PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA Ɩsǝtǝlɑsɩ 1
ƖSƎTƎLASƖ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tǝ nɑɑkɩ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ sɩ, Pɛɛsɩ wulɑʋ sɔsɔ Silusi hɑwɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ nɔɣɔ sɩ, pɑ́ mǝlɩ pɑ tɛ Yosɑlɛm. Ye pɑ mǝlɑɑ ɩlɛ pɑ tɑɣɑnɩ ŋmɑʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ. Amɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kolontunɑɑ lɑŋɑ tɑ hɛɛnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ńtɛ́ tǝ tɑɣɑnʋɣʋ.
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ sɛɣɛsʋɣʋ sɔsɔɔʋ lɛŋkʋ ntɛ́ sɩ, Ɩsɔ yǝlɑɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ lɑɣɑsʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ pɑ́ tɔ́ tɔntɛ kʋpɑntɛ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Ɩsǝtǝlɑsɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Yutɑ nyǝ́mɑ mǝlʋɣʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝm, titite 1–2
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑnʋɣʋ nɑ tǝ tʋlʋɣʋ, titite 3–6
Ɩsǝtǝlɑsɩ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑ mǝlʋɣʋ, titite 7–10
1
Wulɑʋ Silusi hɑ nɔɣɔ sɩ pɑ́ tɑɣɑnɩ ŋmɑ́ʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tʋ ɩ tɑɑ sɩ ɩ yoosiɣi tɔm nti ɩ kɑ yɔɣɔtǝnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlʋ Selemii nɔɣɔ tɔɣɔ Pɛɛsɩ wulɑʋ sɔsɔ Silusi kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tʋ Silusi tɑɑ sɩ ɩ́ kpɑɑlɩ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ sɩ, Pɛɛsɩ wulɑʋ Silusi yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tʋnɑ mɑ niŋ tɑɑ kɛ́ ɑntulinyɑ tǝnɑ kɑwulɑsɩ, nɑ ɩ́ tʋ-m sɩ mɑ́ tɑɣɑnɩ ŋmɑʋ kɛ ɩ tǝsɛɛlɛ kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Yosɑlɛm. Mǝ tɑɑ mpɑ pɑ kɛnɑ ɩ yǝlɑɑ tɑɑ lɛlɑɑ? Ɩsɔ ɩ́ wɛɛ pʋntʋnɑɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ polo Yosɑlɛm kɛ Yutɑ nɑ pɑ́ ŋmɑ́ Tɑcɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ kɛ́ tǝyɑɣɑ. Ɩsɔ ɩnɩ ɩ wɛnnɑ Yosɑlɛm. Timpi timpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɛɛ tɔ, pǝ́ nyǝ́mɑ ɩ́ hɑ-wɛɣɛ liɣitee nɑ wʋlɑ nɑ wontu lɛntɩ nɑ tɔlɑ, nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ kʋcɔɔŋ nɑ pɑ́ ponɑ Yosɑlɛm nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ ŋmɑʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ tɑɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ kɑ tʋwɑ sɩ pɑ́ polo Yosɑlɛm tɔ pɑ sʋʋ pɑ tǝɣɩ tɑɣɑnʋɣʋ sɩ pɑ tɛɛkɩ. Ɩlɛnɑ pɑ cɔlɔ nyǝ́mɑ hɑ-wɛɣɛ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋpɑŋkʋ nɑ wʋlɑ pǝ wontu, nɑ wontu kʋpɑntʋ lɛntɩ nɑ tɔlɑ. Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nyǝntʋ nti pɑɑ hɑnɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ tɔ tǝ pɑɑsi.
Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ sɔsɔ Silusi kotɑ Tɑcɑɑ kɔtɑɣɑ wontu nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ Yosɑlɛm. Nepukɑnɛsɑɑ kɑ kuunɑ-tǝɣɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ́ sɩɩ-tǝɣɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tʋɣʋ kutuluɣu tɑɑ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ heeli kpɑncoou tɔɔ nyǝnlʋ Mitǝletɑtɩ sɩ: Cɛlɑ wontu ntǝɣɩ Yutɑ nyʋɣʋ tʋ Sɛɛsepɑsɑɑ. Wontunɑɑ mpɑ ɩ cɛlɑ-ɩ tɔɣɔlɛ wʋlɑ pɛlɛntɛnɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ iyɑɣɑ (1000), nɑ sɛɛsɩ kɛ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. 10 Nɑ wʋlɑ cɛmsɛnɑɑ kɛ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ toŋ nyǝŋkʋ cɛmsɛnɑɑ kɛ nɑsǝlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (410), nɑ wontu lɛntɩ kɛ iyɑɣɑ (1000). 11 Pǝ kpɛntɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ pǝ wontu kɛ iyisi kɑkpɑsɩ nɑ nɑsǝlɛ (5400). Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɛɛsepɑsɑɑ nɑ lɛlɑɑ pɑ kpɑɣɑ wontu ntɩ nɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm.