ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
YONAASƖ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Apɑlʋ wei pɑ yɑɑkɩ Yonɑɑsɩ tɔ ɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ kɛ́ nɑ Ɩsɔ tili-ɩ piitim lɛmpɩ nyǝ́mɑ tɛɣɛ Asilii tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Ninifi ɩcɑtɛ tɑɑ sɩ ɩ́ polo nɑ ɩ́ kuli pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ. Amɑ mpɛ ɩnɩ pɑɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kolontunɑɑ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ Yonɑɑsɩ kisɑɣɑ pote. Pɑɑ nɑ mpʋ Ɩsɔ ponɑ-ɩ nɑ toŋ nɑ Yonɑɑsɩ kpɑɑlɩ-wɛ nɑ pɑ́ mʋ ɩ tɔm nɑ pɑ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ nɑ Ɩsɔ wii-wɛ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Yonɑɑsɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ tʋwɑ Yonɑɑsɩ kɛ tǝmlɛ nɑ ɩ́ kisi, titite 1
Yonɑɑsɩ lɑɣɑsɑɑ nɑ pǝ́ yɑ ɩ nyʋɣʋ, titite 2
Yonɑɑsɩ kpɑɑlʋɣʋ kɛ Ninifi nyǝ́mɑ, titite 3
Tɑcɑɑ wɑɑsɑ Ninifi nyǝ́mɑ, titite 4
1
Yonɑɑsɩ mɑɣɑsɑɣɑ sɩ ɩ kisiɣi Tɑcɑɑ tiluɣu
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tɑcɑɑ heelɑ Amitɑyi pǝyɑlʋ Yonɑɑsɩ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń polo Ninifi ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ nɑ ń kpɑɑlɩ-tɛ. Mɑ nyǝɣǝsɑ tǝ ɩsɑɣɑtʋ.
Ɩlɛnɑ Yonɑɑsɩ kʋlɩ sɩ ɩ́ seeki Tɑcɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ tiiwɑ kpɩɩlǝŋ teesɑŋ kɛ Yopee. Ɩ mɑɣɑnɑ kpɩɩlʋɣʋ sɔsɔɔʋ ŋku kʋ puki Tɑɑsisi tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ fɛlɩ kʋ liɣitee nɑ ɩ́ sʋʋ sɩ ɩ́ puki tǝnɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ heelim sɔsɔɔm mɑ teŋku tɔɔ. Kɑcuculɑɣɑ sɔsɑɣɑ kʋlǝnɑ nɑ kɑ́ cɑɑ kpɩɩlʋɣʋ yɔkʋɣʋ sɩ lʋm ɩ́ tɔɣɔ-wɛ. Ntɛnɑ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ kpɑ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑɑkɩ pɑ tɩɩŋ hǝlɑ. Nɑ pɑ́ lǝsǝɣɩ wontu nɑ pɑ́ pɛtǝɣɩ lʋm tɑɑ sɩ pǝ́ lɑ kpɩɩlʋɣʋ tǝfʋŋɑfʋŋɑ. Amɑ Yonɑɑsɩ nɑ́ tiiwɑ kpɩɩlʋɣʋ nɑŋ lɛŋkʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tooki sɔsɔm. Ḿpʋ́ɣʋ́ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ nyʋɣʋ tʋ polɑ Yonɑɑsɩ kiŋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ tooki yɑɑ? Kʋlɩ nɑ ń yɑɑ nyɑ́ tʋɣʋ. Ntɑnyɩ kɩɩ wɑɑsɩ-tʋ, nɑ tǝ́ tɑɑ sɩ́.
Ḿpʋ́ɣʋ́ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ yɑɑ tǝmɑ sɩ: Ɩ́ kɔɔ nɑ tǝ́ tɔ tɛtɛ nɑ tǝ́ nyɩ wei ɩ kɔnɑ-tʋɣʋ mpusi ɩnɛ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔ tɛtɛ ɩlɛnɑ pǝ kpɑ Yonɑɑsɩ. Ntɛnɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Heeli-tʋɣʋ mpi pǝ kɔnɑ mpusi ɩnɛ tɔ. Nyɑ́ tɛɣɛ le. Nyɑ́ piitim kɛ mpi. Nyɑ́ kʋlɑpǝlɛ kɛ nte?
Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ cɔ-wɛ sɩ: Mɑ kɛ́ Hepǝlɑ tʋ kɛ́. Ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ lɑpɑ tɛtʋ nɑ teŋku tɔɣɔ mɑ sɛɛkɩ.
10 Ɩlɛnɑ ɩ́ kɛɛsɩ-wɛ sɩ ɩnɩ ɩ seeki Tɑcɑɑ. Ntɛnɑ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ kpɑ mpɛ ɩnɩ. Kɛnɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n lɑpɑ mpʋ? 11 Nɑ ɩsǝnɑɣɑ tɩɩ lɑ-ŋ nɑ pǝ́cɔ́ teŋku hɛɛ?
Mpi tɔ, lʋm pɑ́ɑ́nɑ́ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ kɛ́. 12 Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ pɛtɩ-m teŋku tɑɑ, ɩlɛnɑ lʋm hɛɛ. Mpi tɔ, mɑ nyǝmɑ́ sɩ mɑ́ kɔnnɑ kɑcuculɑɣɑ sɔsɑɣɑ kɑnɛɣɛ mǝ tɔɔ.
13 Mpʋɣʋlɛ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ mɑɣɑsɑ sɑɑʋ ɩsɩɩ pɑɑ tɑlɑ kʋteŋ, pɑ tɑ pǝsɩ. Mpi tɔ, teŋku pɑ́ɑ́nɑ́ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ kɛ́. 14 Ɩlɛnɑ pɑ́ sǝlǝmɩ Tɑcɑɑ sɩ: Hɑɩ, tɑɑ kʋ-tʋɣʋ yʋlʋ ɩnɛ ɩ weesuɣu tɔɔ. Pǝyele tɑɑ yele nɑ ɩ cɑlǝm tɔm mǝlɩ tɑ́ nyɔɔŋ tɑɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ nyɑ́, n lɑkɩ mpi n sɔɔlɑɑ tɔɣɔ.
15 Ntɛnɑ pɑ́ kpɑɣɑ Yonɑɑsɩ nɑ pɑ́ pɛtɩ teŋku tɑɑ nɑ lʋm hɛɛ kpɑkpɑɑ. 16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔm kpɑ yǝlɑɑ mpɛɣɛ sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑpɩ-ɩ kɔtɑsɩ nɑ pɑ́ sɩɩ pɑ nɔɔsɩ sɩ pɑɑ sɛɛ-ɩ.