ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
TANIYƐƐLƖ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ ɩlɛ, Yutɑ ɩfepiyɑ liɣiti sǝŋnɑ tǝcɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Pɑɑ nɑ pɑɑ wɛ Pɑpiloni tɛtʋ tɑɑ kɛ́ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ tɛ tɔ, pɑ kisɑ pɑ Ɩsɔ kɛ́ pǝntǝnɑʋ. Tǝ nɑɑkɩ tɔtɔɣɔ Ɩsɔ toŋ kɛ wulɑʋ kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ tɔɔ nɑ ɩsǝnɑ Ɩsɔ kǝlɑ piitimnɑɑ tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Tɑniyɛɛlɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɛɣɛlɩ ɩfepiyɑ liɣiti tɑɑ tɛm nɑ Ɩsɔ, titite 1–6
Yɑɑsinɑɑ liɣiti wei pǝ kulɑɑ nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́ Tɑniyɛɛlɩ tɔ, titite 7–12
1
Tɑniyɛɛlɩ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ kɛ Pɑpiloni
Yutɑ wulɑʋ Sowɑkim kɑwulɑɣɑ pɩɩsɩ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ, Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ polɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ kɛ yoonɑʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑ-tɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tʋwɑ Yutɑ wulɑʋ Sowɑkim kɛ pɑ niŋ tɑɑ. Pɑ kpɑ sɑlǝkɑtʋnɑɑ, nɑ pɑ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ wontu lɛntǝnɑɑ, nɑ pɑ́ kpeenɑ nɑ pɑ́ sɩɩ pɑ tɩɩŋ kutuluɣu kpɑncoou tɑɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ tɔmɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ Asepenɑsɩ sɩ: Lǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulumpiyɑ. Yɑɑ mpɑ pɑ nyɔɔŋ kʋlɑɑ tɔ, pɑ ɩfepiyɑ nɑpǝlɩ. Mpɑ pɑ sǝŋɑ teu nɑ pɑ ɩsɛntɑɑ lɩɩwɑ, nɑ pɑ́ lɑpɑ ceu tɔ. Pǝ tɛ yǝlɑɑ kɑ́ wɛɛnɑ nyǝm nɑ lɑɣɑtʋ kɛ́. Nɑ pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ lɑ́ wulɑʋ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ tǝmlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ Pɑpiloni tɔm nɑ pǝ ŋmɑɑtʋ kɛ pɩɩsɩ tooso. Wulɑʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ pɑɑ tɔkɩ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ ɩ sʋlʋm. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ ɩ tǝmlɛ tɑɑ.
Yutɑ kpekǝle nyǝ́mɑ kɑ sitɑ ɩfepiyɑ mpɛ pɑ tɑɑ kɛ́. Mpɛɣɛlɛ Tɑniyɛɛlɩ, nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Asɑliyɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ lɑɣɑsɑ-wɛɣɛ hǝlɑ. Tɑniyɛɛlɩ kɛlɛ Pɛlǝtɑsɑɑ, nɑ Hɑnɑniyɑ sɩ Sɑtǝlɑkɩ, nɑ Mikɑyɛɛlɩ sɩ Mesɑkɩ, nɑ Asɑliyɑ sɩ Apɛtɩ-Neko. Amɑ Tɑniyɛɛlɩ nɑ́ kisɑɑ tǝsɑɣɑsɑɣɑ sɩ ɩnɩ ɩ kɑɑ pilisi ɩ tɩ nɑ wulɑʋ kʋtɔɣɔʋ nɑ sʋlʋm mpɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ sɩ, ɩ́ tɑɑ cɑɑlɩ-ɩ nɑ wulɑʋ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ ɩ sʋlʋm mpɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ lɑpɑ nɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ hʋlɩ Tɑniyɛɛlɩ kɛ pɛɛlɛɛ, nɑ ɩ́ nɩɩ ɩ tɔm. 10 Pɑɑ nɑ mpʋ, ɩ́lɛ́ ɩ cɔ-ɩ sɩ: Tɑ cɑɑ wulɑʋ mɑɣɑmɑɣɑ sɩɩnɑ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ mǝ kʋnyɔnyɔɔm. Ɩlɛ mɑ nyɑŋ kɛ́ sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mǝ sɑɑlɑnɑɑ tɛɛ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ. Ɩlɛ pɩɩ lɑ nɑ wulɑʋ lǝsɩ mɑ weesuɣu.
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑniyɛɛlɩ polɑ wei Asepenɑsɩ kɑ kpɑwɑ sɩ ɩ́ feŋ ɩ́ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ pɑ tɔɔ tɔ ɩ kiŋ, nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: 12 Mɑɣɑsɩ-tʋɣʋ cɛlʋɣʋ kɛ tuusi hɑtʋ nɑ lʋm kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ. 13 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ń nyǝnɩ tɑ́ nɑ tɑ́ sɑɑlɑnɑɑ. Mpɑ pɑ tɔkɩ wulɑʋ tɔɣɔnɑɣɑ tɔ, tɑ ɑlɑɑfǝyɑnɑɑ. Ɩlɛ n kɑ́ nyɩ ɩsǝnɑ n kɑ́ lɑ tɔ.
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tisɑ nti pɑ sǝlǝmɑ-ɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ-wɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ. 15 Kʋyɛɛŋ kɔmɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ nɑɑnʋwɑ, ɩlɛ feŋlu nɑwɑɣɑlɛ sɩ Tɑniyɛɛlɩ pɑ kǝlɑ pɑ tɑɑpɑlɑɑ kɛ ɑlɑɑfǝyɑ nɑ yɑsǝlɑɣɑ. Pǝyele pɛlɛ pɑ tɔkɑɣɑnɑ wulɑʋ tɔɣɔnɑɣɑ. 16 Pǝ tɔɔ kɛ́ feŋlu yelɑ-wɛɣɛ wulɑʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ cɛlʋɣʋ nɑ ɩ́ tʋɣɩ-wɛɣɛ tuusi hɑtʋ tike. 17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ hɑ ɩfepiyɑ mpɛ pɑ liɣiti kɛ́ tɔm kɑtɛ nyǝntʋ cɛkǝnɑʋ, nɑ lɑɣɑtʋ, nɑ tɑkǝlɑɣɑ nyǝm. Tɑniyɛɛlɩ nɑ́ sɛɣɛsɑɣɑ toosee wɑɑnɩ wɑɑnɩ hʋwɛɛ.
18 Kʋyɑkʋ ŋku wulɑʋ kɑ sɩɩwɑ tɔ kʋ tɑpɑ. Ɩlɛnɑ Asepenɑsɩ ponɑ ɩfepiyɑ mpɛ pɑ tǝnɑɣɑ wulɑʋ sɩ ɩ́ mɑɣɑsɩ-wɛ. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́lɛ́ ɩ yɔɣɔtǝnɑ ɩfepiyɑ mpɛ pɑ tǝnɑ. Amɑ ɩ tɑ nɑ pɑ tɑɑ nɑpǝlɩ, ɩsɩɩ Tɑniyɛɛlɩ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tʋ-wɛɣɛ ɩ tǝmlɛ tɑɑ. 20 Pɑɑ tɔm kɑtɛ nyǝntʋ ntiɣi ɩ ponɑ-wɛ pɑ nyǝŋ-tǝɣɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ sɩ Tɑniyɛɛlɩ pɑ kǝlɑ tʋwɑɑ, nɑ cele tɔm nɑlɑɑ, mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ wɛ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔ tɔm nɑɑnʋwɑ.
21 Tɑniyɛɛlɩ kɑ wɛ wulɑʋ tǝmlɛ tɑɑ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́. Hɑlǝnɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ Pɛɛsɩ wulɑʋ Silusi lɛɛkɑ Pɑpiloni ɩcɑtɛ tɔ.