19
꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Pilatö ‑ya pö 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo 'dho Yesu 'ka, ‑wa ‑ma ‑klaa 'ka. 'Yö 'dhasi ‑nu ‑wo 'ginng 'gɔ ꞊gblaa' ‑pë ‑kë 'wo‑ ‑ya Yesu tuö; 'wo gblang nuɛazë do sü 'wo‑ ‑da ‑a ‑bha (‑gludëdhɛ ‑kwaa). ꞊Dhɛ ꞊waa‑ kë 'dhö, 'wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë, 'bha ꞊büee!» ꞊Waa‑ kë 'dhö, ꞊waa‑ kë 'dhö, 'wo‑ ‑gɔ ‑ma.
'Ö Pilatö ‑yö yö plaan 'zü ‑dëüwo, 'ö‑ pö mɛ gbung 'wo ‑kë mü bhë ‑an ‑dhë: «‑Ka ka 'to 'to, a 'dhoë‑ nuë ka ꞊dhia plaan zö kö ka ‑de 'kaan‑ yö ꞊nɛ 'maa za ‑lo ‑a tuö ‑gɛn yö ‑na kö ‑yaan kë ‑a zë ‑gɛn 'ka bhoo‑!»
'Wo nu Yesu 'ka ‑an 'dhiö mü; 'gɔ ꞊gblaa' ‑yö ‑kë ‑a tuö, sɔ nuɛazë ‑yö ‑kë ‑a ‑bha. 'Ö Pilatö ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Yö ꞊ga ꞊nɛ! ‑Kaa ‑ga bhë 'dhɛ!»
'Yö ꞊dhɛ slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ 'yan ‑to 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ ‑nu ꞊waa‑ yö, 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü ‑bha ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑A dɔ ‑gaatalü ‑bha! ‑A dɔ ‑gaatalü ‑bha!»
'Ö Pilatö ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Ɛɛ, ka gia‑ ‑kaa 'kun, 'ka dhoë, 'ka‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha, 'ö bhii ma ‑zë 'maa‑ zë ‑gɛn yö ‑na.»
'Yö Zuifö ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Tɔng do ‑yö yi ‑gɔ 'ö ꞊yaa‑ ‑lö 'gü; yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑a zë ‑gɛn; 'ö bhii ‑ya pö yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan Gbö.»
꞊Dhɛ ‑wo bhë Pilatö ꞊yaa‑ ma, 'ö 'suö ‑yö ‑kan ‑a 'gluu. 'Yö ‑da kɔɔ 'ö Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Ü ‑go 'më 'ü nu ꞊ii?»
'Kɛɛ Yesu yaa ‑daa gbɛ kë ‑a ‑gɔ. 10 'Ö Pilatö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü 'ka 'dho we n ꞊woë' ꞊a? 'Kɛɛ ‑yö kë ü 'yaan ꞊nɛ ma do ꞊nɛ, ‑dhɛ 'ü dɔ ‑a ‑bha zlöö ꞊nɛ 'a ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'a ‑potaasü nu ü ‑dhë 'iin 'a‑ pö mɛ ‑nu ‑dhë ‑wo ü dɔ ‑gaatalü ‑bha.»
11 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü ‑kɔ 'yaa ‑mɔ pë gbɛ ‑bha ‑a 'ke yaa kë 'wun ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑wun ‑lo ü kwɛɛ ‑an 'ka. Pë 'ö ‑kë 'ö mɛ 'ö n dɔ ü kwɛɛ bhë 'ö za ‑bha ‑lo ‑a tuö ‑sü bhë 'ö ‑ziö ü ‑bha ‑ta 'ö bhë.»
12 ꞊Dhɛ Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'dhö zlöö, Pilatö ‑yö ‑kë ‑a 'slë ꞊mɛɛ' ꞊dhia zlöö kö ‑yaan ‑potaasü nu Yesu ‑dhë. 'Kɛɛ ꞊dhɛ ꞊ya 'dho Zuifö ‑nu 'dhiö 'zü 'wun do bhë ‑a 'ka 'yö 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü ‑bha ꞊woë' ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ bhë 'bha ü ꞊kwaa'‑ ‑a ‑zü, kö 'bhaa ‑gludë ꞊va 'bhamɛ 'ka gbɔ! 'Ö bhii mɛ 'oo mɛ 'ö‑ pö ö ‑gludë 'ka kö ꞊ya kë ‑gludë ꞊va 'ö Wlɔmë bhë ‑a yaagümɛ 'ka ꞊nɛ bhë!»
13 ꞊Dhɛ Pilatö ꞊ya ‑wo ‑nu bhë ‑an ma 'dhö, 'ö‑ pö ‑wo nu Yesu 'ka 'dhëëdhö. 'Ö yö ‑zë 'ö ꞊yaannu zakanmɛ ‑bha ‑gbloo 'gü. ‑Dhɛ bhë ‑wa ‑dhɛ Eblö ‑wo 'gü «Gabata». 14 ‑Yö ‑kë Paakö ‑waamayi 'ka, kö lan‑ ꞊ya dɔ mɛ ‑gɔ ziën. 'Yö Pilatö ‑ya pö Zuifö ‑nu ‑dhë: «Ka ‑bha ‑gludë bhë ꞊ga ꞊nɛ!»
15 'Yö 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü ‑bha 'zü ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑A zë! ‑A zë! ‑A dɔ ‑gaatalü ‑bha!»
'Yö Pilatö ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Ka‑ 'piö kö 'a ka ‑bha ‑gludë dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑a?»
'Ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wa ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: «꞊Ya 'kan ‑gludë ꞊va 'ö Wlɔmë ‑a ‑bha, ‑gludë gbɛ 'yaa yi ‑gɔ.»
16 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Pilatö ‑yö Yesu dɔ ‑an kwɛɛ kö ‑wo 'dho ‑a 'ka, ‑wa dɔ ‑gaatalü ‑bha.
Yesu ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü
(Matiö 27.32-44; Maakö 15.21-32; Lukö 23.26-43)
'Wo dho Yesu 'ka. 17 Yesu gia‑ ꞊nɛ 'yö ö ‑bha ‑gaatalü bun kö ‑wo 'dho ‑na pö‑ ꞊taa. 'Wo dho 'wo ‑lo ‑dhɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Eblö ‑wo 'gü «Gɔɔgota» bhë ‑a ‑bha (꞊waa‑ pö 'dhö kö ‑wa ‑pö «mɛ ‑gɔ ‑klëë ‑lo ‑dhɛ»). 18 ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö 'dhasi ‑nu ‑wo Yesu dɔ ‑a ‑bha ‑gaatalü ‑bha. Mɛ ꞊plɛ 'waa gbɛ ‑wo ‑kë mü, 'ö 'wo ‑an dɔ ‑gaatalü ‑bha 'pö; 'wo mɛ do dɔ Yesu ꞊kwɛɛ‑ 'gü, 'wo‑ mɛ do dɔ ‑a ꞊kwaa‑ 'gü.
19 'Yö Pilatö ‑ya pö ‑wo 'lü 'fa 'sü ‑wa zë ‑gɛn ‑yaa ‑ta kö ‑wo ꞊taanga ‑gban ‑a ‑ta ‑a ‑gɔ dhuö zian ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Yesu, Nazalɛtë mi, Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë.» 20 Zuifö ‑nu ‑wo ‑kë ꞊va 'ö ‑wo bhë 'wo‑ pö 'ö bhii ‑dhɛ 'wo Yesu dɔ ‑a ‑bha ‑gaatalü ‑bha bhë, yaa kë pö‑ 'ka ꞊gbiin; 'ö pë 'wo‑ ‑ya 'pö bhë 'ö ‑kë Eblö ‑wo 'gü, 'wo‑ ‑ya Latɛn ‑wo 'gü, 'wo‑ ‑ya Glɛkö ‑wo 'gü 'zü. 21 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑wo dho Pilatö 'piö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Wo 'ü‑ ‑ya ‹Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë› 'ka bhë, kö ꞊kun 'ü‑ to 'dhö; pë 'ü dhoë‑ ‑ya ‑be 'ö tɔɔ ‹gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑ya ‑pö: Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë›.»
22 'Ö Pilatö ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Pë 'ö 'ma‑ ‑ya 'saadhö, ‑yö ‑dho to ‑ya ‑sü 'ka 'dhö!»
23 ꞊Dhɛ 'dhasi ‑nu ꞊wa yën Yesu ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü ‑bha, 'wo‑ ‑bha sɔ ‑nu sü 'wo‑ ‑kan 'kou ‑yiisië, 'ö mɛ 'ö ‑dhö 'ö ö ‑bha sü. 'Yö 'wo‑ ‑bha gblang sü 'pö. Gblang 'ö bhë ‑a ‑wɔ ‑pin gbɛ yaa kë ‑a ‑bha. ‑Yö ‑kë bɔ ‑sü 'ka 'dhö do 'ö goë dhuö 'ö yöë sia‑. 24 'Yö ꞊dhɛ ꞊waa‑ ‑dhɛ yö 'dhö, 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «‑Ka dɔ; sɔ mɛ ꞊nɛ, kö ꞊kun 'kwa‑ ‑blë, 'kɛɛ ‑kwa 'töü‑ ‑bhö kö mɛ 'ö dho to ‑a ‑gɔ, 'kwaan‑ dɔ.»
‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö pë 'ö ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, 'ö‑ 'dhiö ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë, 'ö bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‑Wo ma sɔ ‑nu ‑glu wo 'kuë, 'wo 'töü‑ ‑bhö ma sɔ ‑ta.
25 ꞊Dhɛ 'wo Yesu dɔ ‑gaatalü ‑bha, ‑a dhe 'dhö, ‑a dhe dheglu 'nëdhe 'dhö, Mali 'ö ‑kë Kleopasö bɔɔ 'ka bhë 'dhö, waa‑ Mali 'ö go Madala ‑wo ‑kë dɔ ‑sü 'ka ‑a 'sɔɔ. 26 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑kpën ö dhe ‑bha kö ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo bhë ‑a mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑ya ‑kë ꞊duö ‑yö dɔ ‑sü 'ka ‑a 'sɔɔ mü, 'yö‑ pö ö dhe ‑dhë: «N dhe, ü gbö ꞊ga dɔ bhë.»
27 'Yö‑ pö 'pö ꞊guë' 'ö bhë ‑a ‑dhë: «Ü dhe ꞊ga 'ö bhë.»
‑Dhɛ 'ö go ‑a ‑bha 'ö ꞊guë' 'ö bhë 'ö Yesu dhe kpa ö ‑bha, 'ö to ‑a ꞊plöö zlöö 'ö bhë.
Yesu ‑bha ga ‑sü
(Matiö 27.45-56; Maakö 15.33-41; Lukö 23.44-49)
28 ꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, 'ö Yesu yö ‑de gia‑ ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ pë 'plɛ 'dhiö ꞊ya ‑mɔ 'kuë 'ö‑ pö: «A ‑dho 'yi mü» ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka (‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü) ‑a 'dhö.
29 ‑Guö 'lɔɔ‑ ꞊fië' do 'ö ‑drɔɔn 'yi ‑ya pa ‑yö ‑kë mü. 'Wo 'lü 'wo‑ ‑dhɛ izɔpö bhë 'wo‑ ‑kɔ 'në sü, 'wo ꞊fuu'‑ ‑ya ‑a 'dhiö. ꞊Dhɛ ꞊waa‑ zë ‑drɔɔn 'yi bhë ‑a 'ka, 'wo‑ ‑zɔn ‑a 'dhi ‑dhë, 30 'Ö ‑yɛ ‑a nɛ‑ ‑bha, 'ö‑ pö: «Pë 'plɛ 'dhiö ꞊ya ‑mɔ 'kuë.»
꞊Dhɛ ꞊yaa‑ pö 'dhö, 'ö‑ ‑gɔ ꞊yɔɔ, 'ö ga.
'Dhasi do ‑bha 'dü ‑sɔ Yesu 'sɛn 'piö ‑sü
31 'Wun ‑nu bhë ‑wo ‑kë 'dhö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ‑waamayi 'ka, 'ö waa 'we ‑a ‑bha kö Yesu waa‑ mɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo 'to ‑gaatalü ‑bha mü kö ꞊glooyi ‑yö ‑lo ‑a 'ka; 'ö tɔɔ ꞊glooyi mɛ 'ö bhë ‑a ‑wun ‑yö ‑kë ‑an ‑gɔ 'gbee‑. 'Yö 'wo dho Pilatö 'piö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë ‑ya pö ö ‑bha 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo mɛ ‑nu 'wo dɔ ‑sü 'ka ‑gaatalü ‑bha bhë ‑an 'gban 'yɛ, kö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa ga, ‑waan ‑an bho ‑gaatalü ‑bha. 32 'Yö ö ‑bha 'dhasi ‑nu bɔ, 'wo dho; 'yö ꞊dhɛ mɛ ꞊plɛ 'wo ‑an dɔ ‑gaatalü ‑bha Yesu 'sɔɔ bhë 'ö ꞊wa ‑an 'gban 'yɛ. 33 'Ö ꞊wa yö Yesu ‑bha, 'wo‑ yö ꞊nɛ ꞊ya ga 'saadhö. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, waa‑ ‑a ‑gɛn ‑nu 'yɛ gbɔ. 34 'Kɛɛ 'dhasi do ‑yö ö ‑bha 'dü ‑gban ‑a 'sɛn 'piö 'ö‑ zlɔa 'Ö to mü 'yi waa‑ fɛi 'wo go ‑a 'sɛn 'piö 'wo ‑lo. 35 Mɛ 'ö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'ö ‑an ‑ya ꞊nɛ, ‑wo pë ‑nu bhë ‑a ‑kë ‑a 'yaan 'ka; 'ö pë ‑nu 'ö ‑an ‑ya bhë, 'ö 'wo 'wun gia‑ 'ka. Yö gia‑ ‑ya ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü. 'Ö ‑an ‑ya 'dhö kö ka ‑de 'pö 'kaan‑ bɔ ‑a ‑ta 'kaan‑ ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 36 Bhii pë ‑nu 'wo bhë ‑wo kë 'dhö kö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë. 'Ö tɔɔ ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: Waa 'dho ‑a dɔ gbɛ yɛ ‑a ‑bha. 37 'Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑dhɛ 'bhaa 'gü 'zü ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'wo‑ zlɔa 'dü 'ka ‑a 'sɛn ‑bha bhë ꞊nɛ 'ö ‑an 'yan dho to ‑a 'piö.
Yesu ‑da blɔɔn‑ 'gü ‑sü
(Matiö 27.57-61; Maakö 15.42-47; Lukö 23.50-56)
38 ꞊Dhɛ pë ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë ‑dhö 'wo‑ ‑dhɛ Zozɛfu, 'ö ‑kë Alimate mi 'ka; ‑yö ‑nu Pilatö 'piö 'ö Yesu ꞊glöö ‑dhɛ ‑a ‑gɔ kö ‑yaan 'dho ‑yaan ‑a ‑bin. Zozɛfu 'ö bhë ‑yö ‑kë ‑to Yesu 'piö ‑mɛ do 'ka, 'kɛɛ ‑ya ‑kë 'dhö ‑bindhɛ 'gü, 'ö tɔɔ ‑yö ‑suö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑dhë. 'Ö Pilatö ‑yö ‑we ‑a ‑bha ‑a ‑gɔ. 'Ö dho 'ö Yesu ꞊glöö sü 'ö ‑ziö ‑a 'ka. 39 Gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë mü 'pö 'wo‑ ‑dhɛ Nikodɛmö. Yö ꞊nɛ 'ö dho yi do 'ka Yesu 'piö gbeng ꞊dhɛɛ' 'ka bhë. Yö ‑de 'pö, yi ‑de gia‑ bhë ‑a 'ka, 'yɔn 'wo‑ 'kpɔ ‑na wo ‑bha ꞊nɛ ‑a ꞊suu'‑ do 'bhaa ꞊sɔnng' 'gbeezë 'ö ‑kë aloɛ waa‑ 'miilö ‑an 'ka bhë, ‑ya 'kilong 'gɔɔ‑ ‑yaaga ‑sü 'ö dho ‑a 'ka Zozɛfu 'piö. 40 'Yö 'wo ‑lo 'kuë‑ 'wo pë 'yi bhë 'wo‑ sü, 'wo sɔ 'pɛn sü, 'wo Yesu ꞊glöö ꞊baa ‑a 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wo‑ kë ‑na ‑a 'ka Zuifö ‑nu wɔ ‑kɔ 'gü bhë ‑a 'dhö. 41 ꞊Dhɛ 'ö 'wo Yesu dɔ ‑a ‑bha ‑gaatalü ‑bha bhë, 'lüdhɛɛdhɛ do ‑yö ‑kë ‑a 'sɔɔ mü. 'Lüdhɛɛdhɛ bhë ꞊nɛ 'ö ‑guö ‑du do ‑dëü 'ö waa mɛ ‑bin ‑a 'gü do ꞊kun ‑yö ‑kë ‑a 'gü. 42 ꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ‑waamayi 'ka, 'ö ‑guö ‑du bhë yaa kë 'ma ꞊gbiin, 'wo dho Yesu ꞊glöö 'ka 'wo‑ ‑wɛɛ bho.