PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA Lɩɩʋ 1
ƖSƐƔƐLƖ NYƎ́MA
LƖƖƲ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ hǝtɛ hʋlǝɣǝnɑ ɩsǝnɑ Ɩsɔ lǝsɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ Icipiti yomle tɑɑ tɔ. Tomɑ sɔsɔɔnɑ kɛ ɩ lǝsǝnɑ-wɛ, n ɑ ɩ́ lɑ́ kɔkɔlɔ nyǝmnɑɑ nɑ piti tǝmɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑnɑ-wɛɣɛ tɛtʋ kʋpɑntʋ tɑɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ cɛlɑ ɩ yʋlʋ Moisi kɛ kʋsǝsɩɩtʋ kɛ nɑɑnʋwɑ kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Sɩ pɑ́ tɔ́kɩ-tɩ nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ pɑ sɔɔlɑ pɑ cɑɑ Ɩsɔ wei ɩ lǝsɑ-wɛɣɛ yomle tɑɑ tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Lɩɩʋ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ kpɑwɑ Moisi kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tiikilu, nɑ Icipiti nyǝ́mɑ yele-wɛ sɩ pɑ́ tɛɛ, titite 1:1–15:21
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑpɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, Ɩsɔ kentuɣu kɛ pɑ tɔɔ, titite 15:22–18:27
Ɩsɔ nɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kɛ Holɛpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑɑnʋwɑ, titite 19–24
Ɩsɔ hʋlɑ Moisi kɛ cokǝle sikuɣu, titite 25–31
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ luŋuɣu kɛ nɑule nɑ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́, titite 32–34
Ɩsɔ cɑɣɑlɛ kɛ cokǝle tɑɑ, titite 35–40
ƖSƆ LƎSƎƔƖ ƖSƐƔƐLƖ NYƎ́MA KƐ ICIPITI TƐTƲ TAA
1
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yomle tɔɣɔʋ kɛ Icipiti
Yɑkɔpʋ wei pɑ cuɣusɑɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɔ, ɩ́ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ mpɑ pɑ polɑ Icipiti kɛ cɑɣɑlʋtʋ tɔ, pɑ lʋlʋŋ loosi nɑ pɑ hǝlɑ ntɔ. Lupɛŋ, nɑ Simiyɔŋ, nɑ Lefii, nɑ Yutɑ, nɑ Ɩsɑkɑɑ, nɑ Sɑpulɔŋ, nɑ Pɛncɑmɛɛ, nɑ Tɑŋ, nɑ Nɛfǝtɑli, nɑ Kɑtɩ, nɑ Asɛɛ. Yɑkɔpʋ pǝyɑlɑɑ nɑ ɩ sɑɑlǝnɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ pɑɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ (70) kɛ́. Ɩlɛ ɩ pǝyɑlʋ lɛlʋ Yosɛɛfʋ nɑ́ lɑɑlɑ-wɛɣɛ Icipiti kɛ pote. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yosɛɛfʋ nɑ ɩ tɑɑlʋnɑɑ mpɑ pɑɑ polɑ Icipiti tɔ pɑ sǝpɑ pɑ tǝnɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ hukɑ teu tǝyomyom nɑ pɑ́ sú tɛtʋ nɑ pɑ toŋ fɛɩnɑ sɑɑlɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ kʋfɑlʋ nɔɣɔlʋ nɑ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ. Amɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɑ nyɩ Yosɛɛfʋ. Ntɛnɑ ɩ́ koti ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ nyǝnɩ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɑ-tʋɣʋ sɑmɑɑ nɑ toŋ, pɑ wɛ-tʋɣʋ ɑsolɑ kɛ́. 10 Mpʋ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ tǝ́ pɛɛkɩ yɑɑsi wei tɩɩ pɑsǝnɑ-wɛ tɔ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝ́ yoosi tɑ́ nɑ tɑ́ kolontunɑɑ nɑ mpɛ pɑ́ sɛɛnɑ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ kǝlɩ-tʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ se nɑ pɑ́ tɛɛ.
11 Tǝnɑɣɑlɛ Icipiti nyǝ́mɑ tʋwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ yomle tǝmɑ wɑhɑlɑ nyǝnɑ. Nɑ pɑ́ kpɑ ɑ feŋlɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ tʋɣʋ-wɛɣɛ-yɛ. Hɑlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ ŋmɑnɑ ɑcɑlɛɛ wenɑ pɑ yɑɑ sɩ Pitom nɑ Lɑmsɛsɩ tɔ. Tǝnɑɣɑ Icipiti wulɑʋɑ Icipiti wulɑʋ: Pɑ yɑɑkʋɣʋ sɩ Icipiti wulɑʋ tɔ pǝ tɑɣɑ hǝtɛ. Pǝ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ Icipiti wulɑʋ nɑ pɛlɛ pɑ tɔm tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ tɑ́ɑ́ tʋ́ sɩ wulɑʋ yɑɑ Icipiti wulɑʋ. sɩɩkɩ ɩ wontu. 12 Pɑɑ nɑ pɑ tǝmɑ ɑnǝɣɩ mpʋ tɔ, pɑ tɔŋnɑ hukuɣu kɛ́ nɑ pɑ́ suɣi tɛtʋ. Ɩlɛnɑ Icipiti nyǝ́mɑ tɛɛ nɑ́ɑ́ sʋʋkǝnɑ-wɛɣɛ sɔsɔm. 13-14 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ-wɛɣɛ yomle tǝmɑ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ lɩɩ pɑ tǝɣɩ luɣu. Mpi tɔ, cʋɣʋ kɛ pɑ cɑsɑɣɑ nɑ pɑ́ ŋmɑɑkɩ pilikinɑɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ tɑwɑ tǝmɑ tǝnɑ. Pɑ tʋkɑɣɑ-wɛɣɛ-yɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ mʋsʋŋ.
Icipiti wulɑʋ kʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ piyɑ
15 Hepǝlɑ nyǝ́mɑ kɑ wɛnɑ ɑlɑɑ lʋlǝsǝlɑɑ kɛ nɑɑlɛɣɛ. Pɑ yɑɑ lɛlʋ sɩ Sifǝlɑ nɑ lɛlʋ sɩ Puwɑ. Mpʋɣʋlɛ Icipiti wulɑʋ yɑɑ-wɛ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: 16 Ɩ́ feŋiɣi Hepǝlɑ ɑlɑɑ tǝlʋllɛ nɑ ɩ́ kʋɣɩ ɑpɑlʋpiyɑ kɛ sɑɑʋ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ. Amɑ ɩ́ yeki ɑlʋpiyɑ.
17 Lʋlǝsǝlɑɑ mpɛ pɛlɛ pɑ nyɑŋɑɣɑnɑ Ɩsɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kisi wulɑʋ tɔm ntɩ. Ɩlɛ pɑ tɑ kʋ ɑpɑlʋpiyɑ. 18 Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ yɑɑ-wɛ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩɩ kʋɣɩ ɑpɑlʋpiyɑ mpɛ? 19 Ntɛnɑ lʋlǝsǝlɑɑ mpɛ sɩ: Hepǝlɑ ɑlɑɑ fɑɣɑnɑ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ yoo. Pɑ ɑpɑlʋtʋ wɛ sɔɣɔntʋ. Pɑ lʋlǝɣɩ pɑ piyɑ kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ tɑ́ɑ́ tɑkɩ.
20-21 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ koolɑ lʋlǝsǝlɑɑ mpɛɣɛ kʋpɑntʋ, nɑ ɩ́ lɑ́ nɑ pɑ piitim tɑɣɑlɩ. Mpi tɔ, pɑ nyɑŋɑɣɑnɑ-ɩ tɔ pǝ tɔɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ hukiɣi nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ toŋ. 22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Icipiti wulɑʋ tʋwɑ Icipiti nyǝ́mɑ tǝnɑ sɩ: Ye Hepǝlɑ ɑlʋ lʋlɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ ɩ́ tǝŋsɩ-kɛɣɛ Nili pɔɣɔ lʋm. Amɑ ɩ́ yeki ɑlʋpiyɑ.

ɑ1:11 Icipiti wulɑʋ: Pɑ yɑɑkʋɣʋ sɩ Icipiti wulɑʋ tɔ pǝ tɑɣɑ hǝtɛ. Pǝ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ Icipiti wulɑʋ nɑ pɛlɛ pɑ tɔm tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ tɑ́ɑ́ tʋ́ sɩ wulɑʋ yɑɑ Icipiti wulɑʋ.