TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA
YOHAANƖ
NMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ ɩlɛ ŋmɑɑlʋ hɑ ɩ tǝɣɩ hǝtɛ kɛ sɩ sɔsɔ. Ɩ́ tɑsǝɣɩ ɩ tɑkǝlɑɣɑ kɑllɑɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ tǝŋ tɑmpɑnɑ nɑ sɔɔlʋɣʋ. Ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ sɩ pɑ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ pɔpɔtʋ sɛɣɛsǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝkɩ ɩ tɑkǝlɑɣɑ nɑ sɛɛtʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Yohɑɑnɩ II tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Tɑmpɑnɑ tǝŋʋɣʋ nɑ sɔɔlʋɣʋ, 1-6
Lɑɑkɑlɩ lɑpʋ nɑ sɛɣɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ, 7-11
Sɛɛtʋ, 12-13
1
Sɛɛtʋ
Sɔsɔ mɑ, mɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ ɑlʋ wei nyɑ́ Ɩsɔ lǝsɑɑ tɔ, nɑ nyɑ́ piyɑ mpɑ mɑ sɔɔlɑɑ nɑ tɑmpɑnɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ mɑ tike mɑ sɔɔlǝnɑ-mɛ, ɑmɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ́ tɑmpɑnɑ tɔ pɑ sɔɔlɑ-mɛɣɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tɑmpɑnɑ kɛ tǝ tɔkɑɑ nɑ ɑnǝɣɩ tɩɩ tɔkɩ tɑm.
Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ Tɑcɑɑ ɩnɩ ɩ Pǝyɑlʋ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-tʋɣʋ pɛɛlɛɛ nɑ suulu nɑ pɑ́ hɑ-tʋɣʋ ɑlɑɑfǝyɑ nɑ pǝ́cɔ́ tǝ́ hiki kʋcɔɔŋ ɩnɛɣɛ tɑmpɑnɑ nɑ sɔɔlʋɣʋ pǝ tɑɑ.
Tɑmpɑnɑ nɑ sɔɔlʋɣʋ pǝ tɔm
Mɑ lɑŋlɛ hʋlʋmɑ sɔsɔm kɛ timpi mɑ nɑwɑ nyɑ́ piyɑ tɑɑ lɛnsɩ tɔkɑ tɑmpɑnɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tʋ-tʋ sɩ tǝ́ tɔkɩ tɔ. Mɑ wiikinɑ-ŋ ɑlʋ nyɑ́, sɩ tǝ́ sɔɔlɩ tɑ́ tǝmɑɣɑ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ kʋsǝsɩɩtʋ kʋfɑtʋ nɑtǝlɩ tǝ tɔɔ kɛ́ mɑ ŋmɑɑkɩ. Amɑ nti pǝ sɩɩ-tʋɣʋ tuu kɑncɑɑlɑɣɑ tɔɣɔlɛ. Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ tɔkʋɣʋ ntɛ́ sɔɔlʋɣʋ tǝŋʋɣʋ, nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nti pǝ sɩɩ-mɛɣɛ hɑtuu kɑncɑɑlɑɣɑ tɔɣɔlɛ sɩ ɩ́ wɛɛnɑ sɔɔlʋɣʋ.
Pɔpɔtʋnɑɑ pɑɣɑlɛ yɑnɑ ɑntulinyɑ kɛ́, pɑɑ cɑɑ pɑ́ nɩɩ sɩ Yesu Kilisiti pǝsɑ yʋlʋ tǝtɛŋɛlɛŋ kɛ tɑmpɑnɑ. Yʋlʋ wei ɩɩ cɑɑ ɩ́ nɩɩ mpʋ tɔ pʋntʋ kɛ́ pɔpɔtʋ kɛ́, nɑ ɩnǝɣǝlɛ Kilisiti kolontu. Mpʋ tɔ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ mǝ tɩ, ɩ́ tɑɑ yele nɑ mǝ tǝmlɛ kɑwɑɑɣɑ le. Pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ fɛlɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ kɛ sɔsɔm.
Ye wei ɩ́ ŋmɑɑnɑ Kilisiti sɛɣɛsʋɣʋ tɔɔ sɩ kʋ tɑ mɑɣɑ-ɩ, pʋntʋ nɑ Ɩsɔ pɑ fɑɣɑɑ kɛ́. Amɑ ye wei ɩ tǝŋɑ Kilisiti sɛɣɛsʋɣʋ, pʋntʋ kpɛntǝnɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ Pǝyɑlʋ kɛ́. 10 Ye nɔɣɔlʋ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ sɛɣɛsʋɣʋ kʋnɛɣɛ ɩ sɛɣɛsǝɣɩ, ɩ́ tɑɑ tɛɛ pʋntʋ wɑɑlɩ sɩ ɩ́ sʋʋ mǝ tǝyɑɣɑ, nɑ pɑɑ sɛɛtʋ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ tɑɑ sɛɛ-ɩ. 11 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye wei ɩ sɛɛ-ɩ pǝ wɛ ɩsɩɩ ɩ́ nɑ pʋntʋ pɑ pɛɛlɑ nɔɣɔ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tǝmɑ nnɑ ɩ lɑkɩ tɔ ɑ tɑɑ kɛ́.
Tǝnɑɣɑ nyǝntʋ nɑ sɛɛtʋ
12 Tɔm nti mɑ wɛnɑ sɩ mɑ heeliɣi-mɛ tɔ tǝ tɔɔwɑ, ɩlɛ mɑ nyɩɩlǝɣɩ sɩ mɑɑ kɔɔ mǝ tɛɣɛ nɑ mɑ́ heeli-mɛɣɛ-tɩ nɑ nɔɣɔ nɑ pǝ́ hɑ-tʋɣʋ lɑŋhʋlʋmlɛ sɔsɔɔlɛ. Mɑ kɑɑ ŋmɑɑ-tǝɣɩ kʋŋmɑɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ nɑ ŋmɑɑlɑɣɑ.
13 Nyɑ́ kɔɣɔ wei Ɩsɔ lǝsɑɑ tɔtɔ tɔ, ɩ piyɑ sɛɛkɩ-ŋ.