5
Lino umwi mwalumi uutegwa Ananiyasi, nkali a Safila mwanakazi wakwe, bakawuzya chimpanzi chabuvubi, alimwi wakabamba musule chimpanzi chamuulo wamali ( mwanakazi wakwe kabiyo wakalizizi ezi), alimwi wakeeta chimpanzi chazyo alimwi wakachibika kumawulu amu abatumwa. Pesi Pita wakati, “Ananiyasi, nkambonzi satani naazuzya moyo wako kuti ubeje ku Muuya Uusalala alimwi kuti ubambe musule chimpanzi chamuulo wamuunda? Niwalikusyaala nkawutawuziziwwe, tensi wakayimvwi kawuli wako, alimwi akuzwa nkawuli wawuzigwa, saa wakali munsi lyanuzu zyako? Nwani oyo wabika eyi milimo mumoyo wako? Teensi wabejela muntu pesi kuli Leza.” Naakamvwa majwi aya, Ananiyasi wakawida aansi mpawo wayoya kwakumaninsizya, alimwi kuyoowa kupati kwakasika kuli boonse bakamvwa eezi. Balombe bakanyampuka alimwi bamuvunilizya, alimwi bakamubweza alimwi bakumuvwikka. Nikwakiinda biyo otatwe mahoola, mwanakazi wakwe wakanjila, katezi kuti niinzi zyachitika. Pita wakati kulinuwe, “Ndibuzye naanka mwawuzya muunda azeezi, “wakati, “Iyii, azeezi.” Mpawo Pita wakati kulinuwe, “Mbuubuli mbumwazuminana moonse kuti musunke muuya wa Leza? Bona mawulu abaalumi bavwikka mulumi wako ali amulyango, alimwi bayokubweza ayebo.” 10 Mpawo mpawo wakawida ansi kumawulu aakwe alimwi wakayoya kwakumaninsizya. Elyo baluumi nibakanjila, bakamujana nkafwide, alimwi bakamubweza alimwi bakumuvwikka kumbali lyamulumi. 11 Kuyoowa kupati kwakasika akkati kayoonse imbungano alimwi aakati kaboonse aabo bakamvwa eezi. 12 Zyingi zitondezyo alimwi azigambyo zyakalikuchitika akati kabantu kwiinda mumaanza abatumwa. Bakali antoomwe kumulyango wa Solomoni. 13 Pesi takwe wabo wakaba aachiyandisyo chakuba antomwe ambabo; nikuba boobo bantu bakabalemeka. 14 Kabiyo biingi basyomi bakali kuyungizizigwa ku Mwami, bantu biingi bechalumi mpawo abanakazi, 15 nkokuti bakali kubweza bachiswa muchisi alimwi babalazika aabulo amuzitobo, kuchitila kuti awo Pita nayosika, muzuzumbwe wakwe wayino wida alibamwi babo. 16 Mpawo bakasika kabiyo antomwe bantu biingi bazwa muchisi chilafwifwi a Jelusalema, nkabeeta bachiswa alimwi abaabo bajiswi aa myuya yamatombe, alimwi balikuponesegwa boonse. 17 Pesi mupayizi mupati wakanyampuka, mpawo aboonse abo bakali anguwe ( aabo benkamu yama Sajusizi); alimwi bakazwa munyono 18 alimwi bakabika maanza aatala lyaba tumwa, mpawo babawala muntolongo yakazibinkene. 19 Elyo muchindi chamansiku mungelo wa Leza wakajula mulyano wentolongo alimwi wakabagwisya aanze, mpawo wakati, 20 “Mwiinke, mwime muntempele mpawo mwambule kubantu majwi woonse abuumi.” 21 Nibakamvwa eezi, bakanjila muntempele nkakuli kwamba kucha mpawo bayiisya. Pesi mupayizi mupati wakasika mpawo ababo bakali anguwe, alimwi bakayita mulubeta antomwe, boonse bapati babantu bamu Izilayeli, mpawo babatuma kuntolongo kuti bakeete batumwa. 22 Pesi bakapokola abo bakayinka tebakabajana pe muntolongo, mpawo bakaboola kukuzowamba, 23 “Twajana intolongo mbuli mbukwelede kazijalidwe kabiyo balindizi kabiimvwi amulyango, pesi nitwajula, twajana takwe pe ulimukati.” 24 Lino basilumamba bentempele antomwe abapayizi bapati nibakamvwa aya majwi, baka bulikilwa atala ambabo kuti mbobuli mbubanga balazwa kulinzizyo. 25 Elyo umwi wakasika mpawo wabaambila, “Balumi aabo mbimwakabika mukkati kentolono balimvwi mukkati kantempele mpawo balikuyiisya bantu.” 26 Eelyo silumamba wakiinka aamwi abakapokola, mpawo wababoozya musule, pesi kakutakwe kulwana, eelyo nkabayowede kuti balabatulula mabwe. 27 Nibaka beeta, baka bakkazika munsi ababetesi. Mupayizi mupati wakaba buzisisya, nkati, 28 “Twalayilila ndinywe a mulawu kuti mutayiisyi muzina eeli, mpawo lino mwazuzya Jelusalema enjiisyo achiyandisyo chenu alimwi mwayeya akweeta bulowa bwamwalumi oyu atala lyesu.” 29 Alimwi Pita abatumwa bakasandula, “Twelede kulemeka Leza kwinda muntu. 30 Leza wabamataata wakabusya Jesu, oyo numwakajaya akumwanzika mumusamu. 31 Leza wakamunyampula kubbazu lyakuchilisyo kuti abe mwana wa Mwami mpawo amufutuli, kuti ape kusanduka ku Izilayeli, mpawo akulekelelwa kwazibi. 32 Ndiswe bakamboni bazeezi zintu, mpawo ngu Muuya Uusalala, oyo Leza ngwakapa kulibaabo bamulemeka.” 33 Eelyo bazuluzi bamwi nibakamvwa eezi, bakanyema alimwi bakayanda kujaya batumwa. 34 Pesi mufalisi uutegwa Gamaliyeli, muyiisyi wamulawu oyo wakalikulemekwa aboonse bantu, wakanyampuka mubazuluzi mpawo wakalayilila batumwa kuti bagwisigwe kwakiindi kanini. 35 Mpawo wakati kulimbabo, “Nobaluumi bamu Izilayeli, amuswilizye loko kuli nzimwa zuminana kuti muchite kubantu aba. 36 Nkambo musule amazuba aya, Tewudasi wakanyampuka nkali kuyanda kuba uumwi, mpawo bantu biini, basika myaanda iine, bakaba antomwe anuwe. Wakajayigwa, eelyo boonse abo bakali kumulemeka baka mwayisiwampawo kwakamana. 37 Nikwakazwa ooyu mwalumi, Judasi waku Galili wakanyampuka mumazuba akubalwa kwabantu mpawo wakachunzya kule abantu kuzwa kulinuwe. Alakwe wakajayigwa, mpawo boonse abo bakali kumulemeka bakamwayika. 38 Lino ndamba kulindinywe, ikuti muye kule kuzwa kubantu aba mpawo ubayiisye abalikke, kjuti aya mabambe naa mulimo kuti nkazili zyamuntu, ziyosowegwa. 39 Pesi kuti nkazili zya Leza, tamukoyo kkonzya pe kuzimwaya; muyojana kuti munoyolwana a Leza.” Eelyo bakazumina. 40 Eelyo bakayita batumwa mukkati alimwi babawuma mpawo babalayilila kuti taba nochambuli muzina lya Jesu, mpawo bakabaleka beenda. 41 Bakaya kule kuzwa musule abazuluzi nkaba boteledwe kuti bakali baswanana kabiyo akupenzegwa akuwisya bulemu bwezina. 42 Kuzwa wawo woonse mazuba, mukkati kentempele alimwi kuzwa kung'anda akung'anda, bakali kwinkilila anembo akuyobuyiisya alimwi akuyobumwaya milumbe mibotu kuti Jesu ngu Kkilisitu.