11
Amwiiye ndime, mbuli mbwendi sikwiiya wa Kkilisitu. Lino ndilamulumbayizya nkambo mulajatisisya kutunsiyansiya mbuli mbondakamwambila. Lino ndiyanda kuti mumvwisye kuti Kkilisito nguwe mutwe wamwanakazi akuti Leza mutwe wa Kkilisitu. Kufumbwa mwalumi ukomba nekuba kusinsima kavumbide kumutwe wakwe wawubula mutwe wakwe. Pesi kufumbwa mwanakazi ukomba nekuba kusinsima kavumbide mutwe wakwe ulawubula mutwe wakw. Aboobo chilikozyenie akuti mutwe wakwe wakululwa. Nkabela kuti mwanakazi tavumba mutwe wakwe, uleelede kugela masusu aakwe afwimpe. Na chitawusisya insoni kuti mwanakazi agele masusu naa kukululwa mutwe wakwe, avumbe mutwe wakwe. Nkabela mwalumi tayelede kuvumba mutwe wakwe, nkambo kakuti nchikozyanisyo chabulemu bwa Leza. Pesi mwanakazi mbulemu bwamwaalumi. Nkambo mwalumi takalengwa kuzwa kumwanakazi. Anukuti mwanakazi wakalengwa kuzwa kumwalumi. Nkabela teensi mwalumi wakalengelwa mwanakazi. Anukuti, mwanakazi wakalengelwa mwalumi. 10 Nchenchicho mwanakazi nchayelede kuba chitondezyo chabulemu amutwe wakwe, nkambo kabaangelo. 11 Nekubaboobo, mu Mwami, mwanakazi taponi chakulyiminina katakwe mwalumi, naba mwalumi taponi chakulyiminina katakwe mwanakazi wakwe. 12 Mbuli mwanakazi mbwazwa kumwalumi, alakwe mwalumi uzwa kumwanakazi. Alimwi zintu zyonse zizwa kuli Leza. 13 Amulibeteke nobeni: Saa chililuleme kuti mwanakazi kakomba kuli Leza amutwe wakwe kutavumbidwe? 14 Saa bulenwe bwanu tabumuyiisyi kuti naa mwalumi waba amasusu malamfu, nkutalemeka kwakwe? 15 Bulengwe bwanu tabumuyiisyi naa kuti mwanakazi aaba amasusu malamfu, mbulemu bwakwe? Nkambo masusu akwe akapegwa kulinuwe mbuli chilivumbyo. 16 Pesi kuti umwi wayanda atala azeezi, tatukwe nechiba chimwi chaanza, neziba mbungano zya Leza. 17 Pesi mumalayilile atobela, tandikonzyi kumutembawula. Nikuba nemubungana, tensi nkwakubotya pesi nkwakubisya. 18 Nkabela lutanzi, ndilamvwa kuti nemuswanana mumbungano, kuli mipampo mipampo akati kanu, alimwi mubuche ndilasyoma. 19 Nkenkaako kulelede alimwi tubunga tubuna akati kanu, kuchitila kuti abo bakalomesegwa ngabala libonia akati kenu. 20 Nkenkaako nemubungana, tensi nchilyo chamwami nchemulya. 21 Nemulya, awumwi awumwi ulya kulya kwakwe mwini bamwi kabatana kujana chilyo chabo. Umwi waba anzala, alimwi umwi wakolwa. 22 Tamukwe maanda na mukalye akunywida mukati? Mulasampawulana imbungano ya Leza akulangilila aansi abo batakwe nzebalazyo? Ngambe buti kulindinywe? Ndimutembawule na? Nsikomutembawula nkambo kazeezi! 23 Eelyo ndakatambula kuzwa ku Mwami makani ngendakamusiila, kuti Mwami Jesu, mansiku nakaabwa, wakatola chibune. 24 Musule akupa kulumba, wakachikwamuna akwamba kuti, “Oyu mubili wangu, nonguwe wenu. Muchiite obu kukundiyeya ndime.” 25 Mbubonya obo wakatola nkomeki musule achilalilo, alimwi wakati, “Eyi nkomeki nchizuminano chipya chabulowa bwanu. Amuchite boobo muzyindi nemubunywa, kuti mukandiyeeye.” 26 Kuchindi choonse nchemulya echi chibunge akunywa eyi nkomeki, kamuyeeya lufu lwa Mwami mane akaboole. 27 Nkabela, oyo, uulya chibune nawanywa inkomeki ya Mwami munzila italuleme uyoba amulandu wamubili abulowa bwa Mwami. 28 Muleke muntu alilingule lwakwe chakusanuna, alimwi muleyi inzila amumuleke alye chibune akunywa munkomeki. 29 Alakwe oyo uulya akunywa katalililinguli mubili walya akunywa lubeta kulinguwe mwini. 30 Nkenkako biingi akati kanu mulamana manguzu akuchiswa, alimwi bamwi benu bafwa. 31 Pesi kuti twalilingula tobeni, tatukoyo betekwa. 32 Pesi elyo notubetekwa a Mwami, tulalulamikwa, kuchitila kuti tutakabetekwi anyika. 33 Nkeenkako, nobakwesu, nemuswanana antomwe kukulya, amulindane. 34 Naa umwi wenu wafwanzala, mumuleke akalye kumunzi, kuchitila kuti nemuswanana antomwe kutakabi kwalubeta. Alimwi atala aamwi makani ngemwakalemba, ndiyomupa malayilile elyo ndasika.