14
Izyakachitika mu Ikkkoniyamu Pawulu a Bbanabbasi bakanjila aamwi m uchikombelo chaba Juda bakambuula munzila eeyi yakuti makamu mapati aaba Juda aba Giliki bakasyoma. Pesi ba Juda bakatalikuswilila bakanyongania mizeezo yamasi akubachita kuti banyemena bakwabo. Abobo bakakkala nkuko kwachindi chilamfu, kabawambula ijwi lya Lezaachaamba kabali anguzu zya Leza, kali kubapa bukamboni bwamakani aluzyalo lwakwe. Wakachita echi akubapa zitondezyo azigambyo mukwindila mumaboko a Pawulu a Bbanabbasi. Pesi bantu bamunzi bakaanzana; bamwi bakayaama kuba Juda, pesi bamwi kuba tumwa. Antomwe bamasi aba Juda ( antomwe abazulwidi babo) bakeezya kutabajata obotu akubatulula mabwe, pesi mbubakachibona eechi, bakachijila kumadolopo a Likkoniya amyunzi yaku Lisitiya a Debbe abusena buzyungulukide, oko nkubakayinkilila anembo akukwambula makani mabotu. Ku Lisitiya kwakali mwalumi wakakkede aansi, katakwe nguuzu kumawulu akwe, kali mulema kuzwa kukuzyalwa mwida lyabanyina, takwepe nakeendede. Oyu mwalumi wakamvwa Pawulu kawambula. Pawulu wakamulangisisya aboobo wakabona kuti uli aalusyomo lwakuti ukonzya kuponesegwa. 10 Mpawo wakati kulinguwe ajwi pati, “yimikila amawulu ako.” Mpawo oyu mwalumi wakasotoka wendeenda. 11 Lino makamu makamu abantu nakabona Pawulu nzyakachita, bakoompolola, amajwi aabo, muchambuuzyo chaku Likkoniya, “Ba leza baza mbuli muntu mpawo baza kulindiswe.” 12 Eelyo Bbanabbasi bakamuzika izina lyakuti ngu “Zewusi,” alimwi Pawulu bakamuti ngu “Hemesi,” nkambo nguwe wakali mukambawusi mupati. 13 Mupayizi waku Zewusi, wakali aa chikombelo chakali aanze amunzi, wakayeta musune atununkilizyo kumilyango; lwakwe amakamu makamu balikuyanda kupayila. 14 Pesi kwaino batumwa ba Bbanabbasi a Pawulu, nibakazimvwa, bakadelula zizwato zyabo mpawo bakayinka chakufwambana mukati amakamu, bakakalala kuti, 15 “Nobantu, nkambonzi nimulikuchita eezi? Aswebo tulibantu bali achimo mbuli ndinywe. Tuli kumukambawukila makani mabotu kuti muzwe muzintu zitagwasyi muze kuli Leza upona, iwakalenga majulu, inyika, lwizi, azyonse zili mukati. 16 Muzyiindi zyakayinda, wakazuminina zisi zyonse kwenda munzila zyabo. 17 Pesi mbubonya, we takaliside katakwe bukamboni, muzibotu zyonse nzyakamuchitila zibotu kumupa mvula kuzwa kujulu amichelo zyiindi zyonse, akuzuzya myoyo yanu azilyo, alukondo.” 18 Nikuba amajwi aya, Pawulu a Bbanabbasi bakakasya makamu abantu kuti kabachipayila kulimbabo. 19 Pesi bamwi baJuda baku Antiyokkiya aku Ikkoniya bakaza kuzosungilizya makamu makamu. Bakatulula Pawulu akumukwelela anze amunzi, bakayeeya anga wafwa. 20 Aboobo basikwiya bakali muzyungulukide, wakabuka akunjila mumunzi. Izuba litobela, wakayinka ku Debbe aamwi a Bbanabbasi. 21 Nibakamana kwambula makani mabotu kuli ooyo munzi akuchita abasikwiiya biingi, bakabweda ku Lisitila, aku Ikkoniyamu, alimwi aku Antiyokki. 22 Bakayinkilila kunembo akusimya myuuya yabasikwiya akubasungwazya kuti bayimikile mulusyomo, kabambakuti, “Twelede kunjila mubwami bwa Leza kwindila mumachise amakatazyo miingi.” 23 Nibakabasalila bapati mumbungano zyonse, akukomba akulyimya kulya antomwe ambabo, bakabasyoma ku Mwami oyo ngubakali kusyoma. 24 Mpawo bakayinda mu Pisidiya akuyosika ku Pamfuliya. 25 Nibakamba ijwi mu Pega, bakakunukila ku Ataliya. 26 Kuzwa oko bakazubukila ku Antiyokki oko nkubakapedekezedwe luzyalo lwa Leza nkambo kamulimu ngubakamaninsya. 27 Nibakasika ku Antiyokki bakasbungania imbungano antomwe, bakatalika kupandulula zintu zyonse Leza nzyakachita ambabo, ambwakajulila bamasi mulyango walusyomo. 28 Mpawo bakakkala chiindi chilamfu abasikwiiya.