5
Twakamvwa mpuwo kuti mamambe akati kanu, musyobo wamalalane utazumizigwi akati kabatali bazumini. Mwalumi ulala amwanakazi wawisi. Mwafundikila! Sena tamuyelede kulila, kuchitila kuti umwi wachita chiito eecho agwisigwe kuzwa akati kanu. Nikuba nsiko mumubili, mpundili mumuya. Ndapa kale lubeteko ali wumwi wachita eechi, mbuli kubanga ndaliwo. Kuti kamungene muzina lyaMwami wesu Jesu mpawo ndili andinywe mumuya aanguzu zyaMwami wesu Jesu mpuzili. Mupe mwalumi oyu kuli dyabbulosi nkambo kakunyonyonwa kwanyama, kuchitila kuti muuya wakwe ufutulw mubuzuba bwaMwami. Kulisumpula kwako tensi kubotu. Tuzi na kuti kaswezyo kache kalafufumuna chibunge? Lisalazye lwako kuzwa kubuswezyo bukulukulu kuchitila kuti kube chiwela chipya, chitakwe buswezyo, mbuli mbumubede choonzyo. Kuli Kkilisito, kabelele kesu kakwindilila, kaka payigwa. Lino atubotelwe pobwe, litakwe buswezyo bukulukulu, buswezyo bwazichito zibi aa buntu bubi. Pesi, atubotelwe aachibunge chitakwe buswezyo nchoozyo aa bwini. Ndakamulembela mulugwalo lwangu mutavwelani abantu abasimamambe. 10 Kakutakwe nzila imbi nsyambi basibwamu bayino nyika, olo muunyu, silweeno, kana kuti basimamambe, kuzwa kukkala kule ambabo muyelede kuzwa kunyika. 11 Lino ndamulembela kuti mutalivwelanganisyi amuntu uyitwa kuti mukwesu pesi upona mumalalane, kana kuti muunyu na kuti sibwamu, na kuti simakani alunyansyano, na kuti mukolwi, na kuti silweeno. Mutalyi chiiyo amuntu ulibobu. 12 Ndinjilali kukubeteka abo bali aanze achikombelo? 13 Pesi, tuyelede kubeleka aabo bali aanze. “Gwasya muntu mubi kuzwa akati kanu.”