2
Elyo ndakayeya kulubazu lwangu kuti sikoza kulinduwe muzyiindi zichiza. Na ndachita kuti umvwe kuchisa, nguni unga ulandisekelezya pesi oyo nguwenya ngundachisa moyo ime? Ndalemba mbuli mbunda chita kuchitila kuti ndaza kulinduwe nditachisigwi moyo ababo belede kundichita kuti ndikondelelwe. Ndilalusyomo atala andinywe moonse kuti lukondelo lwangu lulikozyene alukondelelo ndimulalo. Ndakulembela chakupengana kupati akuchisa kwamoyo, alubo amisozi mingi. Tendalikuyanda kuti ndikwetele kuchisa. Nkabela, ndalikuyanda kuti uzibe bukomezi bwaluyando ndwejisi kulinduwe. Kuti kuli wakachita kuti ube mumachise, teewaka zichita kulindime, pesi ayimwi nzila-kuti atakulemezyi - kulindinywe moonse. Echi chisyubulo chamuntu oyu abinji zilikwene. Lino kwinda chisyubulo, mweelede kulekelela akumumbulizya we. Muchiteezi kuti atakatazigwi amawuse manji. Ndamukumbila kuti mutondezye luyando kulinduwe. Nkaambo nchenchicho nchindakamulembela, kuti ndimusunke alubo ndizibe kuti mulaswilila mulizyoonse. 10 Elyo mwalekelela muntu chintu, ambebo ndamulekelela oyo muntu. Nchindalekelela - kuti ndalekelela nchintu -chilalekelelwa nkaambo kanduwe mubube bwaKkilisito.” 11 Ezi zilobu kuti Satani atatchengi toonse. Nkaambo tatuli bafubafuba kumaano akwe. 12 Mulyango wakajulwa kulindime aMwami ninda kaza kudolopo lyaTekisasi kuzokambawuka makani mabotu aKkilisito oko. 13 Taakwe nindakaangunikide mu muuya nkaambo takwe nindakajana Tayitasi oko. Ndakabasiya alubo ndaya kuMasedoniya. 14 Pesi alumbwe Leza unga muliKkilisito utuzulwida mukuzunda lyoonse. Kwindilila mulindiswe ulayubununa mununko unona waluzibo lwakwe koonse. 15 Nkambo kuliLeza tuli tununkilizyo tunona muliKkilisito antomwe ababo baponede alubo akati kababo balikufwa. 16 Kubantu balikufwa, nkanunkililo kazwa kulufu kaya kulufu. Kulibabo baponesegwa nkanunkilizyo kuzwa kubumi kuyakubumi. Nguni welede ezi zintu? 17 Nkaambo tatulimbuli bantu binji bawuzya ijwi lyaLeza kuti bajane mpindu. Asi kuti, akusalala kwamizezo, tulambula muliKkilisito, mbuli mbututumvwa kuzwa kuli Leza kubusyu bwaLeza.