13
Nikuba kuti ndaambuula mundimi zyabantu azyabangelo. Pesi kuti kanditakwe luyando, nooli ndaba mulangu usabila naanka chisaka chichokola chokola. Nikuba kuti ndachita chabusinsimi achakumvwisisisya toonse tusimpi tusisidwe aluzibo, mpawo akuba aaloonse lusyomo lwakunyampula zilundu. Pesi kuti kanditakwe luyando, nsichili chintu. Alubo nikuba kuti ndapa boonse buvubi bwangu kukusanina bafwaba, akuti ndapeda mubili wangu kukuyotetwa. Pesi kuti kanditakwe luyando, takwe nchindijana. Luyando lulabulindizi amuuya. Luyando taluli munyono mpawo talulidundizyi. Talulisumpuli. Na chinguni. Talulilangilili chintu. Taluliniakidwe, na kulondola twaambo twabubi. Talubotelwi mububi nakuti, kubotelwa mubwini. Luyando lunyampula zyoonse zintu, lusyoma zyoonse zintu, lulangilila zyoonse zintu mpawo lulakakatila kuli zyoonse zintu. Luyando talumani. Nikwali basinsimi, zyalinooyinda. Nikwali myaambo yalikuyoomana. Nitwali luzibo, luyooyinda. Mbuli mbutuzi mubuche mpawo tusinsima mubuche. 10 Pesi eelyo bululami nibwaayoosika, oobo butazulilide buyooyinda. 11 Nindakachili munini, ndakalikwambuula mbuli munini, ndalikuyeya mbuli munini, ndalikubuzyania mbuli munini. 12 Nindakazooba mupati, ndakabikka kule zintu zyabunini. Mbuli mbutubona chakutilulama muchiboniboni, pesi kumeso akumeso. Lino ndizi mubuche, pesi eelyo ndiyooziba bumaninide mbuuli mbezibedwe bumaninide. 13 Pesi lino eezi zintu zitatu zisyeede: Lusyomo, bulangilizi mpawo aluyando. Pesi chipati loko kuli Leza nduyando.