2
Sɑkɑlɩ toosee tɑkɑ nɑɑlɛ nyənɑ
Ḿpʋɣʋ pə tɑsɑ-m ɩsɩɩ toosee tɑkɑ tɔtɔ nɑ mɑ nɑ́ həŋ liɣiti. Ɩlɛnɑ mɑ́ pɔɔsɩ ɩsɔtɑɑ tillu wei ɩ yɔɣɔtəɣənɑ-m tɔ sɩ: Həŋ ɩnɩ ɩ kʋtoluɣu suwe? Mpʋɣʋlɛ sɩ: Ɩnɩ ɩ hʋləɣənɑ piitimnɑɑ toŋ nyəm. Mpɩ pə yɑsənɑ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ Yosɑlɛm pə yəlɑɑ.
Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ hʋlʋ-m koolɑɑ liɣiti. Ḿpʋɣʋ mɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Pepeɣe pɑ kɔmɑ lɑpʋ kɛ cənɛ? Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔ-m sɩ: Pɑ kɔmɑɣɑ sɩ, pɑ nyɑɑsəɣɩ piitimnɑɑ. Mpɛ pɑ yoonnɑ Yutɑ nyə́mɑ nɑ pɑ́ yɑsɩ pɑ yəlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɔkɩ pɑ toŋ.
Sɑkɑlɩ toosee tɑkɑ tooso nyənɑ
Ḿpʋɣʋ pə lɑpɑ-m ɩsɩɩ toosee tɑkɑ nɑ mɑ nɑ́ yʋlʋ nɑ ɩ́ tɔkɑ ŋmənɑɣɑ kʋmɑɣɑsɑɣɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Leɣe n puki? Ḿpʋɣʋ sɩ: Mɑ puki sɩ mɑ mɑɣɑsəɣɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ wɑŋ nɑ tə tɑɣɑləŋ.
Ntɛnɑ ɩsɔtɑɑ tillu wei ɩ yɔɣɔtənɑ-m tɔ ɩ́ kpətənɑ ɩsɔtɑɑ tillu lɛlʋ wei ɩ səŋɑ-ɩ tɔ. Ḿpʋɣʋ ɩ tɔmɑ-ɩ sɩ: Polo ń heeli ɩfepu wei ɩ tɔkɑ ŋmənɑɣɑ tɔ sɩ, pɑ kɑɑ ŋmɑ koluŋɑ nɑ pɑ́ cɔɔnɑ Yosɑlɛm. Mpi tɔ, ɩ tɑɑ yəlɑɑ nɑ tɔlɑ pɑ kəlɑ pɑɣɑlɛ. Amɑ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ́ɑ́ wɛɛnɑ ɩsɩɩ ɩcɑtɛ koluŋɑ kɔkɔ nyəŋkɑ nɑ mɑ teu nɑɑkɩ tə tɑɑ.
Tɑcɑɑ yɑɑkɩ yomle nyə́mɑ
10 Ḿpʋɣʋ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Mpɑ mɛ mɑ yɑsɑ tɛtʋ tənɑ tɑɑ tɔ,
ɩ́ lɩɩ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ se.
11 Yosɑlɛm nyə́mɑ mpɑ mɛ
ɩ́ wɛ yomle tɑɑ kɛ Pɑpiloni tɔ,
ɩ́ tɑɣɑnɩ mə tɩ nɑ ɩ́ se.
12 Ḿpʋɣʋ Sɑkɑlɩ tɔmɑ sɩ: Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ tilinɑnɑ-m tɔm sɔsɔɔntʋ tənɛ. Ɩ yɔɣɔtəɣənɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ yoonɑ ɩ yəlɑɑ mɛ tɔ sɩ:
Ye wei ɩ́ tokinɑ-mɛ pə wɛ ɩsɩɩ mɑɣɑ pʋntʋ tokinɑɑ.
13 Mɑɑ kʋlɩ piitimnɑɑ
mpɑ pɑ ŋmɑkəlɑ-mɛ tɔ pɑ tɔɔ.
Mɑɑ yele nɑ mə yomɑɑ ŋmɑkəlɩ-mɛ.
Pɩɩ kɔɔ nɑ pə lɑ mpʋ ɩlɛ pəlɛɣɛlɛ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ tilinɑ-m.
14 Tɑcɑɑ sɩ:
Yosɑlɛm nyə́mɑ ɩ́ ŋmɑɑlənɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
Mɑɑ kɔɔ nɑ mɑ́ cɑɣɑ mə cɔlɔ.
15 Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ piitimnɑɑ pɑɣɑlɛ kɑ kpɛntənɑ-m.
Ɩ́ kɑ́ pəsɩ mɑ yəlɑɑ.
Ɩlɛnɑ mɑ́ wɛɛ mə hɛkʋ.
Wɑɑtʋ wei mpʋ ɩnɩ pɩɩ lɑ tɔɣɔ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑlɛ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ wei ɩ tilɑ-m mə kiŋ tɔ.
16 Yutɑ kɑ́ tɑɣɑnɩ pəsʋɣʋ kɛ mɑ kpəntɛ kɛ mɑ tɛtʋ tɑɑ.
Ɩlɛnɑ Yosɑlɛm nɑ́ɑ́ pəsɩ mɑ ɩcɑtɛ kʋləsəlɛ.
17 Yəlɑɑ tənɑ ɩ́ su.
Tɑcɑɑ lɩɩnɑ ɩ təyɑɣɑ tɑɑ.