TAKƎLAƔA TOOSO NYƎŊKA ŊKA
YOHAANƖ
NMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Apɑlɑɑ mpɑ pɑ yɑɑ sɩ Kɑyusi nɑ Temetiyusi tɔɣɔ Yohɑɑnɩ ŋmɑɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ. Amɑ tǝ tɑ nyɩ pɑ tɔm kɛ teu. Nti Yohɑɑnɩ yɔɣɔtɑ pɑ tɔɔ tɔɣɔlɛ sɩ pɑ tɔŋ tɑmpɑnɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɛɛsǝɣɩ-tʋɣʋ ɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Tiyotǝlɛfɩ tɔ ɩ tɔm sɩ ɩ kɛ́ ɩsɑɣɑʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Yohɑɑnɩ III tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Yohɑɑnɩ lǝsǝɣɩ Kɑyusi ɑseetɑ, 1-8
Tiyotǝlɛfɩ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ, 9-10
Temetiyusi tɔntɛ kʋpɑntɛ, 11-12
Sɛɛtʋ, 13-15
1
Sɛɛtʋ
Sɔsɔ mɑ́, mɑ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ mɑ yʋlʋ kʋpɑŋ Kɑyusi. Mɑ sɔɔlɑ-ŋ sɔsɔm kɛ́.
Mɑ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ, mɑ koolee ntɛ́ sɩ ń cɑɣɑnɑ nyɑ́ tɩ, nɑ pǝ́ hɑ-ŋ tɔnʋɣʋ tɑɑ ɑlɑɑfǝyɑ ɩsɩɩ nyɑ́ lǝsɑɣɑ wɛʋ ɑlɑɑfǝyɑ tɔ. Tɑ tɑɑpɑlɑɑ tɑlɑ cǝnɛ ɩlɛnɑ pɑ́ heeli-m sɩ ń tɔkɑ tɑmpɑnɑ kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ, ɩsɩɩ tuu lɔŋ n kɑ tɩɩ tɔkʋɣʋ-yɛ tɔ, ɩlɛnɑ mɑ lɑŋlɛ hʋlʋmɩ sɔsɔm. Ɩsɩɩ mɑ nɩɩkʋɣʋ sɩ mɑ piyɑ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ tɔ pǝ wɛ-m leleŋ kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ.
Kɑyusi kʋpɑntʋ
Mɑ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ, pɑɑsǝnɑʋ mpi ń pɑɑsǝnɑ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ hɑlǝnɑ pǝ́ kpɛŋnɑ mʋʋlɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ tɔ n kɛ́ yʋlʋ kʋpɑŋ kɛ́. Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ pʋɣʋlɑ nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ tɔm kɛ Yesu sɛɛlɑɑ tǝnɑ ɩsɛntɑɑ. Hɑɩ, mɑ wiikinɑ-ŋ sɩ ń nyǝnɩ Ɩsɔ nɑ ń sǝnɑ-wɛɣɛ pɑ mpɑɑʋ tɔm tɑɑ. Kilisiti tǝmlɛ lɑpʋ tɔɔ kɛ́ pɑ tʋ mpɑɑʋ, pɑ tɑ tisi sɩ mpɑ pɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ tɔ pɑ́ sǝnɑ-wɛ. Pǝ mʋnɑ Kilisiti tǝŋlɑɑ tɑ tɑɑ tɔkǝnɑ yǝlɑɑ ɩsɩɩ pɑnɛ ɩnɩ pɑ tɑkɑnɑɑ, nɑ tǝ́ tʋ-wɛɣɛ niŋ kɛ tɑmpɑnɑ tǝmlɛ nte pɑ lɑkɩ tɔ tǝ tɑɑ.
Tiyotǝlɛfɩ nɑ Temetiyusi pɑ tɔm
Mɑ ŋmɑɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle kɛ tɑkiliyɑ tǝnyǝʋ, nɑ Tiyotǝlɛfɩ wei ɩ pɛɛkǝɣɩ sɩ pɑ nyǝnǝɣɩ-ɩ pɑ sɔsɔ tɔ ɩ́ kisi sɩ ɩnɩ ɩ kɑɑ mʋ mɑ tɔm. 10 Pǝ tɔɔ kɛ́ ye mɑ kɔmɑ nɑ mɑ́ kɔɔ mɑɑ kuli ɩsɑɣɑtɔm nɑ pɔpɔtʋ tɔm nti ɩ suu-tʋ tɔ tǝ tɔɔ nɑ ɩ́ nɩɩ. Ɩ tɑ yele ɩ nyǝŋ ɩnɩ se. Tɑ tɑɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ kɔŋ tǝnɑ tɔ ɩɩ mʋɣʋ-wɛ. Hɑlǝnɑ ye mpɑ pɑ cɑɑkɩ sɩ pɑ mʋ-wɛ, ɩ kɑlǝɣǝnɑ-wɛɣɛ nɑ ɩ́ nyɑɑsɩ-wɛ nɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tɑɑ tɔɣɔnʋɣʋ.
11 Mɑ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ, tɑɑ kɛɛnɑ ɩsɑɣɑlɑtʋ. Amɑ kɛɛnɑ kʋpɑntʋ lɑtʋ nɑ ń lɑkɩ. Ɩsɔ tǝnnɑ kʋpɑntʋ lɑtʋ. Ye wei ɩɩ lɑkɩ kʋpɑntʋ, pʋntʋ tɑ nyɩ Ɩsɔ kɛ́ pɑɑ pǝcɔɣɔ.
12 Yǝlɑɑ tǝnɑ pʋɣʋlǝɣɩ Temetiyusi kʋpɑntʋ kɛ́, nɑ ɩ tɑmpɑnɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ lǝsǝɣɩ ɩ nyɩɩlʋɣʋ tɔtɔ. Ɩnǝɣɩ tɑ́ tɔtɔ tǝ kuliɣi kɑhukɑ kɛ ɩ kʋpɑntʋ tɔɔ, nɑ n nyǝmɑ́ teu sɩ tɑɑ yɔɣɔtɑ nti, ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ.
Tǝnɑɣɑ sɛɛtʋ
13 Tɔm nti mɑ wɛnɑ sɩ mɑ heeliɣi-ŋ tɔ tǝ tɔɔwɑɣɑ, ɩlɛ mɑ kɑɑ nɔkɩ nɑ mɑ́ ŋmɑɑ-tǝɣɩ kʋŋmɑɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ nɑ ŋmɑɑlɑɣɑ. 14 Amɑ mɑ nyɩɩlǝɣɩ sɩ mɑɑ kɔɔ nɑ mɑ́ nɑ-ŋ nɔɔnɔɔ nɑ tǝ́ cɑɣɑ nɑ tǝ́ yɔɣɔtɩ.
15 Ɩsɔ ɩ́ hɑ-ŋ ɑlɑɑfǝyɑ, nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ sɛɛkɩ-ŋ.
Sɛɛ pɑɑ tɑ tɑɑpɑlʋ wei.