11
Lino batumwa ababunyina bakali mu Judiya nebakamvwa milumbe yakuti bamaasi batambula ijwi lya-Leza abalabo. Pita nakasika muchisi cha-Jelusalema, inkamu yabapalwidwe yakamupa mulandu. Yakamwambila kuti, “Walivwelengania akulya abantu batapalwiidwe!” Pesi Pita wakabalungulwida mubunikide, “Kuti, ndalikukomba mudolopo lya-Jopa, mpawo ndatondezegwa chilengano chachibikkilo kachiseluka aansi, mbuli mulembo uzwa kujulu ulampeto zyoone. Wakaselukila kulindime. Ndakawulangisisya, Mpawo ndayeyesya aatala anguwo. Ndakabona banyama balamawulu oone baansi, banyama bamusokwe, bayavula ansi, abayuni bawuluka bakujulu. Mpawo ndakamvwa ijwi kaliti nyampuka, Pita jaya mpawo ulye! Ndakati, “tachelede pe, Mwami, tachiwope chisofwede kana chitasalali chakali chanjila mumulomo wangu.” Pesi ijwi lyakavuwa lubo kuzwa kujulu, kaliti, eecho Leza nchasalazya, toyelede kuchaamba kuti chilisofwede; 10 Eechi chakachitika tutatu mpawo zyoonse zyakabwedezegwa kujulu lubo. 11 Mpawo aawo kwakali balumi botatwe bakiimvwi an'anda mputwakiimvwi, Bakatumwa kuzwa ku Sizaliya kabaza kulindime. 12 Muuya wakandilayilila kuti yiinka ambabo, mpo nsyelede kulisiyanisya pe ambabo. Aba bakwesu balimusanu awumwi bakeenda andime, mpawo twakanjila munganda ya umwi mwalumi. 13 Wakatwambila mbakabona mungelo uyimvwi mukati kanganda yakwe mpawo kalokuti, “Tuma balumi ku Jopa mukaze a Sayimoni utegwa Pita. 14 Uzokwambila makani ayo aazochitya kuti iwe abanganda yako mufutulwe. 15 Nindakatalika kwambulaabo, Muuya Uusalala wakaselukila alimbabo, mbubonya mbuli mbuwakachita alindiswe kumatalikilo. 16 Ndakayeeya majwi a Mwami, mbuli mbaakamba, Joni nchobeni wakababbabbatizya a meenda Pesi nywe ndamubbabbatizya a Muuya Uusalala. 17 Aboobo na kakuli Leza wakabapa zipo mbubonya mbakapa ndiswe awo nitwakasyoma ku Mwami Jesu Kkilisito Ndakalini mpundanda kayinokazyania a Leza? 18 Nibakamvwa zintu, eezi, takwe nchibakakonzya kwamba nikuba nsandulo, pesi bakalumbaizya Leza bati, “Leza wabapa buumi bwakusanduka kwabamaasi aabazwakule.” 19 Lino bakamwayikide nkambo kamakatazyo akabukila akambo kazyakali zyachitika kule mbuliku Fonesiya, Sayipulasi aku-Antiyokki kabayo bukambawukila ba-Juda. 20 Pesi bamwi babo, balumi baku Sipulasi a Sayilini bakasika ku Antikkeya bakambawukila aba Giliki, kababambila makani mabotu aatala amwami Jesu. 21 Akuboko kwa-Leza kwakalambabo; makamu makamu abantu akasyoma akuza ku-Mwami. 22 Impuwo ataala ambaabo zyakasika kumatwi ambungano mu-Jelusalema, mpawo bakatumwa Bbanabbasi kuyosika ku - Antiyokkiya. 23 Nakasika wakabona luzyalo lwa-Leza, wakabotelwa alubo akubasungwazya boonse kuti bayiime mu-Mwami amyoyo yabo yoonse 24 Nkambo kakuti wakali mwalumi ululeme uzwide Muuya Uusalala alubo kalalusyomo abantu biingi bakayungizigwa ku-Mwami. 25 Mpawo Bbanabbasi wakaya ku Tasasi kukuyandula Sawulo, 26 Nakakumujana, wakamubozya ku Antiyokku. Zyakachita obo kwamunyaka wonse bakali kubungana amwi ambungano akuyisya bantu biingi. Basikwiya mpobakatalikila kwambwa kuti mbaKkilisito. 27 Lino muli ayo mazubabamwi basinsiimi bakakunuka kabazwa ku-Jelusalema kabaya ku Antiyokku. 28 Umwi wabo, utegwa Agabbasi, wakimikila kali watondezegwa a Muuya Uusalala kuti kuzoba nzala mpati anyika yoonse. Eechi chakachitika kumazuba a Kkilawudiyasi. 29 Nkabela basikwiiya, umwi awumwi mbuli mbakakonzya kupa, bakatumizya banyiina baku Judiya. 30 Bakachita oobu, bakatumizya mali kubazululi bambungano kwindilila mumanza a Bbanabbasi a Sawulo.