10
Lino kwakali umwi mwalumi wamuchisi chaku Sizaliya, wakali kutegwa Kkoneliyasi, mwendelezi wabasilumamba balimwaanda baku Itali. Wakali mwalumi ulipede, akuyoowa Leza antomwe abang'anda yakwe, wakali kupa mali kulibabo bakali kubula, alimwi wakali kukomba God lyoonse. Achindi chamahola ali musanu aane kuseni, wakabona chilengano chamungelo wa Leza kaza kulinguwe. Mungelo wakati, “Kkoneliyasi!” Kkoneliyasi wakalangisisya mungelo alimwi chakuyowa kapati wasikuti, “Uwambanzi, yomwalumi?” Mungelo wakati kulinguwe, “Inkombyo abwabi bwako kubafwaba zyasika kujulu mbuli chipo chaku yeeyegwa mubuliwo bwa Leza. Lino tuma balumi kuchisi chaku Jopa bakandetele mwalumi utegwa Sayimoni utegwa Pita. Ukkala amusuki uwuzikidwe kuti Sayimoni, ulaang'anda ili afwifwi ankomwe yalwizi.” Eelyo mungelo wakaambula kulinguwe nakeenda, Kkoneliyasi wakayita babeleki bakwe bobile bamuunzi, alimwi asilumamba umwi wakali pedelede akati kabonse bakali kumubelekela. Kkoneliyasi waka baambila zyoonse zyakachitika mpawo wabatuma kuti bayinke ku Jopa. Lino mubuzuba bwakatobela achiindi chamahoola alimusanu alimwi, kabachili mulwendo lwabo alimwi kabali babafwifwi achisi, Pita wakatanta mung'anda yamujulu kuyokomba. 10 Mpawo wakaba enzala kayanda kulya chimwi nchanga ulalya, pesi bantu bakachili kujika chakulya, wakapegwa chilengano, 11 alimwi wakabona julu lijulikide mpawo achibikilo chakalibonia, chakali mbuli mucheka mupati kuyobuseluka kuuza enyika kuujisi mabazu awo aane. 12 Mulinguwo kwakali banyama bamisyobo yoonse bakali amawulu aane azinyama ziyavula anyika, alimwi abayuni bawuluka mujulu. 13 Eelyo kwakasika ijwi kuli Pita lyasikuti, “Buka, ujaye alimwi 14 uulye.” Pesi Pita wakati, “Peepe, Mwami; nkambo takwe nindakalyide chintu chisofwede pe alimwi chitasalali.” 15 Pesi ijwi lyakamusikila lubo kachibili lyasikuti: “Echo Mwami Leza nchakasalazya, toyelede pe kuchaamba kuti chilisofwede.” 16 Eezi zyakachitika tutatu; eelyo chibikilo chakabwedezegwa lubo kujulu. 17 Eelyo Pita naka chili kuzilikila chilengano nchakabona kuti chakali kwambanzi, amubone, balumi aabo bakatumidwe a Kkoneliyasi bakalimvwi amulyango, kabali kubuzya inzila iya kung'anda. 18 Bakasompezya mpawo babuzya naa Sayimoni uutegwa Pita, wakali kukkala mpawo na. 19 Awo Pita nakachili kuyeeya azyechilengano, Muuya wakamba kuti kulinguwe, “Langa, balumi batatu balikuyandula nduwe. 20 Buka useluke uyende aabo. Uta doneki pe kweenda abo, nkambo ndili batumide.” 21 Elyo Pita wakaseluka wayinka kubalumi wakubaambila kuti, “Ndendime oyo ngumulokuyandula. Mwazidaanzi?” 22 Bakati, “Mwendelezi wabasilumamba balimwaanda, utegwa Kkoneliyasi, mwalumi musalali oyo uyowa Leza, alimwi oyo wamba abubotu kunyika yoonse yama Juda, wakapegwa mulumbe kuzwa kuli Leza mukwinda mumungelo usalala oyo wakapa kuti tutumwe kuti webo ubole kung'anda yakwe, kuti akaswilile mulumbe kuzwa kulinduwe.” 23 Lino Pita wakabayita kuti baze bazokkale amwi. Mubuzuba bwakatobela, wakabuka mpawo winka ambabo, alimwi bamwi babunyina bazwa ku Jopa bakamusindikila. 24 Mubuzuba butobela bakasika ku Sizaliya. Kkoneliyasi wakali balindide; wakali watamba baluzubo lwakwe antoomwe abenzinyina baafwifwi. 25 Awo Pita wakanjila, Kkoneliyasi wakamutambula mpawo wawida aansi amawulu akwe, wakomba. 26 Pesi Pita wakamubusya wamba kuti, “Buka! Ambebo ndili muntu biyo.” 27 Eelyo Pita naakachili kwambula anguwe, wakanjila mpawo wajana bantu bakali bungene aamwi. 28 Wakabambila kuti, “Inywe lwanu mulizizi kuti takuzumininwi pe kuti mwalumi mu Juda ayenzyanie amwenzu nikuba kumuswaya. Pesi Mwami Leza wakanditondezya kuti nsyelede pe kwamba muntu naba umwi kuti uli sofweede nikuba kumwamba kuti ngu simatombe. 29 Nchenchicho nchindakaza kanditakazyi pe, nimwakandiita. Pesi ndibuzya nchimwakandiitila.” 30 Kkoneliyasi wakamba kuti, “Musule amazuba aane muhola ndilyo eli, ndakali kukomba muhola lyamusanu aane mung'anda yangu; Amubone, mwalumi wakayima kunembo lyangu kasamide chibaki chabayima. 31 Wakaamba kuti, “Kkoneliyasi, nkombyo yako yamvwigwa a Leza, abululami bwako bwayeeyezya Mwami Leza atala anduwe. 32 Lino tuma umwi ayinke ku Jopa, akakwitile mwali utegwa Sayimoni ulezina litegwa Pita. Ukkala mung'anda yamusuki wazikwiiye wiitwa kuti Sayimoni, kumbali lyankomwe yalwizi.' mpawo mpawawo ndakakutumina bantu. Kulangunukide kuti uze. 33 Lino obuno, toonse mpotuli ano kunembo lya Leza kuti tumvwe zyonse nzimwaka layililwa kuzwa ku Mwami.” 34 Mpawo Pita wakamba kuti, “Chakasimpe, Ndakabona kuti Leza talangi chiimo. 35 Anukuti, Munyika imwi ayimwi kufumbwa umuyoowa akuchita bululami ulatambulika kuli nguwe. 36 Mulilizi ijwi ndyakatumizya kubantu baku Izilayeli, awo nakali kwambuula makani mabotu alumuuno mukwinda muli Jesu Kkilisito, Mwami wazyonse - 37 inywe ilwanu mulizizi zyakachitika, zyakaba munyika yoonse yamu Judiya, kazitangunina mu Galili, Joni nakazwa kwambula azyalubbizyo; 38 ezyo zyakali atala a Jesu waku Nazaleta, kuti mbobuli Leza mbwakamunanika a Muuya Uusalala antomwe anguzu. Wakayita zintu zibotu akuponesya abo boonse bakali kutamizigwa aba siluuni a satani, nkambo Leza wakali anguwe. 39 Tuli bakamboni bazintu zyonse eezyo zyakachitwa a Jesu, munyika yama Juda alimwi amu Jelusalema. Bakamujaya mpawo bamulengelezya amusamu, 40 pesi Mwami Leza wakamubusya mubuzuba bwatatu akumuchita kuti abonwe, 41 pepe kubantu boonse, pesi kuti kubakamboni abo bakasalidwe kale a Mwami Leza - andiswe andiswe nitwakalya anguwe kali wabuka kuzwa kubafu 42 Wakatwambila kuti tukabambile bantu alimwi akwambisya kuti oyu ngonguwe wakasalidwe a Mwami Leza kuti abe mubetesi wabachipona abakafwa. 43 Nkulinguwe nkukwakaba kuti basinsimi bonse bambule majwi mayingi azyakwe, kuchitila kuti boonse bamusyobo ma bakatambule lulekelelo lwazibi zyabo mukwinda muzina lyakwe.” 44 Eelyo Pita nakachili kwambuula zintu ezi zyonse, Muuya Uusalala wakaba selukila abo boonse bakali kuswilizya nzyakali kwambula. 45 Abo bantu boonse bakali munkamu yabakali palwidwe abakali basyomi - boonse bakazide a Pita - bakagamba, nkambo Muuya Uusalala wakabasikila abalabo bamaasi mpawonya awo. 46 Nkambo bakamvwa bamaasi abalabo kabaambula mumilaka imbi kabalumbayizya Mwami Leza. Mpawo Pita wakasandula wasikuti, 47 “Mpalina muntu uunga ulakasya meenda kuti bantu batabbizigwi pe, aaba bantu batambula Muuya Uusalala antomwe andiswe?” 48 Lino wakalayilila kuti babbizigwe muzina lya Jesu Kkilisito. Eelyo bakamukumbila kuti bakkale amwi kwamazuba mingi.