TILLAA TƎMLƐ
Kʋtʋlʋtʋ
Tillɑɑ Tǝmlɛ tɑkǝlɑɣɑ wɛnnɑ ɩsɩɩ sɑlɑʋ wei ɩ kɑɣɑ Lɑɑpɑɑlǝnɑɑ nɑ Pɔɔlɩ-wɛ pɑ kʋŋmɑŋmɑɑsɩ hɛkʋ tɑɑ tɔ. Kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ-tʋɣʋ ɩsǝnɑ Yesu Kilisiti Ɩsɔ sɛɛlɑɑ cɑɑlɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɑɑ nɑ piitimnɑɑ tɑɑ tɔ.
Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ Lom nyǝ́mɑ pɑ tʋ kɑncɑɑlɑɣɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kɛ wɑhɑlɑ kɛ sɔsɔm. Pɔɔlɩ kɑ kɛ́ wɑhɑlɑ tʋlɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ lɛlʋ wei Ɩsɔ lɑɣɑsɑ tɑmpɑnɑ lɑɣɑsʋɣʋ tɔ sɩ ɩ́ kpɑɑlɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ. Tɑkǝlɑɣɑ ŋkɛ kɑ kɛɛsɑ-tʋ tɔtɔɣɔ Pɔɔlɩ cɔɔnɑʋ kɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ tɛtʋ tɑɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Tillɑɑ Tǝmlɛ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Feesuɣu Nɑŋŋtʋ tɑŋʋɣʋ, titite 1
Aseetɑ nyǝ́mɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ, titite 2–7
Aseetɑ nyǝ́mɑ kɛ Yutɑ nɑ Sɑmɑlii tɑɑ, titite 8–12
Pɔɔlɩ tǝmlɛ, titite 13–28
1
Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɑ tii tillɑɑ sɔsɑɑ tɔɔ
Mɑ yʋlʋ Teufiili, mɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ mɑ kɛɛsɑ mpi mpi Yesu cɑɑlɑ lɑpʋ tɔ, nɑ nti nti ɩ sɛɣɛsɑ pǝ kpɑɣɑʋ kɑncɑɑlɑɣɑ, nɑ pǝ́ sɩɩnɑ kʋyɑŋku ɩ kpɑ ɩsɔ tɔ. Nɑ pǝ́cɔ́ Yesu kpɑ ɩsɔ tɔ, ɩ kɑ heelinɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ toŋ kɛ mpi ɩ cɑɑ sɩ yǝlɑɑ mpɑ ɩ lǝsɑɑ sɩ ɩ tillɑɑ tɔ pɑ́ lɑ tɔ. Yesu sǝm wɑɑlɩ ɩ lɩɩkɑɣɑ ɩ tillɑɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ hʋ́lǝ́ɣǝ́nɑ-wɛɣɛ yɑɑsinɑɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ sɩ ɩ femɑ. Hɑlɩ kʋyɛɛŋ nɩɩlɛ tɑɑ tǝcu kɛ́ Yesu lɩɩkɑɣɑ ɩ tillɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ lɑkɩ-wɛɣɛ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ wɑɑsʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Yesu nɑ ɩ tillɑɑ pɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ tɔŋnɑ tɔɣɔʋ. Tǝnɑɣɑ ɩ heelɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ hɑtǝlǝnɑ Yosɑlɛm. Amɑ ɩ́ keŋnɑ mpi Tɑcɑɑ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ tɔ, kʋcɔɔʋ ŋku kʋ tɔm mɑɑ heelɑ-mɛ tɔ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, lʋm mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Yohɑɑnɩ nɑɑ sɔnɑ yǝlɑɑ kɛ Ɩsɔ lʋm. Amɑ ye mɛ ɩlɛ, pɩɩ lɑ wɛɛ nɑɑlɛ tɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pɑɑ kɛlɩ nɑ pɑ́ sɔ-mɛ.
Yesu kpɑ ɩsɔ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɑ mpɑ pɑɑ kotɑ mpʋ tɔ pɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ, ye mpʋ pǝnɛɣɛlɛ n kɑ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ ŋkɛɣɛ kʋsʋɣʋ nɑ?
Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ ɩ nɑ mpɑ pɑɑ kotɑ mpʋ tɔ sɩ: Pǝ tɑɣɑ sɩ mɩɩ nyǝnɑ kʋyɛɛŋ yɑɑ wɑɑtʋnɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ sɩɩnɑ ɩ toŋ tɔ se. Amɑ kʋyɑŋku Ɩsɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɑ tii mǝ tɔɔ tɔ, ɩ́ kɑ́ hiki tomɑ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ nɑnɑ mǝ ɩsǝpee tɔ pǝ tɑmpɑnɑ kɛ Yosɑlɛm, nɑ Yutɑ, nɑ Sɑmɑlii pǝ tɛtʋnɑɑ tǝnɑ tɑɑ. Hɑlǝnɑ pǝ́ polo pǝ tɑlɑ ɑntulinyɑ tǝnɑsɩ tǝnɑ tǝpɑɩ.
Yesu tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtʋɣʋ, ɩlɛnɑ pǝ́ kpɑɑsɩ-ɩ ɩsɔ nɑ pɑ́ nyǝnǝɣɩ-ɩ mpʋ. Hɑlǝnɑ pʋlʋpʋ ɩsɩɩ ŋmʋntʋɣʋ kɔɔ pǝ tɑkɩ ɩ tɔɔ, pɑ tɑ tɑsɑ-ɩ nɑʋ.
10 Yesu kpɑ ɩsɔ nɑ ɩ tillɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ tɔŋnɑ nyǝnʋɣʋ tǝpiŋŋ kɛ mpʋ, ɩlɛ pɑ tutɑ ɑpɑlɑɑ nɑɑlɛɣɛ pɑ cɔlɔɣɔlɛ nɑ pɑ́ suu wontu kʋhʋlʋmtʋ. 11 Nɑ ɑpɑlɑɑ mpɛ pɑ́ pɔɔsɩ tillɑɑ sɩ: Kɑlilee nyǝ́mɑ mɛ, pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ sǝŋɑɑ nɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ ɩsɔ kɛ́ mpʋ? Yesu wei pǝ lǝsɑ mǝ hɛkʋ nɑ pǝ́ kpɑɑsɩ-ɩ ɩsɔ kɛ́ ɩsǝntɔ tɔ, ɩ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ mǝlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ teitei ɩsɩɩ ɩ́ nɑ-ɩ nɑ ɩ́ kpɑɑkɩ ɩsǝntɔ tɔ.
Mɑtiyɑsɩ mǝlɑ Yutɑɑsɩ lonte
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ tillɑɑ kʋlɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Olifinɑɑ tɔ ɩ pʋɣʋ ŋku kʋ kiŋ pɑɑ wɛɛ tɔ nɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm. Pʋɣʋ ŋkʋ nɑ Yosɑlɛm pǝ fɛɩ pooluŋ. Pǝ tɑ kǝlɩ kilomɛɛtǝlɩ kʋlʋm. 13 Pɑ tɑlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ pɑ ɩsɔtɑɑ kutuluɣu ŋku kʋ tɑɑ pɑɑ sʋʋkɑɣɑ tɔ. Mpɑ pɑ sʋʋkɑɣɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ Piyɛɛ, nɑ Yohɑɑnɩ, nɑ Sɑɑkɩ, nɑ Antǝlɩɩ, nɑ Filipʋ, nɑ Tomɑɑ, nɑ Pɑɑtelemii, nɑ Mɑtiyee, nɑ Alǝfe pǝyɑlʋ Sɑɑkɩ, nɑ Simɔŋ wei ɩ kɛ́ mpɑ pɑ lʋkɑɣɑ sɩ pɑ mʋɣɩ pɑ tɛtʋ tɔ pɑ tɑɑ lɛlʋ tɔ, nɑ Sɑɑkɩ pǝyɑlʋ Yuti. 14 Pɑ tǝnɑ pɑ kotɑɣɑ tǝntǝmlɛ kɛ tɑm nɑ pɑ́ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ. Pɑ tɑɑ kɑ wɛ ɑlɑɑ nɑpǝlɩ, nɑ Yesu too, nɑ Yesu newɑɑ.
15 Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ, kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ yǝlɑɑ kotɑɑ, hɑlɩ pɑ tɑlɑ ɩsɩɩ yʋlʋnyɔɔŋ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120). Ɩlɛnɑ Piyɛɛ kʋlɩ nɑ ɩ́ sǝŋ ɩ tɑɑpɑlɑɑ mpɛ pɑ hɛkʋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: 16 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, tɔm nti Ɩsɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɑ tʋ Tɑfiiti nɔɣɔ tɑɑ nɑ ɩ́ yɔtɔtɩ, nɑ tǝ́ wɛ Ɩsɔ Tɔm tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ kɛ́ Yutɑɑsɩ wei ɩ tɛɛ Yesu kpɑlɑɑ kɛ nɔɣɔ tɔ ɩ tɔm tɔ, pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ tɩɩ lɑ. 17 Yutɑɑsɩ ɩnɩ ɩ kɑ kɛ́ tɑ tɑɑ lɛlʋ, nɑ tɑ́ nɑ-ɩ tɩɩ kpɛntɑ tǝmlɛ tǝnɛ tǝ tɑɑ.
18 Apɑlʋ ɩnɩ, wɑɑtʋ wei ɩ tɛmɑ tɛtʋ yɑpʋ nɑ ɩ tulum liɣitee ɑnɩ tɔ, ɩ polɑɑ nɑ ɩ́ hoti tǝ tɑɑ kɛ́ ɩ nɔɣɔ tɔɔ, nɑ ɩ lotu tʋlɩ, nɑ ɩ tɑɑ lotu yɑ nɑ tǝ́ ŋmɑɑ. 19 Tɔm tǝnɛ tǝ yɛkɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tǝnɑ kiŋ, hɑlǝnɑ pɑ́ hɑ tɛtʋ ntǝɣɩ hǝtɛ nɑ pɑ tɛ tɑɑ sɩ: Akeletɑmɑ. Cɑlǝm tɛtʋ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ nɑ pɑ tɛ tɑɑ. 20 Pɑ ŋmɑɑ Yontu tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ:
Ɩ tǝyɑɣɑ ɩ́ tǝkɩ kɑɑʋ.
Nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ kʋsɩ-kɛ.
Nɑ lɛntɩ tɔtɔ sɩ:
Nɔɣɔlʋ ɩ́ lɛɛtɩ ɩ lonte.
21-22 Ye mpʋ pǝ wɛɛ sɩ mpɑ pɑ tǝŋɑɣɑ-tʋɣʋ wɑɑtʋ wei tɑ́ nɑ Tɑcɑɑ Yesu tǝ cɔɔkɑɣɑ tɛtʋnɑɑ tɔ, pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ sɔɔsɩ tɑ́ tɔɔ, nɑ tɑ́ nɑ-ɩ tǝ́ hʋ́lɩ́ Tɑcɑɑ Yesu sǝpʋ nɑ ɩ́ fe tɔ pǝ tɑmpɑnɑ. Pʋntʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ wɛɛ wei kʋyɛɛŋ tǝnɑ ɩ kɑ wɛ tɑ́ wɑɑlɩ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Yohɑɑnɩ sɔʋ Yesu kɛ Ɩsɔ lʋm tɔ, hɑlǝnɑ kʋyɑŋku pǝ lǝsɑ-ɩ tɑ́ hɛkʋ nɑ pǝ́ kpɑɑsɩ-ɩ ɩsɔ tɔ.
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lǝsɑ yǝlɑɑ nɑɑlɛ, Yosɛɛfʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Pɑɑsɑpɑsɩ nɑ pɑ́ cuɣusi-ɩ sɩ Yutusi tɔ, nɑ Mɑtiyɑsɩ. 24 Ɩlɛnɑ pɑ́ sǝlǝmɩ sɩ: Tɑcɑɑ, nyɑ́ nyǝmnɑ yǝlɑɑ lotunɑɑ, hʋ́lɩ́-tʋɣʋ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ nɑɑlɛ pɑ tɑɑ wei n lǝsɑɑ sɩ ɩ́ lɑ tillu, 25 nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ tǝmlɛ nte Yutɑɑsɩ yelɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛ ɩ nyǝŋkʋ tɔ.
26 Tǝnɑɣɑ pɑ tɔ tɛtɛ nɑ pǝ́ kpɑ Mɑtiyɑsɩ, nɑ ɩ́ sɔɔsɩ tillɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tɔɔ.