ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
SELEMII
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Selemii kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ́ nɑ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ɩ lɑpɑ ɩ tǝmlɛ kɛ ɑwulɑɑ Sosiyɑsɩ nɑ Yoyɑkim nɑ Setesiyɑsɩ pɑ pɔɔlɛ tɑɑ. Ɩ tɑsɑ yǝlɑɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ mǝlɩ Ɩsɔ tɛɛ. Amɑ pɛlɛ pɑ kisɑ-ɩ nɩɩnɑʋ nɑ pɑ́ tʋ-ɩ wɑhɑlɑ nɑ hɑlɩ pɑ́ tǝkɩ-ɩ sɑlǝkɑ. Pɑ cǝlɑ tɔnʋɣʋ ŋku ku tɔɔ pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Pɑpiloni nyǝ́mɑ tɑmɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ ɩlɛnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ se nɑ pɑ́ polo Icipiti nɑ pɑ́ cɔɔsɩ tǝnɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Selemii tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ yɑɑʋ kɛ Selemii, titite 1
Tɔm nti Ɩsɔ yɔɣɔtɑ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pɑ tɔɔ tɔ, titite 2–25
Selemii tǝmlɛ nɑ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑ wɑɑsʋɣʋ, titite 26–45
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ nti Selemii tɛlǝsɑ piitimnɑɑ tɔ, titite 46–51
Yosɑlɛm hotuɣu, titite 52
1
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tʋ kɔtʋlʋ Hilikiyɑ pǝyɑlʋ Selemii tɔm. Ɩ kɑ wɛ Anɑtotɩ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ-ɩ Amoŋ pǝyɑlʋ Sosiyɑsɩ wei ɩ kɑ kɛ Yutɑ wulɑʋ tɔ, ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ. Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ-ɩ tɔtɔɣɔ Sosiyɑsɩ pǝyɑlʋ Sowɑkim pɔɔlɛ tɑɑ. Sowɑkim kɑ kɛnɑ Yutɑ wulɑʋ. Hɑlǝnɑ Sosiyɑsɩ pǝyɑlʋ lɛlʋ Setesiyɑsɩ, wei ɩ kɛ́ Yutɑ wulɑʋ tɔtɔ tɔ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝnɑɣɑ kɛ́ kɑ pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm nyǝŋkɑ kɛ ɩsɔtʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ kolontunɑɑ kuuwɑYosɑlɛm nyǝ́mɑ.
Ɩsɔ yɑɑʋ kɛ Selemii
Ḿpʋ́ɣʋ́ Selemii tɔmɑ sɩ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
Mɑ nyǝmɑ-ŋ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ ŋmɑɣɑ-ŋ
nyɑ́ too lotu tɑɑ,
nɑ mɑ́ lǝsɩ-ŋ nɑ mɑ́ kpɑ-ŋ
mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlʋ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ,
nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ lʋlǝɣɩ-ŋ.
Ntɛnɑ mɑ́ cɔ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ kɛ́ pǝyɑɣɑ kɛ́, mɑ tɑ nyɩ yɔɣɔtɑɣɑ.
Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ cɔ-m sɩ:
Tɑɑ yɔɣɔtɩ sɩ n kɛ́ pǝyɑɣɑ.
Mpi tɔ, pǝ wɛɛ sɩ ń polo mpɑ pɑ
kiŋ mɑ tiliɣi-ŋ tɔɣɔ,
nɑ ń heeli-wɛɣɛ nti mɑ tʋ-ŋ tɔ.
Tɑɑ nyɑnɑ-wɛ.
Mɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́ sɩ mɑɑ wɑɑsɩ-ŋ.
Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kʋsɑ ɩ niŋ nɑ ɩ́ tokinɑ mɑ nɔɣɔ nɑ ɩ́ heeli-m sɩ:
Mɑ tʋwɑ mɑ tɔm kɛ nyɑ́ nɔɣɔ tɑɑ.
10 Nɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ:
Mɑ tʋɣʋ-ŋ tǝmlɛ kɛ piitimnɑɑ nɑ kɑwulɑsɩ tɑɑ kɛ́ sɑŋɑ.
Kpɛsɩ, nɑ ń pǝsɩ kpɛntǝlɑsɩ.
Yɔkɩ nɑ pǝ́ pǝsɩ ncɑɑlɛ.
Tɑɣɑnɩ ŋmɑʋ nɑ ń tuu.
Tʋɣʋ piliŋɑ nɑ tiiu kʋwɑsʋɣʋ tɔm
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ-m sɩ: Pepeɣe n nɑɑkɩ? Ntɛnɑ mɑ́ cɔ sɩ: Mɑ nɑɑkɩ tʋɣʋ piliŋɑ.
12 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: Amɑ n nɑwɑ teu. Mɑ feŋiɣi mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɔɔ kɛ́ sɩ mɑ́ yoosi-tɩ.
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑ-m pɔɔsʋɣʋ kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm sɩ: Pepeɣe n nɑɑkɩ? Mɑ sɩ: Mɑ nɑɑkɩ tiiu nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ. Nɑ kʋ́ wɑsǝɣɩ, nɑ kʋ́ kpilisinɑ Tɑcɑɑ tɔɔ.
14 Ntɛnɑ Tɑcɑɑ heeli-m sɩ: Hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋɣʋ wɑhɑlɑ kɑ́ lɩɩnɑ nɑ ɩ́ wɑtɩ Yutɑ tɛtʋ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔɔ.
15 Mɑɑ yɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ kɑwulɑsɩ yǝlɑɑ,
nɑ pɑɑ wei ɩ́ kɔɔ,
nɑ ɩ́ lɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ kɛ Yosɑlɛm nɔnɔɔsɩ.
Nɑ pɑ́ cɔɔnɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ
nɑ pɑ́ tii Yutɑ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɔɔ.
16 Mɑɑ hʋʋnɑ-mɛɣɛ mǝ kɑwɑlɑɣɑ tɔɔ.
Mpi tɔ, ɩ́ lɔ-m,
nɑ ɩ́ wɔkɩ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ kɛ tulɑɑlʋnɑɑ,
nɑ ɩ́ luŋiɣi mǝ niŋ kʋlupum.
17 Selemii tɑɣɑnɩ nyɑ́ tɩ.
Kʋlɩ nɑ ń tɛlǝsɩ-wɛɣɛ nti mɑɑ heeli-ŋ tɔ.
Pɑ tɔm ɩ́ tɑɑ lɑ-ŋ sɔɣɔntʋ.
Tɔfɔ mɑɑ yele nɑ ń sele pɑ ɩsɛntɑɑ.
18 Mɑ sɩɩkɩ-ŋ ɩsɩɩ koluŋɑ ɩcɑtɛ.
Yɑɑ nyǝɣǝlʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ ɑkele.
Yɑɑ kʋsɛɛmʋɣʋ nyǝŋ,
kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ nɑ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ
nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ pɑ tɔɔ.
19 Pɑɑ yoonɑ-ŋ.
Amɑ pɑ kɑɑ pǝsɩ-ŋ kɛ́.
Mpi tɔ, mɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlǝɣɩ sɩ mɑ wɑɑsǝɣɩ-ŋ.
Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.