12
Ataala azipego zyamuuya, nobakwesu, nsiyandi kuti mubule luzibo. Mulizizi kuti nimwakatali kusyoma Mwami Leza, mwakali kwenzegwa munzila ziswekede kumituni yakatali kwambul, munzila kufumbwa nzemwakali kwenzegwa aazyo. Aboobo njanda kuti muzibe kuti takwe muntu uwambuzigwa a Muuya wa Leza ukonzya kwamba kuti, “Jesu mutuke.” Takwe ukonzya kwamba kuti “Jesu Mwami,” ado Muuya Uusalala. Lino kuli zipego zisiyene, pesi Muuya ngumwi. Kuli milimo isiyene siyene, pesi Mwami ngonguwe, alubo kuli kwaandana kwamisyobo yamilimu, pesi nonguwe Leza ubeleka zyonse muli zyonse. Lino kuli umwi awumwi kulipedwe chimo cha Muuya kuti kugwasigwe boonse. Nkambo kuli pedwe ku Muuya ijwi lyabusongo, mpawo kuli umwi ijwi lyaluzibo a Muuya omwe. Kuli umwi kuli pedwe lusyomo anguwo Muuya, alimwi kuli umwizipo zyakuponesya anguwo Muuya omwe. 10 Kuli umwi kuli pedwe milimu yakuchita zigambyo, mpawo kuli umwi businsimi. Kuli umwi ulipedwe kukonzya kusiyanisya misyobo yandimi, mpawo kuli umwi kupandululwa kwandimi. 11 Eezi zyoonse milimu ya Muuya omwe biyo, kupa zipego kuli umwi awumwi, mbuli mbwasala. 12 Nkambo mubili mbuli umwi mpawo nkujisi zizo zyiingi mpawo zizo zyonse ezi nzyamubili omwe, mbuboobo mbukubede a Kkilisito. 13 Nkambo a Muuya omwe twaka bbabbatizigwa mumubili omwe, nibaba ba Juda nanka ba Giliki nibaba bazike na balubusi, aawo bonse bakachitwa kuti banywe ku Muuya omwe. 14 Nkambo mubili teensi chizo chomwe pe, pesi nzyiingi. 15 Ikuti kuulu kwati, “Nkambo kakuti nsili mutwe, aboobo nsilichizo chamubili,” tensi nchimpanzi chinini pe chamubili. 16 Na kuti ikutwii kwamba kuti, “Nkambo kakuti nsili linso, nsilichimpanzi chamubili,” tensi nchinini pe chamubili. 17 Ikuti mubili woonse lyaba linso, chimpanzi chakumvwa chilazwayi? Kuti mubili wonse kakuba kutwi, chimpanzi chakumvwabwema chalikuno zwayi? 18 Pesi Leza wakabika chimpanzi chimwi achimwi chamubili mbuli mbwakayanda. 19 Kaansinga kaziba chimpanzi chomwe, mubili nulikuli? 20 Aboobo linobu kuli zimpanzi zyiingi, pesi mubili ngumwi biyo. 21 Ilinso talikonzyi kwamba kuti kukuboko, “Nsikwe mupundulo anduwe.” Nanka mutwe kuti utedi kumawulu, “Nsikwe mupundulo anduwe.” 22 Pesi zimpanzi zyamubili zilangika kukompama azilazyo zilamulimo, 23 alimwi azimwi zipanzi nzituyeyela kuti tazilemekwi, tuzipe bulemu bupati, aboobo bamwi besu batakwe chiiwa chitambulika babe abulemu bwini. 24 Lino bamwi besu balachiwa chitambulika tabakwe ziyandisyo zilobu. Kwindilila, Leza wakachita mubili, nkapa bulemu bupati kuzimpanzi zitakwaabo. 25 Wakachita ezi kuchitila kuti kutabi kwaanzana mumubili, pesi kuti zimpanzi eezi zigwasyanie amaboneno ayelene. 26 Kuti na chimwi chimpanzi chaba epenzi, zyonse ina zyabamupenzi; na chimwi chalemekwa, zyoonse zimpanzi zilabotelwa antomwe. 27 Lino muli mubili wa Kkilisito elyo umwi awumwi nchimpanzi chawo. 28 Alimwi Leza wakabikka muchikombelo lutanzi batumwa, bachibili mbasinsimi, bachitatu mbayiisyi, mpawo ababo bachita maleele, mpawo zipo zyakuponia, abaabo bagwasizya bamwi abo bachita milimu yabwendelezi, abaabo baala misyobo myiingi yendimi. 29 Boonse mbatumwa na? Mbasinsimi na boonse? Bonse mbayiisyi na? Bonse bachita maleele na? Bonse bachita milimu igambya na? 30 Boonse balazipego zyakuponia na? Bonse baambula myaambo na? Bonse bala pandulula na myaambo? 31 Musungwalile kuyandula zipego zipati. Pesi ndiyomutondezya inzila imbotu loko.