7
Lino kumakani ngimwakandilembela, “Nchibotu kuti mwaalumi atagumi mwanakazi.” Pele akaambo kamasunko anchito zyiingi zyamamambe, umwi awumwi mwaalumi weelede kuba a mwnwkazi wakwe, alkwe mwanakazi abe a mwaalumi wakwe. Mwaalumi weelede kuzuzikizya mulimu wakwe akuba alulalano a mwanakazi wakwe, mbubonya oobo alakwe mwanakazi kumulimu wakwe. Teensi mwanakazi uli abwaami kumubili wakwe, pele mulumi. Alimwi mwaalumi tajisi bwaami aatala amubili wakwe, pele mwanakazi nguujisi. Mutakatazyanyi umwi awumwi, pele amuzuminane kuchita oobo zimwi zyiindi. Muchite oobo kuti mubike myoyo kukukomba. Eelyo mubole muswanane lubo, kuti Satani atamusunki nkaambo kakukachilwa kwanu kulijata. Pele ndaamba makani aya miyeyo yangu pe pe mbuli mulayizyo. Ndili kuyeya kuti woonse abe mbuli ndime. Pele umwi awumwi uli achipo chakwe kuzwa kuli Leza. Umwi uli awoyu musyobo wachipo, awumwi uulya musyobo. Kuli batakwetwe akuli bamukabafu ndamba kuti nchintu chibotu kuti bukkale kabatakwetwe mbuli ndime. Pele kuti kabatakonzyi kulijata, baleelede kukwata na kukwatwa. Nkaambo nchintu chibotu kuti bakwate na kukwatwa kwiinda kufwa amunyamunya. 10 Lino kuli bakwete, ndamupa mulawu ooyu, - teensi ndime, pele nguMwaami: “Mwanakazi teeled kulekana amulumi wakwe.” 11 Pele waanzana amulumi wakwe, uleelede kukkala katakwetwe kana kubwedelana a mulumi wakwe. 12 Pele kuli boonse ndati - Ime, pe pe Mwaami - kuti mukwesu uli a mwanakazi utali muzumini, kuti kakkutisikene kukkala anguwe, teelede kumuleka pe. 13 Kuti mwanakazi uli a mwaalumi utali utazumini, kuti kakkutisikene kukkala anguwe, teelede kumuleka pe. 14 Nkaambo mwaalumi utazumini ulasalazigwa nkambo ka mwanakazi wakwe, alakwe mwanakazi utazumini ulasalazigwa nkambo kamunyina. Abalo bana benu nibatasalali, pele lino balasalala. 15 Pele kuti utazumini wayanda kweenda, muleke ayinke. Muchiimo chiliboobo, mukwesu na muchizi taangidwe pe kuchikonke chabo. Leza watwiita kuti tukkale muluumuno. 16 Mbobuti mbokonzya kuziba, yomwanakazi, amwi uyoofutula mwaalumi wako? Na mbobuti mbokonzya kuziba, yomwaalumi, amwi uyoofutula mwanakazi wako? 17 Nekubaboobo, mbuli kuti Mwaami wakapa umwi awumwi chibela chakwe, umwi awumwi mbuli Leza mbakamwiita. Ooyu ngumulayizyo wangu kumbungano zyoonse. 18 Sa kufumbwa muntu wakali mupalulwe nakitwa kukuzumina? Teeled kusoleka kuboneka katapalwidwe. Sa kufumbwa muntu wakatapalwidwe nakitwa kukusyoma? Ooyo atapalulwi. 19 Teensi kuti kupalulwa na kutapalulwa nkukujisi makani. Chijisi makani nkuswilila milawu yaLeza. 20 Umwi awumwi akkale mbuli mbayitwa aLeza kukuzumina. 21 Wakali muzike na Leza naakakwiita? Utalikatazyi anzizyo. Pele kuti kokonzya kwaangunuka kulaba mbubo. 22 Ooyo wakiitwa aMwaami kalimuzike ngumwaangunuke waMwaami. Mbubonya oobo, alakwe wakali mwaangunuke nakitwa kukuzumina ngomuzike waKkilisito. 23 Mwawulwa amuulo, mutachibi bazike babantu. 24 Bakwesu, kufumbwa chiimo nchuwakabede nwakayitwa, umwi awumwi akkale aLeza. 25 Lino kumakani abanakalindu, nsikwe mulawu uuzwa kuMwaami. Pele ndamupa miyeeyo yangu mbuliumwi, muluse lwaMwaami, akuba uusyomeka. 26 Nkaambo kaako, ndayeya kuti nkaambo kamapenzi aaboola, nchintu chibotu kumwaalumi kuti akkale mbwabede. 27 Sa ulangidwe kumwanakazi. Utazyanduuli kulekana. Kuti kwaangunukide kumwanakazi, utayanduuli mwanakazi. 28 Pele kuti wakwata, tobisizye pe. Pele aabo bachita balaja mapenzi miingi anyama, pesi ndayanda kumuvuna kuli zeezi. 29 Lino ncheechi nchingamba, bakwesu: Chiindi nchifwifwi. Kuzwa sunu kuya kunembo, aabo bakwete banakazi babe mbuli batakwete. 30 Abaabo balili babe mbuli batalili, abaabo basekelela babe mbuli batasekeleli, abaabo bawula babe mbuli batavubide chintu. 31 Abaabo babelesya zintu zyaansi batapangiki myoyo yabo kukubelesya nzizyo. Nkaambo nyika chiimo nchilimulinchicho iya kumamanino. 32 Ndayanda kuti mwaangunuke mumakatazyo. Mwaalumi utakwete ulalikatazizya zintu zyaMwaami, kuti abotezye Mwaami. 33 Pele mwaalumi ukwete ulalikatazizya zintu zyaansi, kuti abotezye mukakwe - 34 ulaanzene. Musimbi utakwetwe ulalikatazizya kuzintu zyaMwaami kuti asalale nikuba kumubili nikuba kumuuya. Pele mwanakazi uukwetwe ulalikankayizizya zintu zyaansi, kuti abotezye mulumi wakwe. 35 Aaya ndawamba kuti mugwasigwe, nsiyandi kubika kakole kulindinywe. Ndaamba aaya kuti kube zyeelede zibotu, mukalitakate kuMwaami kaatakwe lunyonyoko. 36 Kuti mpali uyeeya kuti tachitili munakalindu wakwe kabotu - kali munsi aaminyaka yakukwatwa - weelede kuchita mbayanda. Talimukubisya pe. Beelede kukwatana. 37 Pele mwaalumi uyima akujatisya mukati kamoyo wakwe, kuti katamanikide pele ulakonzya kweendelezya kuyanda kwakwe, alimwi kuti wayeya kuchita eezi mumoyo, akkale mbwabede, ulachita kabotu. 38 Elyo ooyo ukwata nakalindu ulachita kabotu, pele ooyo ulisalila kutakwata ulachita kabotu chakwiinda. 39 Mwanakazi ulaangidwe kumulumi wakwe nachipona. Pele mulumi wakwe aafwa, waangunuka kukwatwa kufumbwa ngwayanda, pele kali muMwaami. 40 Pele mukuyeya kwangu nchibotu loko kuti ukkale mbuli mbabede. Alimwi ndayeya kuti ndili aMuuya waLeza.