KUKULUTU
Kʋtʋlʋtʋ
Kukulutu tɑkǝlɑɣɑ ŋmɑɑlʋ kɑ wɛ tɛtʋ nti lʋm cɔɔnɑɑ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-tɩ sɩ Pɑtǝmɔsɩ tɔ tǝ tɑɑ kɛ́. Ɩsɔ sɛɛʋ tɔɔ kʋnyɔntɔɣɔlɛ kɑ tɔɣɔnǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ polo ɩ́ cɔɔsɩ tǝnɑ. Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei ɩ kɑ wɛ Asii tɛtʋ tɑɑ tɔɣɔ ɩ́ ŋmɑɑwɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ. Ɩ tɑsɑ-wɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ tɔkɩ pɑ tɑɑ tɛm nɑ pɑ́ tɛɛlǝɣɩ. Ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔm pɑɣɑlɛ cɛkǝnɑʋ wɛ kɑtɛ kɛ́. Mpi tɔ, mpi pǝ hʋlǝɣɩ yɑɑsinɑɑ tɔɣɔ ɩ ŋmɑɑwɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ ɩsɩɩ Yesu kɛ pǝ tǝnɑ pǝ kɑncɑɑlɑɣɑ, ɩ kɛ́ ɑwulɑɑ wulɑʋ, nɑ sɔsɑɑ sɔsɔ, ɩnǝɣǝlɛ Yutɑ tɔɣɔlɑɣɑ, ɩnǝɣǝlɛ kɔtǝlɑɑ kɔtʋlʋ. Pǝcɔ ɩnǝɣǝlɛ kɔtɑɣɑ Ɩwǝyɑɣɑ. Yesu nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑɑ kǝlǝnɑ hʋʋlɛ sɔsɔɔlɛ wɑɑtʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ kukulutu tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Yohɑɑnɩ kɛ́ Kilisiti tillu, titite 1:1-8
Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɑkǝlɑsɩ, titite 1:9–3:22
Ɩsɔ nɑ Yesu Kilisiti pɑ sɛɛtʋ, titite 4–5
Tɑkǝlɑɣɑ nɑ kɑ kʋtɑɑlǝtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, titite 6:1–8:1
Akɑntɛɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, titite 8:2-11
Tʋm sɔsɔ nɑ wontu nɑɑlɛ, titite 8:12–13:18
Yǝlɑɑ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ liɣiti (144000), titite 14
Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ kɔpʋnɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, titite 15–16
Pɑpiloni hotuɣu nɑ Ɩlɔɣɔʋ kpisuɣu, titite 17–20
Ɩsɔtɔnʋɣʋ kʋfɑlʋɣʋ nɑ tɛtʋ kʋfɑtʋ Yosɑlɛm kʋfɑlʋ, titite 21:1–22:5
Mɑ kɔŋ nɔɔnɔɔ, titite 22:6-21
1
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ hʋwɛɛ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛɛsǝɣǝnɑ Yesu Kilisiti kulɑ mpi pǝ tɔɔ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ tɔ. Ɩsɔ yelinɑ sɩ ɩ́ hʋ́lɩ́ ɩ pǝyɑlɑɑ kɛ mpi pǝ wɛɛ sɩ pǝ kɔŋ nɔɔnɔɔ tɔ. Kilisiti tilinɑ ɩ ɩsɔtɑɑ tillu nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́-tǝɣɩ ɩ pǝyɑlʋ Yohɑɑnɩ mɑ́. Nɑ pǝ tǝnɑ mpi Yohɑɑnɩ mɑ́, mɑ nɑwɑ tɔɣɔ mɑ kɛɛsɑɑ. Nɑ Ɩsɔ kʋheelutu nɑ tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ tɔɔ Yesu Kilisiti kulɑɑ tɔɣɔlɔ. Wei ɩ kɑlǝɣɩ tɔm tǝnɛ, nɑ mpɑ pɑ tʋ ŋkpɑŋŋ kɛ mpi pɩɩ lɑ cele nɑ pǝ yɔɣɔtɑ pǝ tɔm tɔ, nɑ pɑ́ tɔkɑ nti pɑ ŋmɑɑ cǝnɛ tɔ, pʋntʋnɑɑ ntɛ́ leleŋ nɩɩlɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mpi pǝ wɛɛ sɩ pɩɩ lɑ mpʋ tɔ pǝ wɑɑtʋ wʋsɑɑ kɛ́.
Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Yohɑɑnɩ, mɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɛ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ mpɑ mɛ ɩ́ wɛ Asii tɛtʋ tɑɑ tɔ.
Ɩsɔ wei ɩ wɛɛ, nɑ ɩ kɑ wɛɛ, nɑ ɩ kɑ́ kɔɔ tɔ, ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ. Nɑ feesiŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei ɩ wɛ Ɩsɔ kɑwulɑɣɑ kumte ɩsɛntɑɑ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ tɔtɔ. Yesu Kilisiti wei ɩ kɛ́ seliyɑ tʋ kʋpɑŋ, nɑ pǝ tɑɑlǝnɑ-ɩ sǝtɑɑ tɑɑ kɛ́ feesuɣu tǝcǝcɩ nɑ ɩ kɛ́ tɛtʋ tɔɔ ɑwulɑɑ wulɑʋ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ tɔtɔ.
Ɩnɩ ɩ sɔɔlǝnɑ-tʋ nɑ ɩ́ sɩ́ sɩ pǝ́ lǝsɩ-tʋɣʋ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ ɩ lɑpɑ-tʋɣʋ ɑwulumpiyɑ sɩ tǝ́ lɑ ɩ Ɩsɔ wei ɩ kɛ́ ɩ Cɑɑ tɔɣɔ tǝmlɛ ɩsɩɩ kɔtǝlɑɑ. Yesu teeli nɑ ɩ pǝsʋɣʋ ɩ́ wɛɛ tɑm. Ami. Ɩ́ nyǝnɩ, ɩ kɔŋnɑ nɑ ɩsɔŋmʋntʋ. Yǝlɑɑ tǝnɑ tǝpɑɩ hɑlǝnɑ pǝ́ kpɛntǝnɑ mpɑ pɑɑ tʋlɑ-ɩ pɔ́ɔ́ŋ tɔ pɑɑ nɑ-ɩ. Atɛ piitimnɑɑ tǝnɑ kɑ́ wii ɩsɩɩ pɑ sǝkɩ. Nn, pǝ́ lɑ mpʋ. Ami.
Mɑɣɑ Alǝfɑ nɑ Omɛkɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ kɑwulɑɣɑ tʋ wei ɩ wɛɛ, nɑ ɩ kɑ wɛɛ, nɑ ɩ kɑ́ kɔɔ tɔ ɩnɩ ɩ yɔɣɔtǝnɑ tǝfoo kɛ́ mpʋ.
Ɩsǝnɑ pǝ lɑpɑ nɑ Yohɑɑnɩ nɑ Kilisiti tɔ
Mǝ tɑɑpɑlʋ Yohɑɑnɩ mɑ́, mɑ́ nɑ-mɛ tǝ tɔkʋɣʋ kʋnyɔŋ nɑ tǝ tɔkʋɣʋ kɑwulɑɣɑ nɑ tǝ́ tɑŋnɑ suulu tɔ, tɑ́ nɑ Yesu tǝ kpɛntɑɑ tɔɣɔ. Mɑ lɑpɑ Ɩsɔ Tɔm nɑ tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ tɔɔ Yesu kulɑɑ tɔ pǝ wɑɑsʋ tɔɣɔ pɑ sɩɩ-m Pɑtǝmɔsɩ. Lʋm cɔɔnɑ tɛtʋ nti tɔ tǝ tɑɑ cǝnɛ. 10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ wule, Feesuɣu tɛɛnɑ-m. Tǝnɑɣɑ mɑ nɩɩ pǝ yɔɣɔtɑ mɑ wɑɑlɩ nɑ nɔɣɔ sɔsɔɣɑ ɩsɩɩ ɑkɑntǝlɛ wulɑ tɑkɑ. 11 Pɑ yɔɣɔtɑɣɑ kɛ́ sɩ: Nmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ kɛ́ mpi n nɑɑkɩ tɔ, nɑ ń tilinɑ-kɛɣɛ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɛ: Ɩfeesu, Simiinɩ, Pɛɛkɑm Tiyɑtii, Sɑɑtɩ, Filɑtɛlǝfii, Lɑyotisee.
12 Mɑ pǝsɑɑ sɩ mɑ nɑɑ wei ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-m tɔ, ɩlɛ mɑ́ nɑ́ wʋlɑ kpɑtǝŋ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei ɩ tɔɔ pɑ mʋsɑ kɔkɔsɩ tɔɣɔlɛ. 13 Nɑ ɩ hɛkʋ tɑɑ wɛ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝnɑ yʋlʋ, nɑ ɩ́ suu cɑpɑ kʋtɑɣɑlʋ, nɑ ɩ́ lǝlɑ ɩ hɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ wʋlɑ tɑmpɑlɑ. 14 Ɩ nyɔɔsɩ hʋlʋmɑ lɑɩlɑɩ kɛ́ ɩsɩɩ kɑɣɑlʋ, yɑɑ ɩsɩɩ kpoŋkpomʋlʋm, nɑ ɩ ɩsɛ mʋɣɩ kɔkɔ. 15 Ɩ nɔntɑɑlǝŋ mʋɣɩ kɔkɔ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ tʋkʋɣʋ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ kuluku kɔkɔ sɔsɔɔŋkɑ tɑɑ nɑ kʋ hoo nɑ pɑ́ sotiti-kʋ tɔ. Nɑ ɩ nɔɣɔ yuŋ kǝlɑ ɩsɩɩ lʋm kpeŋuɣu nɑ pǝ́ fɑlǝɣɩ tɔ. 16 Ɩ tɔkɑ ɩ niŋ ntɔɣɔŋ tɑɑ kɛ́ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ lɑɣɑtɛ nte tǝ wɛ lɔŋ kɛ tɑɑ nɑ wɑɑlɩ tɔ tǝ lɩɩkɑɣɑnɑ ɩ nɔɣɔ tɑɑ. Ɩ ɩsɛntɑɑ mʋɣɩ kɔkɔ kɛ́ ɩsɩɩ ilim sikuɣu nɑ pǝ́ nyɑkɩ ɩsǝnɑ mpi tɔ. 17 Mɑ nɑ-ɩ mpʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ hoti ɩ nɔɔhɛɛ tɛɛ ɩsɩɩ sǝtʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tǝnɑ ɩ niŋ ntɔɣɔŋ kɛ mɑ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑɑ nyɑ́, mɑ́ kɛnɑ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ nɑ kɑntǝkɑɣɑ tʋ. 18 Mɑ wɛnɑ mɑ weesuɣu. Mɑɑ sǝpɑ, ɩlɛ pǝnɛntɛ mɑ wɛnɑ mɑ weesuɣu kɛ tɑm tɔɔ. Mɑ́ kpilikinɑ sǝm nɑ ɑtɛtʋnɑɑ tǝcɑɣɑlɛ kɛ mɑ niŋ tɑɑ. 19 Ye mpʋ tʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ kɛ́ mpi n nɑɑ tɔ, pɑɑ nɔɔnɔɔ nyǝntʋ tǝnɛ, pɑɑ pǝ wɑɑlɩ nyǝntʋ nti tɩɩ kɔɔ tɔ. 20 Ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei n nɑ́ mɑ tɔkɑ mɑ niŋ ntɔɣɔŋ tɑɑ, nɑ wʋlɑ kpɑtǝŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei ɩ tɔɔ pɑ mʋsɑ kɔkɔsɩ tɔ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ mpi tɔɣɔlɔ. Ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ntɛ́ Yesu sɛɛlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ, nɑ wʋlɑ kpɑtǝŋ wei ɩ tɔɔ pɑ mʋsɑ kɔkɔsɩ tɔ ɩlɛɣɛlɛ Yesu sɛɛlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ.