4
Mbuboobu muntu mbwayelede kutubona, mbuli balanda ba Kkilisito ababanzi bakasimpe ka Leza kasisikene. Lino chiyandika kubabanzi nchakujanika mukusyomeka. Pesi kulindime nchintu chinini kuti ndibetekwe andinywe nikuba nkutaya abantu. Nkambo nsikwe nindili beteka ndemwini. Taakwe luzibo atala alubeteko lwachitwa atala andime, pesi echo tachaambi kuti ndategwa tandikwe kaambo. Oyo undibeteka ngu Mwami. Nkenkaako utambilizyi lubeta atala achimwi chintu kachitanasika chiindi, katanakubola Mwami. Uyoyeta kumumuuni zintu zisisikene zyamumudima akuyubununa makanze amoyo. Mpawo umwi awumwi uyotambula kulumbayizigwa kuzwa kuli Leza. Lino, nopbakwesu, ndakabelesya malayilile aya kulindime ndemwini a Apolosi nkambo kandinwe, kuchitila kuti kuzwa kulindiswe inga mulayiiya kuti, “Utaakwindilili kuli zilembedwe.” Eechi chili boobu kuchitila kuti kutabi umwi ulisumpula atala aluumwi. Ino ngwani uubona nikuba musiyano akati kanduwe awumwi? Ninzi nchalacho eecho nchotatambwide? Ikuti wakachitambula, nkamboonzi nolikankayizya mbotatedi tewakachitambula? Ikaale mwakali azyo zyoonse nzimwali kunoyanda. Ikale mwababavubi! Mwakatanguna kwendelezya alubo akuba ampela kuzwa kulindiswe! Inchoonzyo, ndalikuyandisya kuti mwendelezye andinywe. Nkambo ndiyeeya kuti Leza wakatubika ba Apositola akutondezya mbuli chakumaninizya mumunchali, mukubambulula, ambuli balumi batongelwa lufu. Twaba chitondezyo kunyika - akuba anelo, akubantususu. 10 Tuli bafubafuba nkambo ka Kkilisito, pesi mulibasongo muli Kkilisito. Twateta, pesi mulibayumu. Mwajatwa mubulemu, pesi twajatwa mukubawulwa. 11 Manedo kuchiindi echi tulenzala enyota, twazwata chabuchete, twawumwa, alimwi tatuchikwe myunzi. 12 Tubeleka chenuzu nkatubelesya maboko eesu. Nitwatukilwa twalongezegwa. Nitupenzewa, tulakakatila. 13 Nitusampawulwa, tulambuula chaluzyalo. Twachita biyo mbuli masifwinini biyo aanyika atombe lyazintu zyonse. 14 Tandili kulemba zintu ezi kukumufwisya bweeme pe, pesi kukumu chenjezya mbuli bana bangu bayandisi. 15 Aboobo nikuba kuti waba ezyuulu zilikkumi zyabasimalelo muli Kkilisito, tokwe bamawuso biingi pe. Nkambo ndakaba wuso wanu muli Kkilisito Jesu kwinda mumakani mabotu. 16 Aboobo ndamusunwazya kuti mube basikutobelezya ndime. 17 Nchenchicho nchindaka mutumina Timoti, muyandwi wangu amwana wanu usyomeka mu Mwami. Uyomuyeezya inzila zyangu muli Kkilisito, mbubonya mbuli mbundimuyiisya konse konse amumbungano zyonse. 18 Lino bamwi benu bakaba basikulisumpula, kabachitanga tandichibooli kuli ndinywe. 19 Pesi ndizoboola chakufwambana kulindinywe, naa kuti Mwami wayanda. Aboobo tandikwe kuyoziba majwi abuyo pe aboobo balisumpula, pesi ndiyobona nguzu zyabo. 20 Nkambo ibwami bwa Leza tabuli bwakwamba biyo pesi munguzu. 21 Niinzi nchimuyanda? Sena ndize kulindinywe ankoli naa aluyando mumuuya muteteete?