6
Lino kumazubayo nobakali kuyabuvula basikwiiya ba Giliki bakatalisya kutongawukila ba Hebbulayo, nkambo bamukabafu bakuli mbabo bakatongawuka amakani azyakulya nzibakali kupewa buzuba abuzuba zyakuliwasya. Balikkumi ababili bakayita basikwiiya boonse mubwiingi bwabo babambila kuti, “Tachili chibotu kuti iswebo tuleke ijwi lya Leza nkambo kamakani azyakulya. Aboobo bakwesu mulelede kusala balumi bali musanu ababili akati kanu. Balumi bali ampuwo mbotu, bazwide Muuya usalala antomwe awabusono, abo mbitutabike mumulimu oyu. Kwalo iswebo, tulinkilila kunembo lyonse akukomba akukambawuka ijwi lya Leza.” Eno ijwi lyabo lyakabotezya nkamu yabantu boonse. Aboobo bakasala Sitivini mwalumi uzwide lusyomo alimwi a Muuya Uusalala, a Filipi, a Pulokkolasi, Nikkanoli, Tayimoni, Pamenasi, antomwe a Nikkolasi, mukombi wachi Juda wakali kuzwa ku Antiyokki. Basyomi bakabayimika balumi aba kumawulu abatumwa, mpawonya bakabakombela alimwi bakabikka manza alimbabo. Elyo ijwi lya Leza lyakayinkilila kunembo aboobo basikwiiya bakavulisya mu Jelusalemu ababo bapayizi bayingi bakali bombya akusyoma. Lino Sitivini kazwide luzyalo anguzu, wakali kuchita zigambyo zipati azitondezyo akati kabantu. Pesi bakanyampuka bamwi bantu baku chikombelo chaambwa kuti nchikombelo cha Fulidimeni, wakuba Sayilini akuba Alekizandiliya, antomwe abamwi bazwaku Silisiya aku Eziya. Aba bantu bakali kukazyania a Sitivini. 10 Pesi tebakalikwe nguzu pe zyakukazyania abusongo a muuya walikwambula muli Sitivini. 11 Mpawo bakapa bamwi balumi masinkamulomo kabati, “Twakamumvwa ulamba majwi akusampawula Mozesi alimwi kambula bubi atala a Leza.” 12 Bakasungilizya bantu abapati, abalembi bayinka, bamujata Sitivini bamweta kulubeta. 13 Bakeeta bakamboni basikubeja, kabamba kabati, “Oyu mwalumi taleki pe kusampawula busena obu busalala amulawu. 14 Nkambo twakamumvwa kaamba kuti Jesu waku Nazaleta uyobumwaya busena obu, asandule ziyanza zyakatupa Mozesi. 15 Boonse bakakkede mulubeta bakamulangisisya, babona busyu bwakwe bwasanduka bwaba mbuli busyu bwamungelo.