16
Ndamutumina Foyebbe muchizi wesu, mubeleki wa mbungano lili ku Sinkile, kuti mumutambule muMwami. Uzicheezi munzila yelede bantu baLeza basalala, alubo mumupe loonse lugwasyo ndwayanda kuzwa kulindinywe nkmbo wakali mugwasyi mupati kubiingi akulindiswe awalo. Juuzya Pulisila a Akwiyila, mubelesima muli Kilisito Jesu nkambo kabuumi bwangu bakapedekezya buumi bwabo. Ndipa kulumba kulibaabo, kutali andikke; pesi alubo ambungano zyoonse zyabamaasi. Juuzya imbungano ilimun'anda yabo. Juuzya Epanetasi uyandwa wangu ulingomuchelo mutanzi waEzyiya kuli Kkilisito. Juuzya Maliya, wakakubelekela changuzu. Juuzya Andilonikkasi a Juniya, wakuluzubo lwangu, alimwi musungwama. Bakalizibikene loko kubatumwa, alubo bakali muliKkilisito imw nkesina. Juuzya Ampuliyatasi, muyandwa wangu muMwami. Juuzya Ubbanasi, babelekima muli Kkilisito, a Sitakkisi, muyandwi wangu. 10 Juuzya Afelesi, utambwidwe muna Kkilisito. Ujuuzye boonse ben'anda ya Alisitobbulasi. 11 Ujuuzye Helodiyeni, wakuluzubo lwangu. Ujuuzye boonse ben'anda ya Nakkisasi bali muMwami. 12 Ujuuzye Tayifana a Tayifosa, basimilo basungu muMwami. Ujuuzye Pesisa uyandwa, wakachita mulimo mupati muMwami. 13 Ujuuzye Lufasi, usalidwe muMwami, abanyina abaama. 14 Ujuuzye Asiyikkitasi, Filegoni, Hemesi, Patilobbasi, Hemasi, abanyina mbalabo. 15 Ujuuzye Filologasi aJuliya, Nelewusa muchizi wakwe, Oliyimpasi, a boonse baLeza basalala balaambabo. 16 Mujuuzye umwi waumwi alumyonto lusalala. Zyoonse mbungano zya Kkilisito zilamujuuzya. 17 Lino ndamusungwazya, nibanama, kuti muyeye atala ababo balikwanzyana akaleba. Balikwindilila njiisyo njimwakayiisya. Amubafutatile. 18 Nkambo bantu balimbulaaba tababelekili Mwana Kkilisito wesu, pesi matumbu aabo. Azyaambo zibungusene akuwupawupa beenena myooyo yabatakwe mulandu. 19 Nkambo chitondezyo chakuteelela kwako kulasikila boonse. Ndilabotelwa, alubo anduwe, pesi ndiyanda kuti ube muchenjezi kulizeezyo zibotu, akutabaamulandu kulizeezyo zibi. 20 Leza waluumuno wapwaya Satani nsi amawulu ako. Luzyalo lwaMwami Jesu Kkilisito alubaayebo. 21 Timoti, ngutubelekaawe, ulakujuzya, aLusiyasi, Jasoni, aSosipata, sinzuboma. 22 Ime, Tetiyasi, iwakalemba lugwalo olu ansi, ndakujuuzya muMwami. 23 Galiyasi, mubutawukili wangu ambungano yoonse, balamujuuzya. Elasitasi, sinkomwe wadolopo, ulajuuzya, aKwatasi mwananyina. 24 Luzyalo lwaMwami wesu Jesu Kkilisito abe andinywe moonse. Ameni. 25 Lino kuliyoyo ukonzya kukuchita usime mbuli makani angu mabotu akompolola kwaJesu Kkilisito, mbuli chiyubunizyo chensiiswa zyakasisikene kwachiindi chilamfu, 26 pesi lino lyakayubununwa lyachitwa kuti lizibikane kwiinda akulemba kwaba sinsimi kunyika zyoonse, akulayilila kwaLeza bwinibwini, mukweeta kuteelela kwalusyomo. 27 Kuliyooyo uchenjede Leza kwindilila aJesu Kkilisito, abulemu kutamani. Ameni.