4
Pita a Joni nkabali kwambula kubantu, bapaizyi amuzulwidi wa tempele, aba Sadusi bakabasikila. Baka pengana kapati nkaambo Pita a Joni bakali kuyiisya bantu akubakambaukila Jesu akubuka kwakwe kubafu. Bakabajata bababika muntolongo maane buzuba butobela, nkambo lyakali lyaba goko. Pesi bantu biingi bakamvwa aya makani bakasyoma, imweelo wabalumi bakasyoma bakali zyuulu musanu Nibwakaba buzuba butobela, bendelezi, bapati abalembi bakabungana aamwi mu Jelusalema. Anasi mupayizyi mupati wakaliwo, Kefasi, Joni aa Alekizanda, abaabo boonse nzubo zyamupaizyi mupati. Nibakabika bika Pita aa Johani akaati kabo, bakababuzya,” nzizyani nguzu, niliba zina ndimwachita aalyo eezi. Pesi Pita, nkazwide Muuya Uusalala, wakati kulimbabo, “Inywe nobendelezyi abapati, babantu, kuti mwatubeteka sunu atala amulimo mubotu ngutwakachita aliyoyu mwalumi uchiswa, akuti wapona buyeni.” 10 Ngakuzibinkane kulindinywe moonse akubantu bamu Izilayeli kuti oyu mwalumi uyimvwi kunembo lyanu nkaponede muzina lya Jesu Kilisito wa Nazaleta, Ooyo ngumwakabambula, ooyo Leza ngwakabusya kubafu. 11 Jesu Kkilisito ndibbwe bayaki ndibaka kaaka lyakaba chooko ( chiswi) 12 Takwe lufutuko mumuntu naba omwe, nkambo taakwe zina aansi ajulu lipedwe kubantu nditwelede kufutulwa.” 13 Lino nibakalanga busichamba bwa Pita aa Joni, mpawo bakaziba kuti mbantu babuyo, batayiide, bakagamba, nkabazi kuti Pita aa Johani bakali a Jesu. 14 Nkaambo bakabona mwalumi wakaponesegwa nkayimvwi aambabo, bakabula zyakwamba ataala nzizyo. 15 Pesi nibakabalayilila batumwa kuti babbude munkuta yabechipala, bakiizya akati kabo. 16 Bakati, “tuchite buyeni ataala abalumi aaba? Nkambo kamasimpe alabukamboni bwachitwa ambabo bwazibinkana kubantu boonse bamu Jelusalema” tatukonzyi kuzikazya. 17 Pesi kuti zileke kuyakunembo akati kabantu, ngatubachenjezye ikuti batambili naba omwe muzina eeli.” 18 Lino bakabita Pita a Joni babalayilila kuti batambuli nekuba kuyiisya alimwi muzina lya Jesu. 19 Pesi Pita aa Joni bakavwiila bati kulimbabo, “Saa nchibotu kumeso a Leza kuswiilila ndinywe kwiinda nguwe, amuli beteke. 20 Tatukonzyi kuti tuleke kwambula atala azeezi zintu nzitwakamvwa akubona.” 21 Nibakaba sinizya Pita a Joni, bakabaleka beenda. Tebakajana mulandu uyanda chisubulo, nkaambo bantu boonse bakali kutembaula Leza azeezyo zyakachitwa. 22 Oyo mwalumi wakajana oku kupona wakali aminyaka iyiinda kumakumi oone akuzyalwa. 23 Nibakangununwa, Pita aa Joni bakaza kulibamukowa wabo mpawo bakubambila zyoonse mupati wabapayiizyi abapati nzibakabambila. 24 Lino nibakamvwa eezi, bakoompolola ajwi limwi kuli Leza mpawo bati, “Mwami, wakalenga majulu aanyika alwizi, azyoonse zilimuli nzizyo. 25 webo owakambula a Muuya Uusalala kwindila mumulomo wabalanda bakwe, taata wesu Davida, 'Nkambonzi, inyika zyabamasi nizyanyema, abantu bayeeya zintu zitanambene.” 26 Ibaami banyika bakakkala aansi aamwi, Ibendeelezi bakabungana aamwi kukulwania Mwami, alimwi a Kilisito wakwe.' 27 Ninchonzyo, aba babili Helodi aa Pontiyasi Payileti, antomwe abamaasi bakabungana aamwi muchisi cha Izilayeli, kukwimikilana amulanda Uusalala Jesu, munanike wako. 28 Bakabunganamwi kuti bachite zyoonse eezyo luboko amabambe aako nguwakakanzide kale kale achiindi chibola atachitike. 29 Lino, Mwami, laanga inchenjezyo yabo alimwi ubape busichaamba balanda bako kuti bambule ijwi lyako. 30 Tandabika luboko lwako kuti uponie akubapa zitondezyo azigambyo kwindilila muzina lyamulanda wako Uusalala Jesu.” 31 Nibakamana kukomba, busena boonse bwakazula a Muuya Uusalala mpawo bakamba jwi lya Leza abusichaamba. 32 Mweelwe mupati wabaabo bakasyooma bakaba amoyo amuya woomwe. Takwe naba oomwe wakamba kuti nchakalacho nchichakwe, pesi bakalijisi zyelelne mubube bwabo. 33 Munguzu mpati batumwa bakakambauka bukamboni atala abubuke bwa Mwami Jesu, aboobo luzyalo lupati lwakaba mulimbabo boonse. 34 Akati kabo katakwe wakabula kufumbwa chiintu, nkambo boonse bakajisi nyiika amaanda bakaasambala mpawo beeta mali yanzezyo nzibakawuzya. 35 Mpawo bakatula kumawulu abatumwa, mpawo yakabwa kulumwi awumwi mbuli mukubula kwakwe. 36 Jozefu, mu Levi, ooyo batumwa ngubakalikuti Bbanabbasi ( zina lilabupanduluzi ibuti mwana wabusungwazyi) mu-Levi, mwalumi waku Sayipulasi, 37 wakasambala muunda wakwe mpawo waketa mali witula kumawulu abatumwa.