2 Ba Kkolinto
1
Pawulu apositolo waKkilisito Jesu mumaknze aLeza aTimoteyo mukulana wesu kumbungano yaLeza ilimuKkolinto, akubantu baleza boonse basalali muchisi choonse cheAkkasia. Luzyalo kaluba mulindinwe aluumuno buzwa kuli Leza Tata wesu aMwami Jesu Kkilisito. Alumbwe Leza aTata Mwami wesu Jesu Kkilisito. Ngu Tata waluzyao aLeza wakumbulizya koonse. Leza wakatumbulizya kumasukusyo esu woonse, kuti tukakonzye kumbulizya abo balimumasukuzyo. Tulumbulizya bamwi alumbulizyo ndulonya Leza ndwatumbulizya alo. Mbuli machise aKkilisto mbwakavula nkambo kesu, lino aboobo kumbulizigwa kwesu kwakavulisya kwindila mumachise aKkilisito. Pesi na twapenzegwa, ndumbulizyo lwanu alufutuko; na twawumbulizigwa anwebo mwawumbulizigwa. Lumbulizyo lwanu lulokubeleka kabotu mukwabana kupenzegwa kukozyenye akwesu. Bulangizi bwesu kulindinwe taluteketi: nkambo tulizi kuti mbumwabana mapenzi mwakabana, akumbulizigwa kwesu. Nkambo tatuyandi kuti muleke kuzibisigwa nobakwesu, atala amasukusyo ngitwakalawo muEziya. Twakali kulemenwa kwinda nguzu zyesu, lino kuti tutakate nikuba buumi bwesu. Iyii twakabetekelwa milandu yalufu. Pesi zyakali zyakuti tutabikki kusyomeka mulindiswe pesi muliLeza ubusya bafu. 10 Wakatuvuna mumapenzi ajeya, uyotuvuna lubo. Mulinguwe twabika bulangizi bwakuti ulatuvuna. 11 Wazichita ezi mbuli mbumulokutugwasya ankombyo zyanu, mpawo bingi bayotulumbila nkambo kazipo zyaluzyalo nzitupegwa kulindiswe kwindila munkombyo zyingi. 12 Makanze akulisumpula kwesu ngaaya: kutaba aluzyalo kwesu kuntwakachita lwesu munyika abusalali abantu abuleza bwini kutaponena mubusongo bwanyama pesi muluzyalo lwaLeza. 13 Takwe nchitwakalemba pe kulindinywe chitabaliki akumvwisikana ndasyoma kuti mulaba akumvwisisya kumaninide. 14 Mbuli mbumwakatumvwa mubuche kuti mukalikankayizizye atala andiswe mubuzuba bwaMwami Jesu, mbuli mbutuyolikankayizya andinywe. 15 Nkambo ndakasimpe azezi ndalikuyanda kusanguna kusika kulindinywe kuti mutambule zipo zysluzyalo zyabili. 16 Ndalikuyeya kumuswaya nkinjindililakuyosika kuMasedoniya. Alubo ndayandide kumswaya ndakuzwa lubo mulwendo lwaku Masedoniy, akuti nkayindilile kuya kuJudiya. 17 Nindakachili kuyeya nzila eyi, ndakalengwana na? Sena ndibamba zintu munyama? Lino ndakati, “ iyii, iyii “ a “pe pe” muchindi chimwi? 18 Pesi mbuli Leza mbasyomekede, majwi esu kulindinywe tesi akuti “ Iyii”a “pe.” 19 Nkaambo Mwana aLeza, Jesu Kkilisito, oyo Silivanasi, Timoteyo andime ngutwakakupandulula akati kanu tensi “iyii” a “pe. Anukuti, ngu iyii kwalyoonse. 20 Nkambo zisyomezyo zyoonse zyaLeza ngu “iyii”Mulinguwe. Lino aboobo kwinda mulinguwe twamba kuti “Ameni” kubulemu bwaLeza. 21 Lino nguLeza uzuzikizya ndiswe andinywe muliKkilisito, wakatunanika swe. 22 Wakadinda chidindo alindiswe akutupa muuya mumyoyo yesu mbuli chitondezyo chibola. 23 Pesi ndayita Leza kuti abe kamboni amuuya wangu kuti tendakakkonzya pe kusika kuKkolinto lino kuti ndizomusiye. 24 Eechi tachambi kuti tuyanda kuba baami kulusyoma lwanu. Anukuti, tuli basimilimo nyokwe akukondwa kwanu, mbuli mbumwimvwi mulusyomo lwanu.