16
Lino mukulanga kubunganizya kwabantu basalala baLeza: Mbuli mbundakakalayilila mbungano zyaku Galantiya, lino, anywebo mwalelede kuchita. Mubuunsi bwakusanguna bwamviki, umwi awumwi wanu welede kubikka chimwi ambali alimwi akuchibamba, mbuli mbwajana. Muchite eehi kuti kutazobi kubunganya eelyo nintaboole. Naa ndaboola, kuli naba ni ooyo ngumuzuminina, ndiyoomupa magwalo, amanjililo kuli mbabo alimwi ndiyomutumizya achipo chanu kuJelusalema. Kuti kachili kabotu kuli ndime kwiinka lubo, bayoyinka andime. Pesi ndiyosika kuli ndinywe nindiyoyinda kuMasedoniya. Nkambo ndiyoyinda mu Masedoniya. Ambweni ndilakonzya kukkala andinywe nikuba kumana chilimu, kuchitila kuti ngamulandigwasya a lweendo lwangu, kufumbwa nkundinga ndilayinka. Nkambo tandilombozyi kumubona pe lino kukumuswaya kwangu kwakwinda luzutu. Nkambo ndilaabulangizi bwakuba achiindi chilamfu kandili andinywe, kuti Mwami wazumizya. Pesi ndiyokkala muEfesasi do mane Pentekkositi, nkambo mulyango ukwazeme wajuluka kuli ndime, alimwi kuli zyiingi zikachizya. 10 Lino naa Timoti wasika, mubone kuti waba andinywe akutayowa pe, nkambo ulikubeleka chakuminwa kumulimu waMwami, mbuli mbundilikuchita. 11 Kutabi nikuba umwi umusampawula. Mumugwasye munzila yakwe muluumuno, kuchita kuti azoboole kulindime. Nkambo ndilikumulangilila kuboola ababunyina. 12 Lino mukulanga mukwesu Apolosi, ndakamusungwazya kapati kuti amuswaye antoomwe ababunyina. Pesi nikuba biyeni tekwakali kuyanda kwakwe pe kuti aboole lino. Nikuba boobo, uzoboola kuti chiindi chaba kabotu. 13 Muchenjele, mukakatile mulusyomo, muchite mbuli baalumi, musime. 14 Muchite kuti zyoonse nzimuchita zyiitwe muluyando. 15 Mulilizi isuwa lya Sitefanasi, kuti bakali njimichelo yakusanguna yaAchayila, alimwi bakalipeda kumulimu wabantu ba Leza basalala. Lino ndamwaambila inywe, bakwesu, 16 kuti mube mukulifwinsya kubantu baliboobo alimwi akuli woonse ugwasizya mumulimu alimwi kaminwa andiswe. 17 Ndilabotelwa kuboola kwaSitefanasi, Fotunatasi, alimwi a Achayikkasi. Bakayiizyiita mukutaba kwako. 18 Nkambo bakatontozya muuya wangu awanu. Mpawo eelyo, amubayeye bantu bali mbuli mbabo. 19 Imbungano zyaku Asiya zilamwanzya. Akwila a Pulisila baamwanzya muMwami ambungano eeyo ilimumunzi wabo. 20 Boonse beenzuma balamwaanzya. Mwaanzyane umwi awumwi alumyonto lusalala 21 Ime, ndiPawulo, ndilemba eechi aluboko lwangu. 22 Kuti umwi katamuyandipe Mwami, ngatukwe. 23 Luzyalo lwaMwami wesu Jesu alube andinywe. 24 Luyando lwangu alube andinywe moonse kuli Kilisito Jesu.