6
Kuti umwi ulakambo atala awumwi, ulayinka kumulawu na wabataluleme kwiinda kuti aye kubantu baLeza basalala? Tamuzi na kuti bantu baLeza basalala bayoobeteeka nyika? Kuti na katuyoobeteka nyika, sa tamukonzyi kukkazikwa twaambo tunini? Tamuzi na kuti tuyoobeteka baangelo? kwiinda biyeni mpo, sa ngatulabeteka makani abuumi obu? Kuti na kamuyoochita lubeta lweendelene abuumi bwamazuba oonse, nkaambonzi nimutola twaambo kulibabo mbuli ootu kuli baabo balangilwa ansi mumbungano? Ndamwambila eechi kuti ndimuusye nsoni. Takwe na umwi akati kanu musongo unga ulakonzya kukkazikizya twaambo kulibakwesu? Pesi umwi mukwesu uya kumulawu atala awumwi mukwesu, alimwi kazi chitilwa kunembo lyabatasyomi pe! Nkambo kakuti muyisi kubetekana chanu chanu muzundidwe kale. Nkambo nimutake mwalipeda kuba babi? Nkambo nywebo nubeni nimutakwe mwalipeda kubbidwa? alimwi muchita eezi kuli bamwi banu! Tamuzi na kuti bataluleme tabakoyookona Bwami bwaLeza? Muteenwi. Basimalalano, basikukomba mizimu, basibwamu, balumi baanu abo bakwatana chabo chabo, 10 babba, batangala, bakolwa, basikutamikizya, abasikulyamaanu takwe akati kabo uyookona bwami bwaLeza. 11 Mbubaalibede bamwi banu. Pesi mwakasanzigwa, akusalazigwa, akululamikwa muzina lyaMwami Jesu Kkilisito aMuuya waLeza. 12 “Zyoonse zilimumulawo kulindime,” Pesi teezyoonse zipa mpindu. “Zyoonse zilimumulawu kulindime” Pesi tandikwe kwakwendeleezegwa nikuba achimwi chazyo. 13 “Chakulya nchabula, alimwi bula mbwachakulya” Pesi Leza uyoozimwayisya zyoonse. Mubili tweesi wabwaamu, pesi mubili ngwaMwami Leza, alubo Mwami nguyoopa nziyanda mubili. 14 Leza antoomwe wakabusya Mwami alimwi uyootubusya aswebo munguzu zyakwe. Tamuzi na kuti mibili yanu nzizo zyaKkilisito? 15 Sa tulelede na kuti ndigwisye zizo zyaKkilisito akuziswanizya kubwamu? Kutabi mbuboobo! 16 Tamuzi na kuti oyo uswanizigwa kumamambe ngawaba mubili umwi anguwe? Mbuli malembe mbwaamba kuti, “Babili bayoobanyama imwi.” 17 Pesi oyo uswanizigwa kuMwami ulaba muuya umwi anguwe. 18 Amuchije kumalalano! Kufumbwa chibi muntu nchachita chili kunze amubili, pesi malalano abisya mubili wako numwini. 19 Tamuzi na kuti mibili yanu nin'anda yaMuuya Usalala, upona mulindinywe, ngumulaawo muliLeza? Tamuzi na kuti tamulibenu pe? Nkambo mwakawulwa amuulo. 20 Nkikaako ngamulumbayizye Leza amibili yanu amumuuya wanu nkambo nzizyakwe.