3
Lino Pita a Jon bakalikuya muchikombelo muchiindi chakukomba, muwola lyamusanu atune. Lino umwi mwaalumi wakalemene kuzwa mwida lyabanyina wakali kunoongwa wabwezwa wakutulwa aamulyango wachikombelo ooyo wakalikutegwa Mubotu. Bakalikumutula mpawaawo abuzuba kuchitila kuti kalikukumbila zipo kubantu banjila muchikolmbelo chazipo. Naakabona Pita a Joni kabalikwaamba kunjila muchikombelo, wakabakumbila zipo. Pita wakamulangisisya, kali a Joni, wakati “Tulange.” Mwaalumi uulemene wakabalanga kalangila kutambula chimwi chintu kuzwa kulimbabo. Pesi Pita wakati, “Nsiliva angolide nsikwe pe, pesi nchelaacho ndilakupa. Muzina lya Jesu Kkilisito waku Nazaleta, enda.” Kamujisi akuboko kwakuchilisyo, Pita wakamunyampula, mpawo ingo amawulu aakwe akasima. Wakasunkutila mujulu, mwaalumi mulema wakanyampuka wasanguna kweenda, mpawo wakanjila a Pita a Joni muchikombelo kayabweenda, kayabusunkuta akulumbayizya Leza. Bantu boonse bakamubona kayabweenda akulumbayizya Leza. 10 Bakabona kuti nguwe uulya mwaalumi wakali kukumbila zipo kubantu aaMulyango Mubotu wachikombelo; mpawo bakagamba chakwiindilila nkaambo kachakachitika kulinguwe. 11 Nakachijisilidi kuli Pita a Joni, bantu boonse bakachijanina kulimbabo kubbazu litegwa ndilya Solomoni, kambagambide loko. 12 Pita nakazibona eezi wakabasandula bantu wati, “Inywe nombaalummi ba Izilayili nkamboonzi nimugamba? Nkamboonzi nimutulangisisya, aanga ndiswe twamuponia amangu eesu nakuti abu Leza bwesu? 13 Leza wa Abbulahamu, awa Ayizeki, awa Jakobo, Leza wama taata eesu, wapa bulemu kumulanda wakwe Jesu. Nguwe ngumwakapeda mwamukaka kubusyu bwa Payileti, aawo we naakasalide kumwaangununa. 14 Mwakakaka Musalali a Mululami. Pesi mwakalikumbilila mujayi kuti awangununwe. 15 Mwakajaya Sikwaanza buumi, ooyo Leza ngwakabusya kubafu, tulibakamboni bazyo eezi. 16 Nkaambo kalusyomo muzina lyakwe, zina lyakwe lyapa kuti ooyu mwaalumi, ngumubwene akuziba, kuti asime. Lusyomo kwiinda muli Jesu lwamupa bulondozi bubotu kunembo lyanu. 17 Lino nobakwesu ndilikwaamba kuti mwakachita mukutaziba, mbuli mbubakachita batongi benu. 18 Pesi zintu nzyakaamba Leza kwiinda mumilomo yaba sinsimi boonse, kuti Kkilisito wakwe uzopenzegwa, lino wazizuzikizya. 19 Amusanduke, aboobo, muboole, nkokuti zibi zyenu zisalazigwe. Kuchitila kuti kwaba zyiindi zyakulyookezya ku Mwami; 20 mpawo ulamutumina Kkilisito ngumwakasalilwa Jesu. 21 Ngonguwe weelede kutambulwa ajulu mane zintu zyoonse zikabweedezegwe muchiimo chazyo, aatala aazintu Leza nzyakaambuula kwiinda mumilomo yaba sinsimi basalala. 22 Mozesi kampatila wakati, Mwami Leza uzoobusya musinsimi uulimbuli ndime kuzwa aakati kabakwenu. Muyooswiilila zyoonse nzyatakaambe kulindinywe. 23 Chiyooba mbubo kuti muntu woonse uutakaleke kumuswiilila ooyo musinsimi uyoonyonyoonwa akati kabantu. 24 Iyii, aboonse basinsimi kuzwa kuli Samuyele abaabo bakazoza musule lyakwe, bakaambula akuzibisya aatala amazuba aaya. 25 Mulibana babasinsimi abachizuminano nchakachita Leza abasikale benu, mbuli mbakaamba kuli Abbulahamu kuti, 'Mumbuto yako, azikkalongezegwe mpuli zyoonse zyaanyika.' 26 Leza wakabusya mulanda wakwe wamutumina kulindinywe sansina, kuti amulongezye moonse akusandula umwi awumwi wenu kuzwa kuzibi zyakwe.”