12
Lino kuchindi echo Helodi mwami wakaanga bamwi babunyina mumbungano kuti abapenzye Wakajaya Jemusi mwanaakwabo acheeba Nakabona kuti echi chakabotezya bamaJuda, wakayinkilila kunembo akwaanga Pita alakwe. Ayo akali mazuba chibunge chitakwe bumena. Nakazwa kukumwanga, wakamubikka muntolongo wamutula kuli basikulinda ntolongo bane kuti bamulinde, walikuyanda kumweeta kubantu kukumana kwa Pasika. Aboobo Pita wakalijiswi muntolongo, pesi inkombyo zyabasikumukombela kuli Leza, zyakendelela anembo muchikombelo. Kumansiku ngawo Helodi katana mutola kukubetekwa Pita wakalilede akati kabasilumamba babili, kaangidwe amakketani aabili mbubonya basikumulinda kabali kunembo amulyango wentolongo, balikkede kabalinda intolongo. Amubone, mutumwa wa Leza wakalibonia kulinguwe, alimwi mumuni wakalibonia muntolongo. Wakawuma Pita kumwi kubbazu wamubusya akumwambila kuti, “Buka akufwambana nkabela makketani anzyakangidwe zyakazwa mumaboko. Mungelo wakati kulinguwe, buka uliyabike, uzwate alimwi usame insangu zyako. Pita wakachita mbubo. Mungelo mbwakamba kuti zwata ijansi lyako unditobele. Aboobo Pita wakatobela mungelo akwinka awe aanze. Taakazibe pe kuti eecho chakachitwa amungelo chakali chakasimpe. Wakayeya anga ulikubona chilengano. 10 Nibakayinda amulindizi wantolongo mutanzi awabili, bakasika amulyango wabutale unjila mumunzi mpawo wakalijula awulikke. Bakabbuda aanze bakunuka amugwagwa nkabela mungelo wakamusiya mpawawo alikke. 11 Awo Pita nakalibona lwakwe, wakabambila kuti, “Lino ndaziba kasimpe kuti mwami Leza watuma mungelo wakwe akundangununa kukuboko kwa Helodi akuli zyonse ba Juda nzibakali kulangilila. 12 Nakabona echi wakaya kung'anda ya Maliya banyina Johani uyitwa kutegwa Makki, oko bantu biingi nkubakabungene kabalo kukomba. 13 Nakakonkomona akkoma lyamulyango, musimbi, mulanda utegwa Loda wakasika kukuvwiila. 14 Nakaziba ijwi lya Pita, kwinda mukubotelwa, wakakachilwa kujula kkoma, kwinda kuti ajule mulyango, wakachijana kubweda mung'anda, wakwamba kuti Pita ulimvwi amulyango. 15 Mpawo bakati kulinguwe, “Wasuwigwa,” nikuba boobo wakakatila kuti mbubo mbundaamba. “Bakati mungelo wakwe.” 16 Pesi Pita wakinkilila anembo akukonkomona, alimwi nibakajula kkoma, bakamubona bakagamba. 17 Pita wakatambika ijanza kukubawumuzya, mpawo wakatanguna kubalungunwida Mwami mbakamuwisya muntolongo. Wakati, “Amumwambile zintu ezi Jemusi abakwesu.” Mpawo wakazwa awo akuya kuli bumwi busena. 18 Lino nibwakacha, takwe nikuba kanini kakachizya akati kabasilumamba kuli zyakachitikene kuli Pita. 19 Helodi nakamana kumuyandula akutamubona, wakabuzya kuli basikulinda ntolongo akulayilila kuti bajayigwe. Wakakumuka kuzwa ku Judiya kaya ku Sizaliya mpawo wakakukkala nkuko. 20 Lino Helodi wakanyemena loko bantu baku Taya a Sidoni. Bakayinka kulinguwe kabali amakanze omwe, nkabela kuzwa awo bakasungilizya Bbulasitasi, mugwasyi wamwami, kuti abagwasizye, bakakumbila lumuno nkambo inyika yabo chakulya cheyo chakali kuzwa kunyika yamwami. 21 Mubuzuba bwakabambidwe Helodi wakasama chizwato chabwami mpawo wakakkala aachuno chabwami; wakamba achakubambila. 22 Bantu bakoompolola, “Eeli ndijwi lyakaleza pepe lyamuntu!” 23 Achakufwambana munelo wamwami wakamuma, nkambo takapa bulemu pe kuli Leza; wakaligwa aziyokaansi elyo wakafwa. 24 Pesi ijwi lya Leza lyakayunizizigwa akuvula. 25 Aboobo Bbanabbasi a Sawulu nibakamaninsya mulimu wabo bakabweda kuzwa ku Jelusalemu, amwi malembe achiindi awamba kuti bakabweeda ku Jelusalema bayinka a Joni uyitwa kuti Makki.