15
Bamwi balumi bakakunuka kuzwa ku Judiya kabaya ku Antiyokki kabayiisya basyomi kabaamba kuti, “Na temwapalulwa mbuli mbuuwamba mulawu wa Mozesi tamukonzyi pe kufutulwa.” Echi chakachita kuti Pawulu a Bbanabbasi abalumi aaba bakazyanie kapati akubonesyania. Nkabela Pawulu a Bbanabbasi, antoomwe abamwi akati kabo, bakatumwa ku Jelusalema kuti bakaswanane aba Tumwa abaalu bambungano akubuzya atala ankani eeyi. Nobakatumwa ambungano bakayinda ku Foyenisiya amu Samaliya kabaya bulungulula kusanduka kwabamaasi bakeeta lukoondo lupati. Nibakasika mu Jelusalemu, bakatambulwa ambunga abatumwa antomwe abaalu bembungano, mpawo bakalungulula zintu zyoonse Leza nzyaakachita kwinda mulimbabo. Pesi bamwi bakasyoma, kabali bankamu yaba Falisi, bakanyampuka bati, “Nchintu chipati loko kuti: tubapalule akubalayilila kuti babambe mulawu wa Mozesi,” Nkinkaako batumwa aabalu bembungano bakabungana antomwe akuzilikila kuti ngakulachitwa biyeni ankani eeyi. Nikwakayinda kayinda chindi chilamfuchakubonesyania atala enkani eeyi, Pita wakanyampuka wasikuti kulimbaabo, “Nobenzuma, mulizi kuti kuchiindi chainda Leza wakandisala akati kenu kuti akukambawuka kwangu bamaasi balimvwe ijwi lyamakani mabotu mpawo basyome Leza uuzi moyo, wakapa bukamboni kulimbabo mukubapa Muuya Uusalala, mbuli mbwakachita kulindiswe. Tachitide musiyano pe akati kesu ambabo, mukusalazya myoyo yabo kwiinda mulusyomo. 10 Nkambonzi nimusunka Leza, akubika jokwe munsingo zyabasikwiiya eelyo bamatata nikuba ndiswe nditutakonzyi kulibweza. 11 Pesi tulasyoma kuti tuyofutulwa mukwinda muluzyalo lwa Mwami Jesu, mbuli mbubakafutulwa,” 12 Bantu boonse bakawumuna akuswilizya ba Bbanabbasi a Pawulu kabalokulungununa zitondezyo azigambyo Leza nzyakabeleka akati kabamaasi kwinda mulimbabo. 13 Nibakamaninsya kwambuula, Jemusi wakasandula kuti, “Nobenzuma, ngamundiswilizye. 14 Sayimoni walungulula Leza mbwakagwasya muluzyalo lwakwe bamaasi kuti alichitile bantu bakwe kuzina lyakwe; 15 Majwi abasinsimi alazuminana anzizyo eezi, mbuuli mbukulembedwe, 16 'Kwainda zintu eezi Ndiyoobola, alimwi ndiyoyakulula chikombelo cha Devidi, eecho chakamwayika; ndiyoyakulula akubusya lubo matongo acho, 17 kuchitila kuti balobosi babantu bakonzye kulanguula Mwami, antoomwe abamaasi boonse bayitwa kuzina lyangu.” 18 Mbuboobu Mwami mbwaamba, ooyo wakachita zintu ezi zyakazibinkana kuzwa muzyiindi zyakale. ( kuli magwalo aba Giliki achiindi alabupanduluzi busiyen, mubunini, mbubobu Mwami mbwaamba, aabo bazi zyoonse nzyakachita kuzwa kuchiindi chakale. 19 Nkiinkako, muyeyo wangu ngwakuti, tutabakatazyi pe bamaasi aba basandukila kuli Leza; 20 Pesi tuyobalembela kuti beelede kusosoloka kuzwa kukulininania amituni, kuzwa kubusofwazi kulizyamalalane, akukulyanyama yabanyama bafwa akulidinwa, akuzwa bulowa. 21 Nkambo Mozesi wakakambawukwa mumadolopo mapati oonse: kuzwa kumazyalane akale nkabela uchikambawukwa amuzikombelo mazuba oonse ategwa Sabata. 22 Aboobo batumwa, abalu bambungano, antomwe ambungano yoonse, bakabona kuti nchibotu kuti basale Judasi uutegwa Bbasabbasi a Sayilasi, abo bakali bazulwidi baabamwi, kuti babatume ku Antiyokki antomwe a Pawulu a Bbanabbasi, 23 Bakalemba eezi: “Ibatumwa, bazuluzi ababunyiina, kulibamaasi abalimu Antiyokki, Siliya akuSilisiya, Twamujuzya. 24 Nkambo twakamvwa kuti bamwi baalumi bakazwa akati kesu, kabatakwe malayilile kuzwa kuli ndiswe, aboobo bamunyongania amabala aayo atyola myuuya yanu, 25 Zyakatubotela iswe, nitwakalanzyania akuzuminana, kusala balumi akubatuma kulindinywe antoomwe abayandwi kulindiswe ba Bbanabbasi a Pawulu, 26 Baalumi bakaaba buumi bwabo kuntenda nkambo kazina lya-Mwami Jesu Kkilisito. 27 Nkinkko twatuma Judasi a Sayilasi, abo batamwambile zintu nzizyo eezyo amajwi abo. 28 Nkaambo kwakabotela Muuya Uusalala andiswe, Kuti tutamulemezyi mukuli atala azintu zitakwe lugwasyo, 29 Kuti mulikasye kuzintu zipayilwa kumituni, bulowa, akuzintu zitanoli zyakafwa akusinwa akubusofwazi bwamalalano na mwalibamba kuzwa kuli zeezi zilamubotela muchale kabotu.” 30 Lino nibakasungulwa, bakakunukila ku Antiyokki; nibakabunganisya makamu abantu boonse, bakasisya lugwalo. 31 Nibakamana kubala lugwalo bakabotelwa nkambo kakusungwazigwa. 32 Judasi a Sayilasi, alimwi abasinsiimi bakabasungwazya babunyina amajwi akubasimya. 33 Eelyo nibakakkala chiindi chinini nkuko oko, baka bwedezegwa kuzwa kulibakwabo abo bakabatumide muluumuno. 34 Magwalo mabotu achiindi takwe minchali pe awa 34. ( langa Nchito 15: 40) Pesi kwakaboneka kuti nchibotu kuti Sayilasi achaale nkuko. 35 Pesi Pawulu a Bbanabbasi bakakkala ku Antiyokki, kabalikuyiisya akukambawuka ( antomwe abamwi biingi) Ijwi lya Mwami. 36 Nikwakayinda mazuba Pawulu wakati kuli Bbanabbasi, “Ngatubweede lino tukaswaye bakwesu mumadolopo woonse omo mutwaakambilizya ijwi lya Mwami, akubona kuti balibiyeni. 37 Bbanabbasi wakalikuyanda kuti beende amwi a Joni wakalikutegwa ngu Makki. 38 Pesi Pawulu wakayeeya kuti takuli kubotu kuti babweze Makki, ooyo wakabalobokede mu Pamfuliya akuleka kwendelela kunembo ambabo amulimu. 39 Lino mpawawo kwakaba kukazyania kupati, kwakachitika kutibapambukane kuzwa kuli umwi awumwi, mpawo Bbanabbasi wakabweza Makki, bayamba binkamwi mubwaato bayaku Sayipulasi. 40 Pesi Pawulu wakasala kupedekezegwa kuluzyalo lwaMwami ababunyiina. 41 Mpawo wakeenda akwiinda mu Siliya aku Silisiya kabali kusimya mambungaano.