YOSUWEE
TƎMA TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ ɩsǝnɑ Moisi wɑɑlɩ tʋ Yosuwee ponɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ lɛɛkɩ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ tɔ. Ɩsɔ kɑ tɛmɑ yɔɣɔtʋɣʋ nɑ ɩ́ sɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ sɩ, ɩ kɑ́ hɑ pɑnɑ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɛtʋ ntɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ wɛ pɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ yoonɑ pɑ kolontunɑɑ. Nɑ pɑ nɑ Yosuwee pɑ́ lɛɛkɩ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ.
Tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ looŋɑ sɔsɑɣɑ ŋkɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ wei ɩ tɔkɩ tɔɣɔlɛ titite 24:15... Ɩ́ lǝsɩ wei ɩ́ cɑɑ ɩ́ sɛɛ tɔɣɔ sɑŋɑ... Tɔfɔ ye pǝ kɑɑsɑ mɑ nɑ mɑ wɑɑʋ nyǝ́mɑ ɩlɛ, Tɑcɑɑ kɛ tɑ́ɑ́ sɛɛ. Yosuwee yɔɣɔtǝnɑ tɔm tǝnɛ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Yosuwee tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɣɑnǝɣɩ pɑ tɩ sɩ pɑ sʋʋkɩ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ tɑɑ, titite 1–5
Kɑnɑɑŋ tɛtʋ lɛɛkʋɣʋ, titite 6–12
Tɛtʋ tɑlʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyǝ́mɑ, titite 13–22
Yosuwee kʋyɔɣɔtʋtʋ kɑntǝkɑɣɑ nyǝntʋ, titite 23–24
1
Yosuwee lɛɛtʋɣʋ kɛ Moisi lonte
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɔ tǝmlɛ tʋ Moisi sǝpɑ. Tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi wɑɑlɩ tʋ Yosuwee, wei ɩ kɛ́ Nuŋ pǝyɑlʋ tɔ sɩ: Nyǝnɩ, Moisi sǝpɑ. Ɩlɛ pǝnɛntɛ nyɑɑ kʋlɩ, nɑ ń tʋ́ yǝlɑɑ pɑnɛɣɛ nɔɣɔ, nɑ ɩ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ kɑnɛ. Nɑ ɩ́ sʋʋ tɛtʋ nti mɑ hɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩsɩɩ mɑɑ sɩɩʋ Moisi kɛ nɔɣɔ tɔ, ye mǝ nɔɔhǝlɛ ɩ́ fɛlɑ timpi mǝ tɛtʋ kɛ́. Mǝ tɛtʋ ntɛ́ pǝ sɩɩnɑʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ, nɑ pǝ́ polo Lipɑŋ pɔɔŋ tɔ. Nɑ pǝ́ kpɑɣɑ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ, nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ Hiti nyǝ́mɑ tɛtʋ tǝnɑ tɔ. Nɑ pǝ́ yoosinɑ Metitelɑnee teŋku. Kolontunɑɑ tǝnɑ kɑ seeki-ŋ kɛ́, hɑlǝnɑ ń sʋʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́. Mpi tɔ, mɑɑ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́, ɩsɩɩ mɑɑ wɛ Moisi kiŋ tɔ. Mɑ kɑɑ lɔ-ŋ, pǝyele mɑ kɑɑ hɑtǝlǝnɑ-ŋ pɑɑ pǝcɔ. Mpʋ tɔ, tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ, nɑ ń nyɔɔ toŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, nyɑɑ yelinɑ nɑ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ́ tɔɣɔ tɛtʋ nti mɑɑ heelɑ mǝ cɑɑnɑɑ nɑ tuunɑʋ sɩ mɑɑ hɑ-mɛ tɔ. Amɑ kʋlʋmtʋ kɛ́ sɩ, nyɑɑ tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ, nɑ ń nyɔɔ toŋ te. Tɔkɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɑ nti mɑ tǝmlɛ tʋ Moisi tɛlǝsɑ-ŋ tɔɣɔ teu tǝcʋŋŋ, nɑ ń lɑkɩ-tɩ tǝtetete. Tɑɑ nyǝnnɑ ŋwɑɑŋ yɑɑ mpǝlɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ n kɑ́ wɑɑ nyɑ́ kʋlɑpǝm tǝnɑ tɑɑ. Kʋsǝsɩɩtʋ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ́ tɑɑ fɛtɛ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ. Kɑlǝɣɩ kɑ tɑɑ tɔm kɛ ilim nɑ ɑhoo, nɑ ń tǝŋ-tǝɣɩ teu. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɩɩ lɑnɑ-ŋ. Pǝ́cɔ́ n kɑ́ wɑɑ pǝ tǝnɑ mpi n lɑkɩ tɔ pǝ tɑɑ. Mɑtɔŋ mɑ heelɑ-ŋ sɩ ń tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ nɑ ń nyɔɔ toŋ nɑ? Mpʋ tɔ, tɑɑ nyɑ́. Pǝyele tɑɑ sele pɑɑ pǝcɔ tɔtɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, nyɑ́ Ɩsɔ mɑ́, mɑɑ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́ pɑɑ timpiɣi.
Yosuwee tɑɣɑnǝɣɩ Yɑɑtɑnɩ tɛsʋɣʋ tɔm
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yosuwee tɔmɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ: 11 Ɩ́ sʋʋ tǝsikile tɑɑ, nɑ ɩ́ heeli sɑmɑɑ sɩ pɑ́ cɑɑ mpɑɑʋ tɔɣɔnɑsɩ. Mpi tɔ, kʋyɛɛŋ tooso ɩ́ tɛɛwɑ tɩɩ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ, nɑ tǝ́ polo nɑ tǝ́ lɛɛkɩ tɛtʋ nti Tɑcɑɑ tɑ Ɩsɔ hɑ-tʋ tɔ. 12 Mpʋɣʋlɛ Yosuwee heelɑ Lupɛŋ nyǝ́mɑ, nɑ Kɑtɩ nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑsee yǝlɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝ́mɑ sɩ: 13 Ɩ́ tɔɔsɩ nti Moisi kɑ heelɑ-mɛ tɔ sɩ, hɛɛsʋɣʋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkǝnɑ-mɛ, nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ tɛtʋ tǝnɛ. 14 Ɩlɛ mǝ ɑlɑɑ, nɑ mǝ piyɑ, nɑ mǝ tɔlɑ tike kɑ́ cɑɣɑnɑ pɔɣɔ nɑ cǝnɛ tɔɔ. Amɑ pǝ kɑɑsʋɣʋ ɑpɑlɑɑ yoolɑɑ mɛ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ mɩɩ tɛsɩ mǝ tɛɛtʋnɑɑ cɔlɔɣɔ nɑ ɩ́ tɛɛ-wɛɣɛ nɔɣɔ nɑ ɩ́ sǝnɑ-wɛ. 15 Hɑlǝnɑ wɑɑtʋ wei mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ́ yele nɑ pɛlɛ pɑ́ hɛɛsɩ ɩsɩɩ mɛ nɑ tɛtʋ tǝnɛ ɩnɩ tǝ́ pǝsɩ mǝ tǝnɑ mǝ nyǝntʋ tɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ́ kɑ́ mǝlɩ mǝ tɛtʋ nti Tɑcɑɑ tǝmlɛ tʋ Moisi hɑ-mɛ ɩsǝntɔ tɔ tǝ tɑɑ kɛ́ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ cǝnɛ.
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɔwɑ Yosuwee sɩ: Tɩɩ lɑ teitei ɩsɩɩ n tʋɣʋ-tʋ tɔ. Pɑɑ timpiɣi n tilɑ-tʋ, tɩɩ polo kɛ́. 17 Pǝyele tɩɩ nɩɩnɑ-ŋ teu kɛ́, ɩsɩɩ tɩɩ nɩɩkɑɣɑnɑ Moisi tɔ. Ɩsɔ ɩ́ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ, ɩsɩɩ ɩ kɑ wɛʋ Moisi wɑɑlɩ tɔ. 18 Ye pǝ cǝpɑ wei nɑ ɩ́ lɑ́ kɑŋkɑntɛ, nɑ ɩ́ tɔ sɩ ɩ kɑɑ tǝŋ nti n tʋ-tʋ tɔ ɩsɩɩ pɑ kʋ-ɩ. Amɑ nyɑɑ nyɔɔ toŋ kɛ́ nɑ ń tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ.