TAKƎLAƔA ŊKA
YUTI
NMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Yuti tɑkǝlɑɣɑ tɑ siɣisinɑ yʋlʋ yɑɑ kpekǝle nɑtǝlɩ. Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tǝnɑɣɑ pǝ kpɛntɑɑ. Ɩlɛ mpɑ pɑ sɛɣɛsǝɣɩ pɔpɔtʋ sɛɣɛsǝŋ tɔɣɔ Yuti yookinɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Ɩ hʋlǝɣɩ sɩ mpɛ ɩnɩ pɑɑ tɛɛsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ lɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ mpɑ pɑ kʋlɑ Ɩsɔ tɔɔ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɔɣɔnɩ-wɛ tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Yuti tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Kʋtʋlʋtʋ nɑ sɛɛtʋ, 1-2
Pɔpɔtʋ sɛɣɛsǝlɑɑ nɑ pɑ hʋʋnɑʋ tɔm, 3-16
Tɑmpɑnɑ tǝŋlɑɑ ɩ́ tɔkɩ pɑ tɑɑ tɛm kɛ teu, 17-23
Ɩsɔ kʋlʋm nɑ tɑ wɑɑsʋlʋ Yesu pɑ sɑmtʋ, 24-25
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Sɑɑkɩ neu Yuti, Yesu Kilisiti tǝmlɛ tʋ.
Mɑ́ ŋmɑɑnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ mpɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɑɑwɑ nɑ ɩ́ sɔɔlɩ-wɛ, nɑ Yesu Kilisiti nɑ́ tɔkɑ-wɛ tɔ.
Ɩsɔ ɩ́ hʋlɩ-mɛɣɛ suulu, nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ, nɑ ɩ́ tʋ-mɛɣɛ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ pǝ́ tɔɔ sɔsɔm.
Sɛɣɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ
(Piyɛɛ II 2:1-17)
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, mɑ lʋpɑ teu sɩ nyʋɣʋ yɑpʋ tɔm nti tǝ kɛ́ tɑ́ tǝnɑ tɑ́ tɔm tɔ pǝ tɔm kɛ mɑ́ ŋmɑɑ-mɛ. Kɛnɑ pǝ́ cɑɑlɩ-m sɩ mɑ́ ŋmɑɑ-mɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ nɑ mɑ́ sɔɔsɩ-mɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ nɑ ɩ́ yoo Ɩsɔsɛɛlɛ nte Ɩsɔ hɑ tɔm kʋlʋm tɔɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ kɛ mpɑ ɩ tɩ tɔ pǝ yoou. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ nɑpǝlɩ mpɑ pɑ sʋʋwɑ tǝkɛʋ kɛ́ tɑ tɑɑ tɔ, mpɛ pɑ kɛɛnɑ tɑ́ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ tɔm nɑ pɑ́ kʋsǝɣǝnɑ pɑ ɑsilimɑ tɑɑ tɔntɛ tɔm nyʋɣʋ, nɑ pɑ́ kisiɣi Yesu Kilisiti wei ɩ tike tǝkoŋ ɩ kɛ Tɑcɑɑ nɑ tɑ Sɔsɔ tɔ. Pɑ tɛmɑ kpɑɑlʋɣʋ kɛ Ɩsɔ Tɔm tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ kɛ́ hɑtuu lɔŋ kɛ pɑ tɔm kʋɣʋ.
Pɑɑ nɑ ɩ́ kɑ tɛmɑ-tǝɣɩ nyǝm tǝkpɑtɑɑ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ tɑsɑ-mɛɣɛ lɛntɩ tɔɔsʋɣʋ kɛ ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ yɑpɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ kɛ Icipiti tɑɑ nɑ pǝ wɑɑlɩ ɩ́ kʋ mpɑ pɑ tɑ tɛmɩ-ɩ nɑ pɑ tɑɑ tɔ. Ɩ́ tɔɔsɩ sɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ mpɑ pɑ lɑŋɑ tɑ hɛɛnɑ pǝsʋɣʋ ŋku pǝ hɑ-wɛ sɩ pɑ lɑkǝnɑ, nɑ pɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ yele pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ lonɑ tɔ, Ɩsɔ hɔkɑ-wɛɣɛ ɑlukpɑlɑ kɛ tɑm tɔɔ, nɑ ɩ́ sɩɩ-wɛɣɛ ɑtɛ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑŋnɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ. Kʋ wule kɛ ɩ kɑ́ tʋ-wɛɣɛ sɑlǝkɑ. Ɩ́ tɔɔsɩ sɩ Sɔtɔm nɑ Kɔmɔɔ nɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ cɔɔnɑ-yɛ tɔ ɑ yǝlɑɑ lɑkɑɣɑ kɛ́ ɩsɩɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ pɑnɛ. Pɑ lɑkɑɣɑ ɑsilimɑ kʋlɑpʋtʋ kɛ́. Pɑ tǝŋɑɣɑ pɑ tɔnǝŋ kʋnyɩɩlǝŋ ɩsɑɣɑŋ wei ɩ fɛɩ lɑpʋ tɔ. Ɩlɛ kɔkɔ tɑm nyǝŋkɑ ntɛ́ pɑ sɑlǝkɑ, nɑ mpi pǝ lɑpɑ-wɛɣɛ mpʋ tɔ pǝ kpɑɑlɑ pɑɑ wei kɛ́ tǝkelekele.
Yǝlɑɑ mpɑ pɑ sʋʋwɑ tǝkɛʋ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ hɛkʋ tɔ mpʋ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pɛlɛ pɑ lɑkɩ. Pɑ toosee nnɑ pɑ toosiɣi nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ mpʋ nɑ pɑ́ lɑkɩ tɔ ɑnɩ ɑ tʋsǝɣǝnɑ-wɛ nɑ pɑ́ wɑkǝlǝɣɩ pɑ tɩ, nɑ pɑ́ footiɣi Ɩsɔ sɔsɔɔntʋ, nɑ pɑ́ tʋʋkɩ ɩsɔtɑɑ teeli nyǝ́mɑ. Ɩsɔtɑɑ tillu sɔsɔ Misɛɛlɩ tɑ lɑ mpʋ. Moisi sǝpɑ nɑ Misɛɛlɩ nɑ ɩlɔɣɔʋ pɑ́ hɔŋɩ-ɩ nɑ pɑ́ yooki tɔ, Misɛɛlɩ tɑ kuli nɔɣɔ nɑ ɩ́ kʋ ɩlɔɣɔʋ tɔm nɑ kʋtʋɣʋ. Amɑ ɩ tɔmɑ-ɩ kɛ́ sɩ: Tɑcɑɑ kɑ́ nɑnɑ-ŋ. 10 Yǝlɑɑ pɑnɛ, mpi pɑ tɑ nyɩ tɔ mpǝɣɩ pɑ tʋʋkɩ. Nɑ mpi pɑ nyǝmɑ́ yem kɛ́ pɑ tɩ ɩsɩɩ tɑɑlɛ wontu mɑɣɑmɑɣɑ nyǝŋʋɣʋ tɔ, mpɩ pǝ kʋɣʋnɑ-wɛ tǝkpɑtɑɑ. 11 Pɑ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́. Kɑyini ɩkpɑtɛ kɛ pɑ tǝŋǝɣɩ, nɑ pɔɣɔlɑɣɑ tɔɔ kɛ́ pɑ tolisɑ pɑ tɩ ɩsɩɩ Pɑlɑɑm lɑpʋ tɔ. Ɩsǝnɑ mpi Kolee nɑ́ kpɛɛsǝnɑ Moisi tɔ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ wɑkǝlɩ tǝnɑŋnɑŋ. 12 Ye pɑ wɛ mǝ tɔɣɔnɑsɩ tǝtɔɣɔlɛ, tusuɣu wɛnnɑ, nɑ tǝnɑɣɑ pɑ pǝsǝɣǝnɑ pɑ ɑcimɑ nɑ fɛɛlɛ tɩɩ fɛɩ-wɛ, hiliŋ hɑɑnɑ. Pɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɛʋ piluɣuu nɑ heelim kʋsɩ-kʋ tɔ, nɑ ɩsɩɩ tɩɩŋ wei pɑɑ pǝ tɑlɑ ɩ lʋlʋɣʋ ɩɩ lʋlǝɣɩ tɔ, nɑ ɩsɩɩ tɩɩŋ wei pɑ kpɛsǝnɑ ɩ lilɑ nɑ ɩ́ wʋlɩ yem tǝwɔkɔkɔ tɔ. 13 Pɑ kʋlɑpʋtʋ lʋlǝsǝɣɩ fɛɛlɛ fɛɩ tǝmɑ kɛ pɑ kiŋ kɛ́ ɩsɩɩ teŋku hʋlɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nyǝnɑ tɔɔkʋɣʋ kʋhulɑŋ tɔ. Pɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kʋkpɛsɑsɩ. Ɩsɔ tɛmɑ-wɛɣɛ pɑ tǝcɑɣɑlɛ cɑɑʋ kɛ sǝkpɛtiile ɑnɑɑm tɑɑ kɛ́.
14 Atɑm sɑɑlɩ kʋlɛlʋɣʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Henɔkɩ, nɑ ɩnɩ ɩ kɑ nɑnɑ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɔm kɛ hɑtuu lɔŋ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Ɩ́ tʋ ŋkpɑŋŋ nɑ ɩ́ nɩɩ. Tɑcɑɑ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ kɑ́ kpɛŋnɑ ɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɑŋŋ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ iyisi nɑɑnʋwɑ, 15 sɩ ɩ hʋʋkǝnɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ tɔm. Ɩ kɑ́ kʋ ɑsɑɣɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ kpɛɛsǝnɑ Ɩsɔ nɑ pɑ́ lɑ́ tǝmɑ ɑsɑɣɛɛ ɑnɛ ɑ tǝnɑ tɔ, nɑ ɩsɑɣɑtɔm nti kɑwɑlɑsɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ see nɔɣɔlʋ tɔ pɑ tʋ-ɩ tɔ pɑ tɔm. 16 Yǝlɑɑ pɑnɛ, tɑm kɛ́ pɑ kʋntǝɣɩ nɑ pɑ́ kɑlǝɣɩ. Pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ kʋnyɩɩlǝŋ kɛ pɑ tǝŋǝɣɩ. Kɑlɑmpɑɑnɩ tɔm kɛ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ, nɑ mpɑ pɑ kiŋ kɑwɑɑɣɑ wɛɛ tɔɣɔ pɑ tɑlǝɣɩ.
Kɑntǝkɑɣɑ kʋyɛɛŋ tɑɑ tǝmɑ
17 Amɑ mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, mɩɩ tɔɔsɩ nti Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti tillɑɑ heelɑ-mɛɣɛ tuu lɔŋ tɔ. 18 Pɑ heelɑ-mɛɣɛ sɩ: Tɑmpɑnɑ tɔɔ, kʋyɛɛŋ kʋtɛɛsǝŋ tɑɑ, yǝlɑɑ kɑ́ lɩɩ mpɑ pɑ tǝŋǝɣɩ pɑ kʋnyɩɩlǝŋ ɩsɑɣɑŋ tɔ, nɑ pɑɑ woŋ-mɛ. 19 Mpɛ pɑ yelinɑ nɑ fɑɣɑʋ kɔŋ, pɑ yʋlʋwɛɛtʋ ŋmɑkǝlǝnɑ-wɛ, pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ Feesuɣu. 20 Amɑ mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, mɩɩ sɔɔsɩ toŋ kɛ mǝ Ɩsɔ sɛɛʋ kʋpɑm nɑŋŋ nyǝm tɑɑ kɛ́ tɑm. Ɩ́ sǝlǝmǝnɑ Ɩsɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ pǝsʋɣʋ, 21 nɑ ɩ́ sǝŋ Ɩsɔ sɔɔlʋɣʋ tɔm tɑɑ kɛ́ tɑm nɑ ɩ́ tɑŋɑɑ sɩ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti ɩ́ hɑ-mɛɣɛ weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔɣɔ ɩ kʋpɑntʋ tɔɔ.
22 Sikɑ nyǝ́mɑ tɔm ɩ́ lɑ-mɛɣɛ pǝtɔɔtɛɛ. 23 Ɩ́ hɔ-wɛ nɑ ɩ́ lǝsɩ kɔkɔ tɑɑ nɑ ɩ́ yɑ pɑ nyɔɔŋ. Lɛlɑɑ tɔm ɩ́ lɑ-mɛɣɛ pǝtɔɔtǝlɛ tɔtɔ nɑ sɔɣɔntʋ. Amɑ pǝ kpɑɣɑʋ pɑ wontu nti pɑ yʋlʋwɛɛtʋ ɑsilimɑ tɑɑnɑɑ tɔ ɩ́ tɑɑ tokinɑ.
Ɩsɔ sɑm
24 Ɩsɔ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ te-mɛɣɛ tǝhotile tǝnɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ lɑ nɑ ɩ́ sǝŋ ɩ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ fɛɩnɑ kɑwɑlɑɣɑ, nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kʋɣɩ-mɛ. 25 Tɑ Yɑtʋ Ɩsɔ wei ɩnɩ ɩ tike ɩ kɛ́ Ɩsɔ tɔ ɩ teeli nɑ ɩ sɔsɔɔntʋ nɑ ɩ pǝsʋɣʋ nɑ ɩ toŋ kɑ wɛ ḿpʋ́ɣʋ́, ɩlɛ pǝ́ wɛɛ ḿpʋ́ɣʋ́ sɑŋɑ tɑɑ nɑ tɑm tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti tɔɔ. Ami.