15
Lino ndayanda kuti kuzibikane akulindinwe, nobakwesu, makani ngindakamwambila alimwi ngimwimikilide. Alimwi ngimufutulwa awo, na mwajatisya majwi ngindakamukambawukila, kunze kwakuti mwakasyoma chitawo. Nkambo ndakamwabila nchindakatambula lutanzi, ikuti Kkilisito wakafwida zibi zyesu mbuli malembe mbwaamba, ikuti wakazikwa akuti wakabusigwa mubuzuba bwatatu mbuli malembe mbwaamba. Kkilisito wakalibonya kuliSifasi, akuli balikumi; mpawo wakalibonya kulibakwesu balimyanda musanu kuchindi chimwi. Bayingi babo bachili bawumi, pesi bamwi bakafwa. Mpawo wakalibonya kuliJemusi akubatumwa boonse. Kumamanino azyoonse, wakalibonya kulindime, kukabunga mbulimuntu wakazyalwa kalimbwelule. Nkaambo ndime munini wabo boonse batumwa. Tandelede kwamba kutegwa mutumwa nkambo ndakapenzya mbungano yaLeza. 10 Pesi nkambo kaluzyalo lwaLeza ndili nzindilinzizyo, alimwi luzyalo lwakwe mulindime te lwakaba lwabuyo pe. Pesi ndakabeleka changuzu kwinda boonse. Asi kakutensi ndime pe, pesi nduzyalo lwaLeza olo lulandime. 11 Nkikako na ndime na kuti mbabo, twaka kambawuka alimwi mwakasanduka. 12 Lino na kula kambawukwa kuti Kkilisito wakabusigwa kuzwa kubafu, lino nkambonzi bamwi banu nibamba kuti bubuke bwabafu? 13 Pesi na takwe bubuke bwabafu, chamba kuti olo Kkilisito takwe nakabusigwa kubafu. 14 Alimwi na Kkilisito tabukide kubafu, nkikako kukambawuka kwesu nkwabuyo, alimwi lusyomo lwesu ndwabuyo. 15 Alubo, tulajanika katuli bakamboni bakubeja atala aLeza, nkambo twakapa bukamboni bwakuti Leza wakamubusya Kkilisito kuzwa kubafu. Pesi katamubusizye pe, na ndisimpe kuti bafwide tababukide pe. 16 Nkambo na bafu tababukide, alakwe Kkilisito takabukide pe. 17 Alimwi na Kkilisito tabukide, lusyomo lwanu ndwabuyo alimwi muchili muzibi zyanu. 18 Chaamba kuti abo bafwa muliKkilisito abalabo bakafwidilila. 19 Kuti kakulikuti bulangizi bwesu bulimuliKkilisito, kubantu boonse twelede kufwidwa insoni. 20 Pesi lino Kkilisito wakbusigwa kuzwa kubafu mbuli muchelo mutazi wabaabo boona. 21 Nkambo lufu lwakaza amuntu, amuntu lubo bubuki bwabafu buyosika. 22 Mbuli kuti muliAdamu woonse muntu ulafwa, amuliKkilisito woonse ulaba muumi. 23 Pesi umwi awumwi mumabambe akwe: Kkilisito, ulinguwe muchelo mutanzi, aboonse abo balimuli Kkilisito bayoba bawumi kukuboola kwakwe. 24 Ayooba ngimamanino, awo nayojosya bwami kuliLeza Taata. Elyo nayolobya bwendelezi abaami abasinguzu. 25 Nkambo ulelede kwendelezya kusikila akabike basinkondonyina boonse kunsi azituta zyakwe. 26 Sinkondonyina wamamanino ngwayolobya ndufu. 27 Nkambo, “ wakabika zintu zyoonse kumawulu akwe.” Pesi naamba kuti “ wakabika zintu zyoonse,” zilantanganana kuti ezi tazilikubikilizya oyo wakabika zintu kunsi lyakwe. 28 Kuti zintu zyoonse zyakabikwa kunsi lyakwe, we mwana lwakwe uyoba kunsi lyayoyo wakabika zintu kunsi lyakwe, kuti Leza akabe nguwe muli zyoonse. 29 Na kuti niinzi nchibayochita aabo bakabbabbatizigwa kulufu? Kuti na bafu takwe nibayoobusigwa, nkaambonzi nibayobbabbatizigilwa ambabo? 30 Nkambonzi nituli mukufwa chiindi achiindi? 31 Ndilafwa buzuba abuzuba! Eechi nichonzyo mbuli kulikankayizya kwangu mulindinwe, ndundilalo muliKkilisito Jesu Mwami wangu. 32 Ninzi nchindijana, kuzwa kumaboneno abuntu, kanzonga ndakalwana abbulu wangombe kuEfeso, nkukuti bafu tababuki? “ Atulye tunywe nkaambo junza tulafwa.” 33 Mutenwi pe: “ Kabunga kabi kalajaya kupona kulikabotu.” 34 Mupone kabotu! Mupone buumi bwakululama mutendeli anembo akubisya nkaambo bamwi banu tabakwe luzibo lwaLeza. Ndamwambila eechi kuti ndimusye nsoni. 35 Pesi umwi ulamba kuti, “ Ani babusigwa byeni bafu, alimwi bayoba amibili ilibyeni?” 36 Inwebo nobafubafuba eecho nchimubyala tachikonzyi kuba abuumi chatafwa. 37 Nchimwakabyala nachensi ngumubili uyoba pesi inseke itakamene. Ngelakonzya kuba witi na chimbi chintu. 38 Pesi uyoyipa mubili mbuli mbwasala, akulimwi nseke mubili wayo. 39 Tenyama yoonse pe ikozyene, pesi, kulimubili umwi kubantu, amubili wabanyama, amubili wabayuni, amubili wabaswi. 40 Kuli lubo mibili yakujulu amibili yansi. Pesi bulemu bwamubili wakujulu musyobo umwi abulemu wamubili wansi ngumbi. 41 Kulibulemu bumwi bwazuba abulemu bumwi bwamweezi, abulemu bwanyenyezi. Nkunkuti imwi inyenyezi busiyene ayimw. 42 Mbukuyoba akububuke bwabafu. Echo chibyala chila loba achibusigwa tachilobi. 43 Chakabyalwa mumasampu; chilabusigwa mubulemu. Chakabyalwa mukukompama, chiyobusigwa munguzu. 44 Chakabyalwa mumubili uboneka; chiyobusigwa mumubili wamuuya. Kuti kakuli mubili uboneka, mpuli alawo mubili wamuuya. 45 Nchikulembedwe kuti, “ Adamu mutanzi wakaba muuya upona.” Adamu wa mamanino wakaba muuya upa buumi. 46 Pesi wamuuya te nguwe wakasanguna kusika pesi wanyama, mpawo wamuuya. 47 Muntu mutanzi ngwansi, wakalengwa alusuko. Muntu wabili ngwakujulu. 48 Ulimbuli woyo wakalengwa kulusuko, kuti abe mbuli abo babumbwa kulusuko, amuntu wakujulu mbwabede, ambuli baabo bakujulu. 49 Mbuli mbukwakakuzyalwa chiimo chamuntu walusuko, tuyoozyala chiimo chamuntu wakujulu. 50 Lino ndamba kuti, nobakwesu, eyo nyama abulowa tazikonzyi kukona Bwami bwaLeza. 51 Amulange! ndamwambila lwaano lwasimpe lusisikide: Tatukoyoowona pe toonse, pesi tonse tuyosandulwa. 52 Tuyosandulwa mukayindi kanini, mbuli kulaba kwaliso, kumweembo wamamanino. Nkaambo mweembo uyolila, elyo bafu bayoobuka amubili utafwiki, alimwi tuyosandulwa. 53 Nkaambo oyu mubili ufwa welede kusama oyo utafwi. 54 Pesi na mubili ufwa wakusama oyo utafwi, alimwi na mutunta wasamikwa oyo muumi, mpawo tuyooba mbuli eecho chakambwa chilembedwe kuti,” Lufu lwakamenwa mukuzunda.” 55 “ Lufu, lulikuli luzundo lwako. Lufu, lulikuli lumoola lwako?” 56 Lumoola lwafu nchibi, anguzu zyachibi mulawu. 57 Pesi ngalumbwe Leza, wakatupa kuzunda kwiinda muMwami wesu Jesu Kkilisito! 58 Nkikaako, nobakwesu, ngamuyime akutasunzulwa. Ngamukkalilile mumilimu yaMwami, nkaambo mulizi kuti milimu yanu muMwami teesi yabuyo pe.