10
Tandiyandi kuti mutazibi, bakwesu, kuti bamataatesu bakali munsi ajoba alimwi bakayinda mulwiz. Boonse bakabbabbatizigwa muli Mozesi mujoba alimwi amulwizi, alimwi bonse bakalya chilyo chamuuya chikozyania. Bonse bakanywa chakunywa chamuuya chikozyania. Nkambo bakanywa kubbwe lyamuuya elyo lyakabatobela, alimwi ibbwe elyo lyakali Kkilisito. Pele bonse bakabotelwa abiingi babo, alimwi mitunta yabo yakalisapeene munkanda. Lino zintu ezi zyakali chitondezyo kuli ndiswe, kuti tutakabi abo bemuuzya zintu zibi mbuli mbubakeemuzya. Mutabi basikukomba mituni mbuli bamwi babo mbubakabede. Echi chilobu mbuli mbukulembedwe, “Bantu bakakkala aansi kuti balye akunywa, alimwi kunyampuka kuti balisenie.” Tutachiti bwamu, mbuli biingi babo mbubakachita, muzuba limwi, zyuulu zyamakumi abili azitatu zyabantu bakafwa nkambo kanchicho. Tutabiki Kkilisito mukusunkwa, mbuli biingi babo mbubakachita alimwi bakanyonyoonwa anzoka. 10 Alimwi mutangunguni, mbuli bingi babo mbubakachita alimwi bakanyonyoonwa amungelo walufu. 11 Lino ezi zintu zyakachitika kuli mbabo mbuli chitondezyo kuli ndiswe. Zyakalembelwa kuti lube lulayo kulindiswe - kuli ndiswe abo mamanino achindi ngasikilide. 12 Nkambo kaako kufumbwa ani uyeeya kuti ulimvwi alangisisye kuti atabi nawa. 13 Takwe musunko umusikila atali ayo azibinkene kubantu boonse. Pele, Leza ulisyomekede. Takaoyomuzumizya kuti mukasunkwe zyiinda munguzu anu. Kusunko uyobikka inzila yakulizwa yo, kuchitila kuti mukakonzye kulyiminina. 14 Nkambo kako nobayandwa bangu, amuchije kuzwa kukukkomba mituni. 15 Imebo ndiwambula kulindinywe mbuli bantu bali akumvwisisisya, abobo mulakonzya kulangisisya nzindaamba. 16 Ikanywido kazilongezyo ako nkitulongezya, sena takali kakwabilana mubulowa bwa Kkilisito? Chinkwa nchitukwamuna tachili chakwabilana mumubili wa Kkilisito? 17 Nkambo kuli chinkwa chimwi, iswe nituli bingi tuli mubili umwi. Toonse tutola kuchinkwa chimwi antoomwe. 18 Langa kubantu bakwa Izilayeli. Tabali abo balya zipayizyo bali achakuchita achipayililo? 19 Ndokwambanzi mpo? Kuti chikozyanio nchimwi chintu? Nanka kulya kupayizigwa kuchikozyanio nchimwi chintu? 20 Pele ndikwamba atala azintu bamaasi nzibapayila, kuti batula zintu ezi kumadimoni kutali kuli Leza. Tandiyandi kuti mube azyakuchita amadimoni! 21 Tamukonzyi kunywa kanywido ka Mwamiakanywido kamadimoni. 22 Naa tudyokola Leza kubuzuba? Tulamanguzu na kwinda mbwabede? 23 “Choonse chintu chilazumizigwa,” pesi tazili zyonse zintu zigwasya. “Chonse chintu chilazumizigwa,” Pele tensi chonse chintu chiyaka bantu. 24 Takwe muntu uyelede kuyandula chigwasya nguwe luzutu. Asi, umwi awumwi uyelede kuyandula chigwasya ngwayakilene anguwe. 25 Ulakonzya kulya chonse chuzigwa kuchisambalilo kotabuzyi mibuzyo yakulilya mumizezo. 26 Nkambo nyika nja Mwami alimwi abuzulilo bwayo.” 27 Na utasyomi wakutamba kukulya chilyo, alimwikoyanda kwinka, lya kufumbwa chabikwa kunembo lyako kotabuzyi mibuzyo yakulilya mumizezo. 28 Pele na umwi wamba kuti kulinduwe, “Echi chatuulwa kuchipayizyo,” elyo utachilyi. Kuchitila yooyo wakwambila webo, alimwi akambo kamiyeeyo yakulilya - 29 Amwi mabbuku achindi alamalembe achi Giliki alayungizya aya, nkambo nyika azyonse zintu zilimumo nzya Mwami. Pele mabbuku ayinda achindi amalembe achi Giliki tajisi ezi pe. Bingi basichikolo babona kuyungizya mbuli kwindulula munchali. Kulilya kwawumwi muntu, ndikwamba, alimwi chitali chako. Ino nkambonzi kulyendelela kwangu nikubetekwa akulilya kwawumwi? 30 Na ndalya chilyo amoyo usalala, nkambonzi imebo nentukililwa echo nchindapeda kulumba? 31 Nkambo kako, naa walya kana kunywa, kana kufumbwa nchochita, kochita zyonse kuti kube bulemu kuli Leza. 32 Utajapi mulandu kuba Juda akuba Giliki, nikuba kumbungano ya Leza. 33 Munzila ikozyenie ndeezya kubotezya bantu boonse muzintu zyonse. Tandiyanduli zindigwasyalwangu, pele ezyo zyabiingi. Ndilachita echi kuti antela bayinofutuka.