9
Ani nsilimwangunuke? Ani nsili mutumwa? Te ndakamubona na Jesu Mwami wesu? Kuti nketali mutumwa kulibwami, pele ndilinguwe kulindinwe. Nkambo inywe mulichitondezyo chabutumwa bwangu muMwami. Echi nchili kwabilizyo changu kulabo bandi lungulula: Tatukwe chelelo na chakulya alubo aunywa? Tatukwe chelelo na chakwenda antomwe amukazi nyina, mbuli mbuba chita boonse batumwa, alubo bananyina baMwami, alubo aKefasi? Na takuli Bbanabbasi andime abo batakwe chelelo chakubeleka? Ngwani ubeleka mbuli silumamba ulifozya? Ngwani ubyala munda wamasansa aboobo atalyi muchelo yawo? Kana ngwani wembela butanga aboobo katanywi malili kuzwa kubutanga? Tandambi ezi zintu kazizwa kunguzu zyamuntu? Awalo mulawu tawambi obo na? Nkambo kuli lembedwe mulawo waMozesi,” mutamwangi mulomo musune ulyatuka miila.” Alimwi musune na Leza ngwayanda. 10 Talikwambula atala andiswe na? Zyakalembelwa ndiswe, kaambo oyo ulima welede kulima abulangilizi, pele upola welede abulangizi bwa kwabana mubutebuzi. 11 Ikuti twakabyala zintu zyamuya akati kanu, zilindide na kuti tutyole zintu zijatika kuzwa kulindinywe? 12 Kuti bamwi bakali kuchita zyelelo kuzwa kulindinwe, swebo tatwelede zyindilide na? Asi tetwakayanda echi chelelo. Asikuti twaka kkakatila zintu zyoonse kuti kutabi chikachizya makani aKkilisito. Sa tamuzi na kuti abo bachita milimo yamunganda yaLeza bajana kulya kwabo munganda yaLeza? 13 Sa tamuzi na kuti abo babeleka kuchipayilo babilana ezyo nzibatula echipayililo? 14 Munzila njiyeyo, Mwami wakalayilila kuti abo bakkambawuka makani mabotu belede kujana zyakuli gwasya kumakani mabotu. 15 Asi tendakayanda chimwi chezyelelo ezi. Alimwi nsilembeli kuti ndichitilwe chimwi chintu. Nizyakalikabotu mendifwe. Takwe muntu uyondisampawula kukulikankayizya oku! 16 Na kuti ndakambawuka makani mabotu, nsyelede kulisumpula, nkambo ndelede kuchita obo, alimwi maawe kuli ndime kuti tenda kambawuka makani mabotu! 17 Na kuti ndachita chakuyanda, ndila mpindu. Asi kuti chakutayanda ndichila bubanzi mbundakapegwa. Nimpindunzi yangu? 18 Na kuti nekambawuka, ndipe vangeli katakwe mbadalo alimwi nsibwezi chelelo chizwide mumakani mabotu. 19 Nikuba ndangunwidwe kulizyoonse, ndakaba muzike kuliboonse kuchitila kuti ndijane zyiingi. 20 Kuba Juda ndakaba mbuli muJuda, kuchitila kuti ndijane abo balimunsi amulawu. Ndakachita echi nikuba kuti nsilimunsi amulawu. (ULB ula: Ndakachita ezi ime lwangu nketali munsi lyamuwa. Magwalo achi Giliki echindi kalimache alubo kayandika abumwi bupanduluzi bwachindi asiya kunze munchali oyu.) 21 Kulabo balanze amulawu, ndakaba mbuli umwi ulanze amulawo, nekuba tendakali kunze amulawo waLeza lwangu asi kunsi amulawu waKkilisito. Ndakachita ezi kuchitila kuti ndijane abo balanze amulawu. 22 Kuba teteete ndakaba muteteete, kuchitila kuti ndeete bateteete. Ndakaba zintu zyoonse kubantu boonse kuchitila kuti amwi anzila zimwi ndalikufutula bamwi. 23 Ndichita zintu zyoonse nkambo kamakani mabotu kuchitila kuti ndikabe achabilo muzyolwe zyamakani mabotu. 24 Tamuzi na kuti mumuzundano boonse bala chijana basikuchijana muzundano, asi omwe ngujana bulumbu. 25 Umwi awumwi uchijana welede kulijata muzintu zyoonse. Balazichita kuti batambule musini umana, asi tulazichita kuti tutambule oyo utamani. 26 Aboobo mbubobu mbundichijana, mbuli utakwe utakwe makanze; mbubobu mbewuma, katalimbuli uwuuma luwo. 27 Asi ndazunda mubili wangu alimwi nduuchita muzike, kuchitila kuti ndamana kukambawuka kuli bamwi, ime lwangu ntakajaniki abubi.