TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA
YOHAANƖ
NMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Sɛɣɛsǝŋ kpɑɩ nyǝŋ pɑɣɑlɛ kɑ wɛ sɑɑ wei Yohɑɑnɩ ŋmɑɑkɑɣɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔɣɔ. Sɛɣɛsǝŋ kpɑɩ nyǝŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ lɛŋkʋ ntɛ́ sɩ mpi pǝ nɑɑkɩ ɩsɛntɔɔ tɔ pǝ kɛ ɩsɑɣɑm kɛ́. Mpi pɩɩ nɑɑkɩ tɔɣɔlɛ kʋpɑm. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ sɛɣɛsɑɣɑ sɩ pǝ tɑ mʋnɑ Yesu ɩ́ wɛɛnɑ yʋlʋ wɛɛtʋ, mpi tɔ ɩ kɛ́ Ɩsɔ kɛ́. Amɑ Yohɑɑnɩ nɑ hʋlɑɑ tǝfoo sɩ Yesu kɛ́ Ɩsɔ, pǝcɔ ɩ kɛ́ yʋlʋ, pǝyele ɩ kɛ́ Feesuɣu.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Yohɑɑnɩ I tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Kʋtʋlʋtʋ, titite 1:1-4
Tǝ́ wɛɛ nyɑɑlǝm tɑɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ, titite 1:5–2:17
Kilisiti kolontu tɔm, titite 2:18-29
Mpi pɑ nyǝŋnɑ sɩ yʋlʋ kɛ́ Ɩsɔ pǝyɑɣɑ tɔ, titite 3
Tɑmpɑnɑ nɑ pɔpɔtʋ pǝ fɑɣɑʋ, titite 4:1-6
Ɩsɔ kɛ́ sɔɔlʋɣʋ, titite 4:7-21
Tɑɑ tɛm mpi pǝ kǝlɑɑ tɔ, titite 5
1
Weesuɣu tɔm
Weesuɣu Tɔm kɛ tǝ ŋmɑɑ-mɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ cǝnɛ. Tɔm ntɩ tɩɩ wɛ kɑncɑɑlɑɣɑ kɛ́, nɑ tǝ́ nɩɩ-tɩ, nɑ tǝ́ nɑ-tɩ nɑ tɑ ɩsǝpee, nɑ tǝ́ nyǝnɩ-tǝɣɩ teu, nɑ tɑ́ niŋ tokinɑɑ. Wɑɑtʋ wei weesuɣu kʋnɛ kʋ kɔmɑ tɔ tǝ nɑ-kʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ tǝ heeliɣi-mɛ nɑ tǝ́ kpɑɑlɩɣɩ-mɛɣɛ weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔ kʋ tɔm. Tɑcɑɑ cɔlɔɣɔ kɩɩ wɛɛ nɑ pǝ́ kuli-kʋ nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́-tʋ. Nti tǝ nɑwɑ nɑ tǝ nɩɩwɑ tɔɣɔ tɑ́ heeliɣi-mɛ tɔtɔ, sɩ ɩ́ kpɛntǝnɑ-tʋɣʋ tɑ́ nɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ Pǝyɑɣɑ Yesu Kilisiti tɑ kpɛntʋɣʋ tɑɑ. Tǝ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ sɩ tǝ́ heeliɣi-mɛɣɛ tɔm tǝnɛɣɛ nɑ tɑ́ lɑŋɑ hʋlʋmɩ teu.
Ɩsɔ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ sɔsɔɔŋkɑ
Nti tǝ nɩɩ Yesu Kilisiti kiŋ nɑ tǝ́ heeliɣi-mɛ tɔɣɔlɛ sɩ, Ɩsɔ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ sɔsɔɣɑ ŋkɑ kɑ nɑɑ tɔ, nɑ pɑɑ sǝkpɛtiyɑ kɑɩ fɛɩ ɩ kiŋ. Ye tǝ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ tɑ́ nɑ Ɩsɔ tǝ kpɛntɑɑ nɑ pǝyele nɑ tǝ́ tɔŋnɑ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɔntɛ, tǝ kɛ́ pɔpɔtʋnɑɑ kɛ tɑ́ yɔɣɔtɑɣɑ nɑ tɑ́ kʋlɑpǝlɛ pǝ nɑɑlɛ pǝ tɑɑ kɛ́. Amɑ ye tǝ tɔŋ tǝnɑŋŋ tɑɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ wɛʋ tǝnɑŋŋ tɑɑ tɔ pǝ kpɛntǝɣɩ-tʋɣʋ, nɑ ɩ Pǝyɑɣɑ Yesu cɑlǝm kpiisiɣi-tʋɣʋ tɑ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ.
Ye tǝ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ tǝ wɛʋ ɩsǝntɔ tɔ tǝ fɛɩnɑ ɩsɑɣɑtʋ, tɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ tǝ puɣusiɣi, nɑ tɑmpɑnɑ fɛɩ tɑ́ kiŋ kɛ pɑɑ pǝcɔ. Amɑ ye tǝ heelɑ Ɩsɔ kɛ́ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ, tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ tʋ-ɩ nɑɑni. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ tǝŋǝɣɩ siɣisuɣu kɛ́, ɩlɛ ɩ kɑ́ hɩɩsɩ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ kpiisi tɑ kɑwɑlɑsɩ tǝnɑ tǝpɑɩpɑɩ. 10 Ye tǝ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ tǝ tɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ, Ɩsɔ kɛ́ tǝ yɑɑkɩ pɔpɔtʋ, nɑ tɩɩ mʋɣɩ ɩ tɔm.