö mü, 'ö yö ‑de 'pö 'ö ‑da kɔɔ 'ö bhë. 16 'Kɛɛ Piɛɛ ‑yö ‑to plaan 'kɔ 'dhiö; 'ö ꞊guë' mɛ 'ö ‑da kɔɔ ꞊sia bhë, 'ö dho 'yan ‑to 'kɔdhi ‑bha ‑dhe 'ö ‑kë mü ‑a 'piö plaan, 'ö 'wun ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë, 'ö ‑da Piɛɛ 'ka 'kwɛandhö mü. 17 'Yö dhebɔ bhë 'yö Piɛɛ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Bhi ‑de 'pö, gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu bhë ‑an do kun ü 'ka a?» 'Ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Abi', 'maa‑ 'piö.»
18 ꞊Dhɛ 'ö 'nɛnɛ 'dhö kë ‑na 'gbee‑, 'ö yuökëmɛ ‑nu waa‑ 'kɔdhi ‑maakëmɛ ‑nu ‑wo 'siö 'gba ‑da 'ö wo 'plɛ 'wo dho ‑a ‑maa 'nɛnɛ bho ꞊dhia. Piɛɛ ‑yö ‑kë ‑an 'piö mü 'pö 'nɛnɛ bho ꞊dhia.
Slabhomɛ ꞊va ‑bha Yesu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ 'ö‑ wo
(Matiö 26.59-66; Maakö 14.55-64; Lukö 22.66-71)
19 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Anë 'ö ‑kë slabhomɛ ꞊va zii 'ka bhë, 'yö Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wun waa‑ ‑a ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'ka. 20 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «A 'wun ‑blɛɛ 'dhëëdhɛ ‑nu 'gü mɛ 'plɛ ‑dhë; ‑dhɛ ‑nu ꞊ya kë 'ö Zuifö ‑wo dho ‑a ‑bha 'kuëdhö ꞊nɛ ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'iin ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü ‑dhɛ ‑nu 'dhö bhë ꞊nɛ ꞊ya kë 'a 'wun ‑nu ꞊blɛɛ ‑an ‑bha. N 'ka 'wun gbɛ ꞊blɛɛ'‑ ‑bin ‑blü. 21 ꞊Ya kë 'dhö, ‑më ‑wun ü‑ ꞊dhɛɛ' ‑gban n ‑ma 'gbödhö ꞊ee? Mɛ ‑nu 'wo wo 'to to n ‑wo ‑nu ‑bha bhë ‑an ꞊dhɛɛ' 'kpɔ 'dhɛ! 'Wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ, ‑wa ‑dɔ ‑së 'ka.»
22 ‑Yö ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia 'ö 'yan ‑to 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ do ‑ya ‑gɔ ‑ma 'wa 'gböüdhö, ‑a ‑kë 'fɛfɛ ‑sü 'ka, 'ö‑ pö: «'Wun ‑daa kë ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë ü‑ ‑wo 'dhö ꞊dhë slabhomɛ ꞊va ‑gɔ ꞊ɛɛ?»
23 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Wo ‑mlë 'ö 'wun ‑daa kë ‑kɔ yaa 'ka mü ii? ‑A ‑zɔn n ‑dhë, 'yaa 'dhö kö ü n ‑gɔ ‑ma 'kpaan?»
24 'Wun bhë ‑a ‑gɔ yaa kë ‑dhö gbɔ, 'ö Anë ‑ya to ‑lö ‑sü 'ka 'dhö 'ö‑ bɔ Kaifö 'ö ‑kë slabhomɛ ꞊va 'ka ‑kwɛ bhë ‑a 'ka bhë ‑a ‑dhë.
Piɛɛ ‑bha ꞊kploo ꞊plɛ 'ö‑ wo 'zü
(Matiö 26.71-75; Maakö 14.69-72; Lukö 22.58-62)
25 ꞊Dhɛ pë ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö, kö Piɛɛ ‑yö 'nɛnɛ bho ꞊dhia. 'Wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Bhi ‑de 'pö 'bhaa gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu do 'ka a?»
'Ö Piɛɛ ‑yö ꞊kploo ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑Abi', 'maa‑ 'piö.»
26 Gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë mü, 'ö ‑kë slabhomɛ ꞊va ‑bha yuökëmɛ do 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö Piɛɛ ‑ya dheglu 'tonëga 'klu ‑kan bhë. 'Yö Piɛɛ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Kaa‑ gɔɔn‑ bhë ka ‑nu kaa kë ka 'ko 'piö 'lüdhɛɛdhö; 'yaa 'dhö a?»
27 'Yö Piɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'zü ꞊nɛɛ: «'Wun gia‑ 'yaa ‑mü.» ‑Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha 'ö ‑tɔ gɔn ‑yö ‑we.
'Dho 'wo‑ wo Yesu 'ka Pilatö 'dhiö
(Matiö 27.1-2, 11-14; Maakö 15.1-5; Lukö 23.1-5)
28 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo go Yesu 'ka Kaifö ‑gɔ kɔɔ, 'wo dho ‑a 'ka 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ 'ö Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑wa ‑ya 'sɛgɔ 'ö bhë ‑a ‑ta bhë ‑a ‑gɔ 'kwɛandhö. ꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö, kö 'kwa dɔ ‑dhiadhiö tii 'gü. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, Zuifö ‑gɔmɛ ‑nu waa ‑da ‑a 'ka Pilatö ‑gɔ kɔɔ mü 'ö bhii kö ꞊wa wo ‑de kë ‑dhiizë ‑be wo ‑bha wɔ ‑kɔ 'gü ‑Zlan wö 'dhiö; kö wo 'ka 'dho Paakö 'wlaan‑ ‑bhöpë ‑bhö ꞊nɛ bhë. 29 'Ö‑ ‑wun 'gü, 'ö 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Pilatö ‑yö yö plaan, 'ö dho ‑an ‑gɔ zian‑, 'ö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Më ‑wun 'ö 'ka‑ dɔ gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑ɛ?»
30 'Wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «Yaa kë këpëyaamɛ 'ka ‑bezë, yi 'ka 'dho nuë ü ꞊dhia.»
31 'Ö Pilatö ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka ‑de gia‑ ka dhoë, 'ka‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ka ‑bha tɔng ‑nu 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'dhö.» 'Ö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Tɔng yaa‑ pö yi ‑dhë 'yi mɛ zë.»
32 Kë‑ wo 'dhiö ꞊zian' bhë, Yesu ‑yö 'wun ‑gban ö ‑bha ga ‑kɔ ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ; yö ꞊nɛ 'ö ‑de 'dhoë‑ kë bhë. 33 'Yö Pilatö ‑yö ‑sɔ kɔɔ, 'ö Yesu ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Ü Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë 'ka a?»
34 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «‑A pö 'ü‑ wo 'dhö bhë ü ‑zo 'pö 'ü‑ ‑ta 'wun bhë ‑a 'gü yö ‑mü 'iin ü‑ ‑pö ꞊nɛ ‑kɔ 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka ü ‑dhë ‑a 'dhö ee?»
35 'Ö Pilatö ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «'Maa Zuifö 'ka; bhi gia‑ ü‑ ‑yö; 'kɛɛ ü ‑sɛgümɛ ‑nu waa‑ slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo nu ü 'ka 'wo ü dɔ n kwɛɛ 'sa; ꞊ya kë 'dhö kö ‑më 'ü‑ ‑kë ‑ɛɛ?»
36 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «Ma ‑gludëdhɛ yaa 'go 'kpongtaa zö. ꞊Ya kë ꞊nɛ ma ‑gludëdhɛ ‑yö ‑go 'kpongtaa zö ‑bezë, ma yuökëmɛ ‑nu ‑wo ‑dho 'ko ‑zë ‑be mɛ ‑nu 'wo nu kö ‑waan n 'kun bhë ‑an 'ka, kö ꞊kun 'wo dho n dɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu kwɛɛ. 'Kɛɛ ‑abi', ma ‑gludëdhɛ yaa 'go 'kpongtaa zö.»
37 'Ö Pilatö ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊woë' ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë 'dhö kö ‑gludë ‑mü ü 'ka a?» 'Ö Yesu ‑ya pö: «꞊Ii‑, ‑gludë ‑mü n 'ka. A ‑bhɔ 'a nu 'kpongtaa zö kö 'aan‑ 'wun gia‑ 'gü ‑wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë. Mɛ 'ö 'ta sü 'wun gia‑ 'gü, ‑yö ö 'to ‑kë n ‑wo ‑bha.» 38 'Yö Pilatö ‑ya pö: «‑Më tɔɔ 'wun gia‑ 'gbödhö ꞊e?»
Ga ‑za ‑bha ‑lo 'ö‑ wo Yesu tuö
(Matiö 27.15-31; Maakö 15.6-20; Lukö 23.13-25)
꞊Dhɛ Pilatö waa‑ Yesu ꞊wa 'dɔɔ 'bhle dɔ 'dhö, 'ö Pilatö ‑yö yö plaan Zuifö ‑nu 'piö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Maa 'wun 'ö dho kë ga ‑za ‑lo gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a tuö ‑gɛn 'ka ‑a yö ‑na. 39 'Kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑kwɛ 'saadhö 'ka, ka‑ ‑dhɛ n ‑gɔ kö 'a mɛ do bho ‑kanso 'gü ka ‑dhë ka ‑bha Paakö 'wlaan‑ ‑yi 'ka bhë, ka‑ 'piö kö Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë bhë 'a n ꞊kwaa' ‑a ‑zü ka ‑dhë ‑a?»
40 ꞊Aa', 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü ‑bha ꞊nɛɛ: «‑Abi', ‑abi', 'yiëë‑ 'piö! ‑Bhö Balaba ‑zë bho mü yi ‑dhë!» Balaba 'ö bhë, kë‑ wo bhë, ‑yö ‑kë këpëyaamɛ 'ka.