14
Fundumanina luyando alimwi unangatile kukujana zipo zyamuuya, kapati nkukuti ukonzye kusinsima. Nkambo ooyo uwambula mululimi tawambuli abantu pesi uwambuila a Leza. Nkambo takwe umumvwisisya nkambo uwaambula zigambyo zyamumuuya. Pesi oyo usinsima wambuula abantu kuti aba yake, kubasimya akubawonga. Ooyo wambula mululimi uliyaka lwakwe, pesi oyo usinsima uyaka mbungano. Lino ndipeekezya kuti anoli moonse mukonzya kwambuula mundimi. Pesi nikuba kwinda ezyo, ndali kupeekezya kuti kansiinga mwali kusinsima. Oyo usinsima mupati kwinda kwinda ooyo uwambula mundimi ( ado umwi wapandulula kuchitila kuti imbungano ijane luzibo). Pesi lino, nobakwesu, kuti ndeza kulindinywe nkewambula mundimi, ngandamugwasya biyeni? Takwe pe, adokuti ndambula andinywe akuyubununa, na aluzibo, na businsimi, na kuyiisya. Muli njiyeyo inzila, awo zibelesyo zitaponi nizichita muyoliyoli mbuli muteetele kana kantimbwa kuti tezyasiyana ndililo, umwi muntu nga ulaziba biyeni kuti ndwimbonzi lulikulizigwa amuteetele kana kantimbwa. Nkambo kakuti inyele yasibwa akalizyo katazibinkene, umwi muntu nga ulaziba buti kuti chaba chindi chakubambila inkondo? Njimwi inzila anduwe nowambula mundimi. Kuti waamba zyambo zyakubulunguzya, zilamvwisisigwa biyeni zilimukwambwa? Unoli kowambula muluwo biyo. 10 Chilizibinkene kuti kuli milaka myiingi isiyene siyene munyika, aboobo tuuwo pe utakwe nchuwamba. 11 Pesi kuti nkesizi mulaka nchuwamba, ndinoli muzwakule kuli oyo sikuwambula, alubo sikwambula unoli muzwakule kuli ndime. 12 Nkokuti chili kuli nduwe. Mbulikuti ulachiyandisyo chakuyubununwa kwamuuya, yanduula kuyungizizigwa kwambungano kuchitila kuti muvule. 13 Nkokuti oyo uwambula mundimi welede kukombela kuti akonzye kupandulula. 14 Nkambo kuti ndakomba mundimi, imuuya wangu ulakkomba, pesi mizeezo yangu inooli tayikwe michelo. 15 Ndicheteenzi? Ndilakomba amuuya wangu, pesi ndilakomba alimwi amiyeeyo yangu. Ndiyoyimba amuuya wangu, alimwi ndinoyimba amizezo yangu. 16 Anolikuti, na walongezya Leza amuuya, muntu wakunze ulaamba biyeni kuti “Amen” aawo nolikupa kulumba kuti kotazi nzli kwaamba? 17 Nkambo chanchonzyo ukwizi loko kupa kulumba, pesi umwi muntu tabumbikene. 18 Ndilumba Leza kuti ndilamwinda monse kwambula mundimi. 19 Pesi mumbungano chili kabotu kuti ngambuule majwi musanu muku mvwisisisya kwangu kuchitila kuti ndikonzye kulayilila bamwi, kwinda kwamba kkumi lyamajwi mundimi. 20 Nobakwesu, tamubi bana mukuyeeya kwenu. Chilabota kuti, kuzibi mube mbuli zisukasuka. Pesi kukuyeeya muzikitizye chipati. 21 Mumulawu kulilembedwe kuti, “Kwindilila kubantu bandimi zita zibinkene akumilomo yamazwakule ndiyowambula kubantu aaba. Nikuba obo tabakoyo ndimvwa,” mbwawamba Mwami. 22 Nkokuti lino, indimi nzitondezyo, pepe kubasyomi, pesi kuli batasyomi. Pesi businsimi mbwa chitondezyo, peepe chabatasyomi, pesi chabasyomi. 23 Na, kakuli boobo, imbungano yoonse yaza aamwi alimwi boonse baambula mundimi, alimwi ibazwa kunze abatasyomi banjila, tabakombi kuti muli pengede na? 24 Pesi anoli moonse mwali kusinsimi alimwi utasyomi na oyo uuzwa kunze kanjila, wali kunotusika kuli zyonse nzyali kumvwa. Zyonse zyali kunowambwa zyali kunomubeteka. 25 Insiswa zyamumoyo wakwe zyali kunobbusigwa. Mbuli chitondezyo, wali kunowa kavundama akukomba Leza. Wali kunopa bukamboni kuti nchoonzyo Leza mpali akati kenu. 26 Niinzi chitobela bakwesu? Nimubungana, awumwi uli antembawuzyo, injiisyo, chiyubunuzyo, indimi, kana bupanduluzi. Amuzichite zyonse kuchitila kuti muyake imbungano. 27 Ikuti imwi wambuula mundimi, ababe babili kanakuti batatu, batobelane umwi awumwi, alimwi kwelede kuti umwi apandulule zilimukwambwa. 28 Pesi kuti kakutakwe uupandulula, boonse abo ngabawumune biyo mumbungano. Kube kuti umwi awumwi alyambwide lwakwe mwini kuli Leza. 29 Akwambuule basinsimi bobile kana batatu bamwi baswilizye akutobelezya zilikwambwa. 30 Pesi kuti kwaba chiyubunuzyo kuli umwi uukkede, wakusanguna ngawumune. 31 Nkambo monse mulakonzya kusinsima uumwi awumwi kuchitila kuti umwi awumwi ayiiye alimwi bonse basungwazigwe. 32 Nkambo myuuya yabasinsimi ilangene abasinsimi. 33 Nkambo Leza teensi ngu Leza walunyongano, pesi ngwa lumuno. Oyui ngomulawu wambungano zyoonse zyabantu ba Leza basalala. 34 Banakazi belede kuba chumunizi mumbungano. Nkambo kakuti tabazumizigwi kwambula. Anukuti, belede kulibombya, alimwi nkambo mulawu mbuwamba. 35 Kuti kakuli chimwi chintu nchibayanda kwiiya, ngababuzye balumi babo kumyunzi yabo. Nkambo chipa mawuse kuti mwanakazi awambuule mumbungano. 36 Ijwi lya Leza lyakazwa kuli ndinywe na? Lyakasika kulindinywe amulikke na? 37 Kuti kuli uyeya kuti musinsimi na kuti uli a muuya, ulelede kubbusya kuti zintu nzindamulembela amalayilile a Mwami. 38 Pesi kuti kakuli umwi utazitambuli eezi, alakwe atatambuliki. 39 Nkokuti, bakwesu, amube achiyandisyo chukusinsima, alimwi tamukasyi umwi kukwaambula mundimi. 40 Pesi amuchite kuti zyonse zintu zichitwe kabotu akubambikana munzila mbotu.