ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
SAKALƖ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Pɑ lʋlɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ Sɑkɑlɩ kɛ Pɑpiloni tɛtʋ tɑɑ timpi Yutɑ nyə́mɑ kɑ wɛ ɩsɩɩ yomɑɑ tɔ. Pə wɑɑlɩ kɛ pɑnɑ Solopɑpɛɛlɩ nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yosuwɑ pɑ kɔmɑ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ. Wɑɑtʋ kʋlʋm kɛ Sɑkɑlɩ nɑ Asee pɑ lɑpɑ pɑ təmɑ. Sɑkɑlɩ tɑsɑ yəlɑɑ kɛ lɑɣɑtʋ sɩ pɑ́ məlɩ Ɩsɔ kiŋ nɑ pɑ́ ŋmɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ. Sɑkɑlɩ tɔm tɑkəlɑɣɑ fɑɣɑ tɔm nɑɑlɛɣɛ. Ɩsɔ təsɛɛlɛ ŋmɑʋ nɑ Yosɑlɛm məlʋɣʋ kɛ ɩ wule tɑɑ. Ɩsɔ kɑ́ tɑɣɑnɩ ɩ yəlɑɑ.
Ɩsɔ kɑ tilinɑ wulɑʋ nɔɣɔlʋ, nɑ ɩ pɑsəɣɩ ɩ tɩ, pə́cɔ́ ɩ kɛ́ tiikilu. Yəlɑɑ kɑ tɛ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ. Lɛlɑɑ nɑ́ nɑɑkɩ sɩ Yesu tɔm kɛ pɑ kɛɛsəɣɩ mpʋ.
Ɩsənɑ pɑ fɑɣɑ Sɑkɑlɩ tɑkəlɑɣɑ tɔ:
Mpi mpi Ɩsɔ hʋlɑ Sɑkɑlɩ kɛ toosee tɑkɑ tɑɑ tɔ, titite 1–8
Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ nɑ piitimnɑɑ lɛlɑɑ pɑ tɔm, titite 9–14
TƆMNAA MPA PƎ HƲLA SAKALƖ TƆ
1
Tɑcɑɑ mələɣənɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ
Pɛɛsɩ wulɑʋ sɔsɔ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ, ɩsɔtʋ pəlefɛɩ nyəŋ, kɛ Tɑcɑɑ yɔɣɔtənɑ Pelekiyɑ pəyɑlʋ Sɑkɑlɩ. Ɩtoo sɑɑlɩ kɛlɛ. 2-3 Sɩ ɩ́ heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ sɩ: Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ mʋnɑ mə cɔsɔnɑɑ kɛ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́ təsəɣəsəɣɩ. Ɩ́ məlɩ mɑ kiŋ, ɩlɛnɑ mɑ́ɑ́ kɛɛsənɑ mə tɔɔ. Mɑ sɩɩ ḿpʋɣʋ mɑ nɔɣɔ kɛ́. Ɩ́ tɑɑ kɛɛnɑ mə cɑɑnɑɑ. Mɑɑ tɛmɑ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsəlɑɑ heeluɣu kɛ lɔŋtɑɑ sɩ pɑ́ tɛləsɩ-mɛ sɩ, ɩ́ lɔ mə tɔntɛ nɑ mə lɑkɑsɩ ɩsɑɣɑsɩ. Amɑ ɩ́ tɑ tisi nɑ ɩ́ mʋ mɑ tɔm nɑ ɩ́ nɩɩnɑ-m. Ɩ́ nyə́mɑ teu sɩ mə cɔsɔnɑɑ nɑ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsəlɑɑ mpɛ pɑ səpɑ. Pəyele mɑ kʋkpɑɑlətʋ nɑ mɑ kʋsəsɩɩtʋ nti tə tɔm mɑɑ heelɑ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsəlɑɑ sɩ, pɑ́ tɛləsɩ-mɛ tɔ, tə mɑɣɑnɑ-mɛɣɛ teitei kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkənɑ sɩ mə lɑkɑsɩ ɩsɑɣɑsɩ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ lɑpɑ-mɛɣɛ mpʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ.
Sɑkɑlɩ toosee tɑkɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyənɑ
Ḿpʋɣʋ Tɑcɑɑ yɔɣɔtənɑ Pelekiyɑ pəyɑlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ Sɑkɑlɩ. Wulɑʋ sɔsɔ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ ɩ yɔɣɔtənɑ-ɩ, pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm nyəŋ kʋyɑkʋ hiu nɑ liɣiti wule. Ɩlɛnɑ pə́ lɑ́ Sɑkɑlɩ ɩsɩɩ toosee tɑkɑ nɑ ɩ́ nɑ́ nɔɣɔlʋ cɑɣɑ kpɑɣɑnʋsɛɛmɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ səŋɑ tiikɑsɩ nɑsəlɩ sɩ hɛkʋ kɛ tɛtɛkəlɛ nɑtəlɩ tə tɑɑ. Ɩ wɑɑlɩ kɛ́ kpɑɣɑnʋsɛɛmɑsɩ nɑ kpɑɣɑnʋhʋlʋmɑsɩ nɑ huluhuluŋ. Ntɛnɑ mɑ́ pɔɔsɩ ɩsɔtɑɑ tillu wei ɩ kɑ yɔɣɔtənɑ-m tɔ sɩ: Tɑcɑɑ, kpɑɣɑnəŋ ɩnɩ, ɩ kʋtoluɣu suwe? Mpʋɣʋlɛ sɩ: Mɑɑ kɛɛsɩ-ŋ.
10 Ḿpʋɣʋ ɑpɑlʋ wei ɩ səŋɑ tiikɑsɩ hɛkʋ tɑɑ tɔ ɩ́ tɔmɑ sɩ: Tɑcɑɑ tilinɑ-wɛ sɩ, pɑ́ cɔɔ tɛtʋ.
11 Ntɛnɑ kpɑɣɑnəŋ cɑɣɑlɑɑ mpɛ pɑ kɛɛsəɣɩ ɩsɔtɑɑ tillu sɩ: Tə cɔɔwɑ tɛtʋ tənɑ. Amɑ hɛɛsʋɣʋ wɛnnɑ pɑɑ timpi, yoou fɛɩ tiili.
12 Ntɛnɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɔɣɔ təkpɑʋ sɩ: Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ, pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɔlɔ n mʋ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Pəlee kɛ́ n kɑ́ hʋlɩ-yɛɣɛ suulu?
13 Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ heelɑ-ɩ tɔm nɑɑni nyəntʋ nti tə kpɑɑsəɣɩ ɑpɑlʋtʋ tɔ.
Tɑcɑɑ pɑɑsəɣənɑ Yosɑlɛm tɔtɔ
14 Ḿpʋɣʋ ɩsɔtɑɑ tillu wei ɩ yɔɣɔtɑɣɑnɑ-m tɔ ɩ tɔmɑ-m sɩ: Kpɑɑlɩ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ tɔm.
Mɑ sɔɔlɑ Yosɑlɛm nɑ Siyɔŋ pulɑɣɑ
kɛ́ ɩsɩɩ yem nɑ kpɛtɛ.
15 Amɑ mɑ tɑɑ kpɑɑnɑ piitimnɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ hɔŋ mə tɩ tɔɣɔ.
Mpi tɔ, pəciiu kɛ mɑ mʋnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
Ɩlɛnɑ mɩɩ pəsəɣɩ-ɩ ncɑɑlɛ.
16 Pə tɔɔ kɛ́ mɑ kpɑɑləɣɩ
sɩ mɑɣɑ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ,
mɑɑ məlɩ Yosɑlɛm.
Mɑɑ lɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ kɛ ŋmɑʋ,
nɑ ɩ́ kʋsɩ ɩcɑtɛ tɔtɔ.
17 Ḿpʋɣʋ ɩsɔtɑɑ tillu tɑsɑ-m heeluɣu sɩ:
Kpɑɑlɩ tɔtɔ sɩ,
mɑɑ tɑsɑ Yosɑlɛm kɛ ləsʋɣʋ.
Mɑɑ wɑɑsɩ Siyɔŋ nɑ pə́ cɑɣɑnɑ mə ɑcɑlɛɛ təpɔkɛɛ.