1 Ba Kkolinto
1
Pawulo, wakayiitwa aKkilisito Jesu kuti abe Mutumwa kwiinda mukuyanda kwaLeza, aSositinesi mukwesu, kumbungano yaLeza iliku Kkolinto, abo bakasalazigwa muliKkilisitu Jesu akwambwa kuti mbantu basalala, antoomwe aboonse bali mumasena oonse abayiita zina lya Mwami Jesu Kkilisito, ulingonguwe Mwami waboandiswe. Ngamube aluzyalo a lumunoluzwa kuli Leza Taata aMwami Jesu Kkilisito. Ndilumba Leza nkambo kandinywe nkaambo kaluzyalo lwaLeza olo Kkilisito Jesu ndwakamupa. Wakamuchita bavubi munzila zyoonse, mukwambula koonse aluzibo loonse, alimwi mbuli bukamboni atala aKkilisito mbubwa boneka kuti mbwamasimpe akati kanu. Aboobo tamubuli chipo chaMuuya mbumulindide chakulangila kuyubununwa kwaMwami wesu Jesu Kkilisito. Uyoomuchita kuti mukasyome chakumaninina kusikila kumamanino, ikuti mutakabi amulandu mubuzuba bwaMwami wesu Jesu Kkilisito. Leza ulisyomekede, wakamwita kuti mukabilane aMwana, Jesu Kkilisito Mwami wesu. 10 Lino ndamukumbila, nibakwesu, kwiinda muzina lyaMwami wesu Jesu Kkilisito, kuti moonse mulazuminana, akuti takuyoobi kupambukana antoomwe kamulamuzeezo umwi amakanze amwi. 11 Mbundakambilwa atala andinywe nobakwesu, kuzwa kubantu baKkuluzi ikuti kulikujatana akati kanu. 12 Ndilikwamba eechi: umwi awumwi waamba kuti, “Ime ndili wa Pawulo,” na kuti, “Ime ndili wa Apolosi,” na kuti “Ime ndili wa Sifasi,” na kuti “Ime ndili wa Kkilisito.” 13 Ani sa Kkilisito ulipambukene na? Ani Pawulo wakagankamininwa ndinywe na? Ani mwaka bbabbatisigwa muzina lyaPawulo na? 14 Ndilumba Leza kuti takwe ngundakabbabbatizya pe, kunze kwa Kilisipasi aGayosi. 15 Eechi chakachitwa kuti kutabi waamba kuti mwakabbabbatizigwa muzina lyangu. 16 ( Alimwi ndakabbabbatizya bang'anda yaSitefano. Kwiinda awo, tandikonzyi kuyeeya kuti kulibambi na mbindakabbabbatizya.) 17 Nkaambo Kkilisito takandituma kuti ndika bbabbatizye pesi ikuti ndikakambawuke makani mabotu kutaamba amajwi abuchenjezu, mukuti chingano chaKkilisito chitakawubulwi nguzu zyacho. 18 Nkaambo makani achingano chaKkilisito mbufubafuba kulabo balimukunyonyoka. Pesi akati kabaabo bafutulwa, ninguzu zyaLeza. 19 Nkaambo kulilembedwe kuti,”Ndiyomwayisya busongo bwabasongo. Ndiyokonga kumvwisisya kwabachenjede.” 20 Ulikuli muntu musongo? Ulikuli mulembi? Ulikuli sikukazya wanyika eeno? Sa Leza takasandula busongo bwanyika kubufubafuba? 21 Nkaambo nyika mubusongo bwayo teyakamuziba Leza, Leza wakabotelwa kuti afutule abo basyoma kwiinda mubufubafuba bwakukambawuka. 22 Nkaambo maJuda bakumbila zitondezyo zigambya baGiliki bayandula busongo. 23 Pesi tukambawuka Kkilisto wakagankaminwa, Nchilebyo kumaJuda alimwi mbufubafuba kulibaMasi. 24 Pesi kulaabo Leza mbakayita, aantomwe baJuda abaGiliki, tukambawuka Kkilisito mbuli nguzu abusongo bwaLeza. 25 Nkaambo bufubafuba bwaLeza bulayinda busongo bwabantu, alimwi kukompama kwaLeza kulanguzu kwiinda bantu. 26 Amulange kwiitwa kwanu, nobakwesu teeboonse banu bakali basongo mbuli kunyama. Teeboonse banu bakali basinguzu. Teeboonse banu bakalizyedwe kabali bana babaami. 27 Pesi Leza wakasala zintu zifubafuba zyanyika kuti awusye nsoni basongo. Leza, wakasala echo chikompeme munyika kuti akawusye nsoni echo chilanguzu. 28 Leza wakasala echo chilansi alimwi chawuubulwa munyika. Alimwi wakasala zintu zitegwa takwe mbuzibede pe, kuti akazijosye ansi ezyo, zilangilwa kuti zintu loko. 29 Wakazichita ezi kuti kutakabi nyama ilikankayizya kunembo lyakwe. 30 Nkaambo kacheechi Leza nchakachita, lino mwaba muliKkilisito Jesu oyo utubeda busongo buzwa kuli Leza. Wakaba bululami bwesu, busalali, alununuko lwesu. 31 Kuti kukabe mbuli mbukulembedwe kuti, “ Na kuli ulikankayizya, alikankayizizye muMwami Leza.”