ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
APITIYAASƖ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ ŋmɑɑlʋ kɛɛsɑ Ɩsɑʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔm. Pɑɑ cɑɑkɩ Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, pɑ lɩɩkɩ-wɛɣɛ koloŋɑ kɛ́. Amɑ Ɩsɔ kɑ́ hʋʋnɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɔɣɔ, nɑ ɩ́ hɛɛsɩ pɑ lɑŋɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Apitiyɑɑsɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Tɑcɑɑ hʋʋkǝnɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ, kʋkɑlʋtʋ 1-14
Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ, kʋkɑlʋtʋ 15-21
1
Tɔm nti Tɑcɑɑ Ɩsɔ kulɑɑ nɑ ɩ́ hʋlɩ Apitiyɑɑsɩ sɩ, ɩ́ yɔɣɔtɩ Ɩtɔm tɛtʋ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔɣɔlɔ.
Tɑcɑɑ kpɑɑlʋɣʋ kɛ Ɩtɔm ncɑɑlɛ tɔm
Pɑ tilɑ tillu kɛ piitimnɑɑ hɛkʋ.
Tǝ nɩɩ ɩ yɔɣɔtɑ Tɑcɑɑ tɔm sɩ:
Ɩ́ kʋlɩ, nɑ tǝ́ yoonɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑ Ɩtɔm sɩ:
Mɑɑ lɑ-ŋ wɑɑlɩ tʋ kɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɑɑ.
Pɑɑ nyǝnɩ-ŋ yem.
N cɑɣɑ hɑtoo kʋkpɑmǝŋ hɛkʋ,
timpi nɔɣɔlʋ ɩɩ tɑkɩ tɔ.
Kɑlɑmpɑɑnɩ kʋɣʋ-ŋ sɩ,
nɔɣɔlʋ kɑɑ lǝsɩ-ŋ tǝnɑ.
Pɑɑ n kɑ́ kpɑ ɩsɔtɑɑ ɩsɩɩ hɛkǝlɛ,
nɑ ń tʋ nyɑ́ tɑntɛ kɛ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ tɑɑ,
ɩsɩɩ mɑ tisɑ-ŋ tǝnɑ.
Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
Ye ŋmɩɩlɑɑ sʋʋ nyɑ́ tɛɣɛ ɑhoo,
pɑɑ kuu pǝ tǝnɑ mpi pɑ pǝsǝɣɩ tɔɣɔ,
nɑ pǝ́ yele-ŋ kpɛtɛ.
Ye kʋntɑɑ sʋʋ nyɑ́ tɑɑlɛ tɑɑ,
kumkum tike kɛ pɩɩ kɑɑsɩ-ŋ.
Ɩsɑʋ nyǝ́mɑ mɛ,
mǝ kolontunɑɑ yɑsɑ mǝ wɛnɑʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kuu-wɩ.
Mǝnɑ mpɑ ɩ kɑ pɛɛlɑ nɔɔsɩ tɔ,
pɑ tɔɣɔnǝɣɩ-mɛɣɛ mǝ tɛtʋnɑɑ tɑɑ kɛ́.
Mǝ cewɑɑ lɩɩkɩ mǝ wɑɑlɩ.
Mǝ tɑɑpɑlɑɑ nɑ ŋmɑkǝlɩɣɩ-mɛ.
Mǝnɑ mpɑ ɩ́ kɑ kɑɑwɑ nyǝnɑɣɑ tɔ,
pɑ sʋʋ-mɛɣɛ kɑtɔsɩ nyǝpʋ.
Pɑ tʋʋkɩ-mɛ sɩ ɩ́ fɛɩ lǝmɑɣɑsɛɛ.
Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ tʋ mɑ tɑɑ sɩ,
mɑɑ kpiisi Ɩtɔm lɑɣɑtʋnɑɑ tǝnɑɣɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ.
Mɑɑ kpiisi mǝ lɑɣɑtʋ tǝnɑ.
Sɔɣɔntʋ kɑ́ kpɑ Temɑŋ ɩcɑtɛ yoolɑɑ.
Pɑɑ kʋ Ɩtɔm yoolɑɑ tǝnɑ.
Ɩtɔm nyǝ́mɑ wɑɑwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɑhɑlɑ tɑɑ
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Pɩɩ kpiisi Ɩtɔm nyǝ́mɑ mɛ.
Fɛɛlɛ kɑ pɩɩ-mɛɣɛ teu.
Mpi tɔ, ɩ́ kʋ́ mǝ tɛɛtʋnɑɑ
Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ,
nɑ ɩ́ kuu pɑ wontu.
11 Wɑɑtʋ wei kolontunɑɑ kǝlɑ-mɛ,
nɑ pɑ́ sʋʋ mǝ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ, ɩ kɑ wɛ tǝnɑ.
Hɑlɩ pɑ tɔ tɛtɛ kɛ́ Yosɑlɛm wɛnɑʋ tɔɔ tɔ,
mǝ nɑ-wɛɣɛ.
12-13 Pǝ tɑɑ mʋnɑ sɩ,
ɩ́ sʋʋ pɑ ɩcɑtɛ tɑɑ,
nɑ mǝ ɩsɛntɑɑ hɛtǝnɑ pɑ wɑhɑlɑ.
Ɩ́ kpɑsɑ ɑmʋkʋɣʋ nɑ pɑ hotuɣu,
nɑ ɩ́ tʋʋ-wɛɣɛ pɑ kʋnyɔntɔɣɔlɛ wɑɑtʋ.
Hɑlǝnɑ ɩ́ kuu pɑ wɛnɑʋ ɩsɩɩ pɑ kolontunɑɑ.
14 Ɩ́ sǝŋɑ mpɑhɛlɑ nɑ ɩ́ kʋɣɩ selɑɑ.
Yɑɑ ɩ́ tʋɣɩ-wɛɣɛ pɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ
kɛ́ pɑ wɑhɑlɑ wule.
15 Kʋyɑkʋ ŋku Tɑcɑɑ kɑ́ hʋʋnɑ yǝlɑɑ tɔ kʋ kpɛɣɛtɑɑ kɛ́.
Ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ́ lɑpɑ tɔ, tɩɩ mǝlɩ mǝ nyɔɔŋ tɑɑ.
Pɑɑ lɑnɑ-mɛ ɩsɩɩ mǝ lɑpǝnɑʋ-wɛ tɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛɛtǝɣɩ Ɩtɔm nyǝ́mɑ
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ:
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ,
ɩ́ tɛmɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɔpʋ nyɔɔʋ kɛ
mɑ pʋɣʋ nɑŋŋ nyǝŋkʋ tɔɔ.
Yǝlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ kɑɑ tɛ ɑ nyɔɔʋ.
Pɑɑ nyɔɔ-yɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́,
ɩlɛnɑ pǝ́ kpiisi-wɛ nɑ pɑ́ sɑɑlɩ yem.
17 Amɑ mpɑ pɩɩ kɑɑsɩ tɔ pɑɑ cɔɔsɩ Siyɔŋ pʋɣʋ tɑɑ.
Kɩɩ pǝsɩ Ɩsɔ pʋɣʋ.
Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ́ lɛɛkɩ tɛtʋ kɛ tǝ mʋlɑɑ niŋ tɑɑ.
18 Ɩlɛnɑ Yɑkɔpʋ nɑ Yosɛɛfʋ pɑ lʋlʋɣʋ
nyǝ́mɑ pǝsɩ ɩsɩɩ kɔkɔ,
nɑ kɑ́ nyɑɣɑ Ɩsɑʋ lʋlʋɣʋ
nyǝ́mɑ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ.
Pɩɩ wɑkǝlɩ-wɛ tǝnɑŋnɑŋ,
pǝ kɑɑ sɔɔ pɑɑ kʋlʋm.
Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
Pɑɑ lɛɛkɩ pǝcɔlɔ tɛtʋnɑɑ
19 Yutɑ nyǝ́mɑ kɑ́ tɔɣɔnɑ Ɩtɔm tɛtʋ nɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ. Pɑɑ tɔɣɔ Filiisi nyǝ́mɑ tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ tɛtɛkǝlɛ, nɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ tɛtʋ kɛ Sɑmɑlii. Ɩlɛnɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ Kɑlɑɑtɩ.
20 Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kuuwɑ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ tɔ, pɑ tɑɑ yoolɑɑ kʋpɑmɑ kɑ́ lɛɛkɩ Fenisii tɛtʋ. Hɑlǝnɑ pǝ polo Sɑlɛpǝtɑ ɩcɑtɛ. Yosɑlɛm nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kuuwɑ nɑ pɑ́ wɛ Sefɑlɑtɩ tɔ, pɛlɛ pɑɑ tɔɣɔ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ ɑcɑlɛɛ. 21 Pɑ kɛ́ ɑkɑnɑɑ kɛ́. Pɑɑ nyɔkǝlɩ Siyɔŋ pʋɣʋ nɑ pɑ́ cɑɣɑ tǝnɑ. Pɑɑ tɔɣɔ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔɔ.
Tɑcɑɑ kɑ́ tɔɣɔnɑ ɩ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ.