16
Pawulo wakasika alimwi ku Debbe aku Lisitila, aboobo, umwi mutobeli uutegwa Timoti wakaliwo, imwana wamukayintu muJuda iwakali musyomi, pesi wisi wakali muGiliki. Wakali ampuwo mbotu kulibakwabo ibakali ku Lisitila aku Ikkoniyamu. Pawulo wakali kuyanda kweenda anguwe; nkinkaako wakamubweza wamupalula kaambo kaba Juda bakali mumasena aayo, nkambo kakuti boonse bakalizizi kuti wisi mu Giliki. Awo nibakayobweenda lwendo lwabo mumadolopo, bakayobupa imajwi kubatumwa abapati ibakali mu Jelusalema ikuti balilemeke. Awo imbungano zyakasimisigwa mu mweelwe ibuzuba abuzuba. Pawulo abasindikizi bakwe bakayinda kumasena a Pilijiya a Galantiya, mbuli kuti bakali babindwa aMuuya Uusalala kuti bakambauke ijwi mubusena bwa Eziya. Nibakasika afwifwi Misiya, bakeezya kunjila mu Bbitiniya, pesi imuuya wa Jesu wakabakasya. Awo nibakayinda Misiya, bakakusika kudolopo lya Tulowasi. Ichilengano chakaboneka kuli Pawulo imansiku; imwalumi waku Mesodoniya wakalimvwi mpawawo, kalikumukkumbila akwamba kuti, “kweza ku Mesodoniya uzotugwasye,” 10 awo Pawulo nakabona chilengano, mpawawo twakabambilila kuyaku Mesodoniya, akuzumina kuti Leza nguwatwiita kuti tukakambauke ijwi kuli mbabo. 11 Akutalika kuyamba kuzwa ku Trowasi, twakeendela limwi kululama ku Samotilasi, aboobo mubuzuba butobela twakasika ku Neyopolisi. 12 Kuzwaawo twakaya ku Filipi, kalili dolopo lyaku Mesodoniya, idolopo lyabulemu mubboma akubwendeleezi bwa Loma, aboobo twakakkala mazuba miingi mudolopo eeli. 13 mubuzuba bwamugibelo twakazwa aanze aakkoma lyakubbazu lyamulonga, oko nkutwakayeya kuti kuli busena bwakukombela. Twakakkala aansi twambuula abakaintu bakabungene. 14 Umwi mwanakazi walikutegwa Lidiya, wakalikusambala zisamo zyamubala wantumbula, iwakali kukomba Mwami, wakatuswilila. Leza wakajula moyo wakwe kuti aswilizye loko nzyakali kwamba Pawulo. 15 Aawo naka bbabbatizigwa antoomwe abempuli yakwe, wakatukombelazya, wakamba kuti, “kuti mwandibona kuti ndilasyoma kuli Leza, amuze mukakkale kunganda yangu.” Alimwi wakatukombelezya. 16 Mbuzyakaba, aawo nitwakali kuya kubusena bwakukukombela, umwi musimbi muzike iwakali aamuya wabusondi wakatuwondongania. Wakapa basimalelo bakwe impindu kuzwa kubusondi bwakwe. 17 Oyu mukaintu wakatobelela Pawulo andiswe kali koompolola, wakati, “Aaba balumi mbabelesi ba Leza wabulemu. Bali kumukambawukila ijwi lyalufutuko.” 18 Wakachita mbuboobu kwamazuba miingi. Pesi Pawulo, nakamunyemya loko, wakacheba akwambila muuya oyu wakati, “Ndili kukwambila muzina lya Jesu Kilisito kuti uzwe mumukayintu oyu.” Aboobo imuuya wakazwa muchiindi nchichecho. 19 Aawo basimalelo bakwe nibakabona kuti imweenya wabo wakujana mpindu wagola, bakajata Pawulo a Sayilasi akubakwelela kuli basimulawu muchisambalilo. 20 Nibakabeeta kuli Sikubeteka, bakati, “Aaba baalumi balikupenzya idolopo lyesu, mba Juda. 21 Bakambawuka milawu itazumininwi kuti ba Looma batambule akuchita mbubo.” 22 Aawo iluundu loonse lwakanyampuka akutongooka aatala a Pawulo a Sayilasi, imubetesi wakadelula akubazwatununa zisamo akwambilizya kuti bawumwe amilamu. 23 Nibakamana kubabuduula, bakabawalila muntolongo akwambila simulinda ntolongo kuti abalinde tabazwi. 24 Musule akapegwa mulawo oyu, simulinda ntolongo wakabajalila mukaanda kamukati loko kabasungidwe misungo kumawulu. 25 Aakati kabusiku Pawulu a Sayilasi bakalikukomba akwimbila Leza, awo bamwi basungwa bakali kubaswilizya. 26 Muchiindi chifwifwi kwakaba muzuzumo wanyika, ezi zyakazunganisya intolongo; mpawo imilyango yakajuka, alimwi imisungo yanketani yakanguunuka kuli umwi awumwi. 27 Simulinda ntolongo wakasinsimuka akubona milyango yantolongo kayaseeme; wakabweza ipanga lyakwe (Ifulo) lyakwe akuyanda kulijaya, nkaambo wakayeeya kuti basungwa boonse bachija. 28 Pesi Pawulo wakatambwizya ajwi pati, wakati, “utalinyonyoni, nkambo toonse mputuli.” 29 Simulinda ntolongo wakayasya malampi akunjila mukati, kateketa akuyowa, wakawidaansi kunembo lya Pawulo a Sayilasi. 30 Wakabeeta aanze akwamba kuti, “Nobapati, ndichite biyeni kuti ndifutulwe?” 31 Bakaamba kuti, “syoma kuMwami Jeso, ulafutulwa. iwebo ampuli yako.” 32 Bakamwambila ijwi lya Mwami, antoomwe aboonse bempuli yakwe. 33 Awo simulinda ntolongo wakabweza boonse busiku oobo, wabasanzya zilonda, alimwi wakabbabbatizigwa aboonse bempuli yakwe mpawawo. 34 Nakeeta Pawulo a Sayilasi munganda yakwe akubapa ichakulya, wakabotelwa kapati ampuli yakwe yoonse, nkambo wakali wasyoma kuli Leza. 35 Nibwakacha, imubetesi wakatuma ijwi kuli basikulinda, wakati, “Amubaleke baalumi abo bayinke.” 36 Simulinda ntolongo wakambila Pawulo, wakati; imubetesi walayizya kuti ndimulekezye mwende nkokuti amuzwe lino, mweende mulumuuno.” 37 Pesi Pawulo wakabambila kuti; “Batuuma kunembo lyabantu kabatatubetekede, nikuba kuti tuzwa ku Looma - alimwi batubika muntolongo. Lino bayanda kutugwisya chakusisikizya na: Pepe. Aabaze mbabo bazotwaangunune. 38 Basimulinda ntolongo bakasisya majwi ayaa kubabetesi, nibakamvwa kuti Pawulo a Sayilasi mba Loma bakayoowa. 39 Bakasika ibabetesi akukkumbila lulekelelo kuliba Pawulo a Sayilasi akubagwisya aanze, akubakumbila kuti bazwe mudolopo eeli. 40 Pawulo a Sayilasi bakazwa muntolongo akuya kunganda ya Lidiya. Aawo Pawulo a Sayilasi nibakabona babunyina, bakabasungwazya alimwi bakazwa mudolopo eeli.