21
Eelyo nitwakeenda kuzwa kulimbabo kuti tukazubuke, twakatola inzila ilulama kudolopo lyaku Kkosi, mpawo muzuba litobela twakaya kudolopo lya Lodesi, kuzwawo twakaya kudolopo ilya Patala. Muchiindi nitwakajana bwaato buzubuka kuyaku Finisiya, twakazubuka twiinka. Nitwaka kulangalanga mu Sayipulasi, katwisyiide kuchimweensi chabwaato, twakazubuka kuyaku Silisiya twaaku selukila a Taya, oko bwaato nkubwakali kuselezya zilongo. Eelyo nitwakajana basikwiiya, twakakkala mazuba musanu aabili. Kwindila muMuuya bakali kukasya Pawulu kuti atayinki ku Jelusalema. Nakamana mazuba esu, twakazwa mpawo twiinka muznzila yesu, abalabo boonse, abakayintu babo abana, bakatobela nitwakalikuzwa mudolopo. Twakafugama musele lyakumbali alwiizi twakomba, Mpawo twakawonekana twakaya kukutanta bwaato, bo bakabweeda kumyuunzi. Eelyo nitwakamaninsya lweendo lwakuzwa ku Taya, twakasika ku Putolemayisi. Oko twakajuzya bakwesu mpawo twakakkala kwazuba lyomwe. Mubuzuba butobela twakazwa twaya ku Sizaliya. Twakanjila munganda ya Filipo, muvangeli, oyo iwakali umwi wabalimusanu ababili, mpawo twakakkala awe lino oyu mwalumi wakali abana banakalindu bone bakasinsima. 10 Eelyo nitwakakkala kwamazuba, Awo kwakaselela uumwi musinsiimi kuzwa ku Lidiya uutegwa, Agabbasi. 11 Wakaza kulindiswe kulindiswe mpwawo wakabweza ibbanti lya-Pawulu. Wakalyaanga andilyo kumawuluakwe akumaboko wasikuti, “Nzwalikwamba Muuya Uusalala, mbubatakamuchite bama Juda mu Jelusalema kwanga mwanibbanti eli mpawo akumupeda kumaanza abazwa maasi.” 12 Aawo nitwakamvwa eezi zintu, toonse iswe abantu bakalikukkala mubusena oobo twakamukombelezya Pawulu kuti atayinki ku Jelusalema. 13 Elyo Pawulu wakasandula, “Uchitayi, kulila akukwamuna moyo wangu? Nkambo ndililibambilide, pepe kwangwa luzutu, pesi ikuti ndifwe mu Jelusalema mukambo kazina lya Mwami Jesu.” 14 Kaambo kakuti Pawulu takakombelezeka, twakawumuna mpwawo twakati, “Akuchitwe ikuyanda kwa Mwami. 15 Kuzwa amazuba aya, twakabweza izikwama zyesu twayinka ku Jelusalema. 16 Awo twakendaamwi abamwi basikwiiya bazwaku Sizaliya. Baketa mwaalumi uutegwa Munasoni, mwalumi uuzwaku Sayipulasi, sikwiiya mutanzi oyo ngutwakali kuzokkalaawe. 17 Awo nitwakasika ku Jelusalemu, bakwesu baktutambula chakukondwa. 18 Buzuba butobela Pawulu wakayinka andiswe kuli Jemusi, abaalu boonse bakaliwo. 19 Awo nakabajuzya, wakabambila zintu chiimwi achimwi ezyo Leza nzyakali wachita akati kabamaasi kwindilila mumulimo wakwe. 20 Elyo nibakazimvwa, bakalumbaizya Leza, mpawo bakati kulinguwe, “Wakubona, mukwesu, nzingana zyuulu zyakasyoma akati kaba Juda. Balilipedelede boonse kuti babambe mulawu. 21 bakabuzigwa aatala andime, ikuti uyiisya ba Juda boonse ibakkala akati kabamaasi kuti basule Mozesi, akuti mpawo ubabuzya kuti batakapaluuli ibana babo, akuteenda munzila yachiyanza chabo chakale. 22 Tuchiite kutyeni? nkaambo kasimpe bayomvwa kuti wasika. 23 Lino chita ezi nzitukwambila: Tulabalumi bone bachita chikonke. 24 Bweza baalumi aba ulisalazye ambabo, ubbadale nzibelede kuti baliiye bo, kuti bakakulule mitwe yabo. Kuti muntu woonse akazibe kuti ezi zintu nzibakali babuzigwa ayeebo nzyabuyo. Bayoyiiya kuti ayebo upona kabotu mukubamba mulawu. 25 Pesi atala abamaasi ibakasyoma, twakalemba mizeezo yesu kuti bakaligwisye kuzintu zyapedwa kuzikozyanio, kubulowa akulizyadinwa, azyamalalane.” 26 Elyo Pawulu wakabweza balumi, mpawo mubuzuba litobela wakalisalazya we antomwe ambabo. Elyo bakaya munganda ya Leza, akubona kuti mazuba akusalazigwa azuzikizigwa azipo ziketwe izya umwi wabo. 27 Eno mazuba alimusanu aabili nakaaamba kumana, bamwi ba Juda baku Eziya, mukubona Pawulu mun'anda ya Leza, bakasungilizya makamu mpawo bamujata. 28 Bakali kompoolola, Nobalumi ba Izilayeli, mutugwasye. Ngonguwe muntu uyiisya baluumi boonse koonse zintu zilwisyania abantu, amulawu, abusena obu. Kutali oobo, alubo, wakeeta baGiliki munganda ya Leza, mpawo wakasofwazya busena busalala. 29 Mukuti bakali babona Tulofimasi waku Efeso nkalaawe mudolopo, mpawo bakayeeya kuti Pawulu wakali wamweeta mukati ka nganda ya Leza. 30 Idolopo lyoonse lyakakondwa, abantu bakachiijana antomwe abakajata Pawulu. Bakamugwisya munganda ya Leza, imilyango mpawo yakajaligwa. 31 Elyo nibakali kweezya kumujaya, makani akasika kuMwami wenkamu yechandaano yabalinda kuti yoonse Jelusalema yakali mukubotelwa. 32 Mpawo wakabweza abasilumamba abasilutwe babasilumamba bali mwaanda mpawo bakachijana buselela kuya kumakamu makamu Eelyo bantu nibakabona Mwami wachandano chaba Silumamba, bakimikila kumuma Pawulu. 33 Elyo mupati wachandano wakasika wajata Pawulu, mpawo wakabambila kuti aangwe anketani zyobile. Elyo wakabuzya kuti wakaliini akuti wakaliini. 34 Bamwi munkamu bakali koompolola chintu chomwe bamwi chimbi. Mukuti mupati wachandano takaziba bwini akambo kakuyowela kwakaliwo, elyo wakabambila kuti, Pawulu ayeetwe mukati kachikwabililo 35 Chindi naakaza kumatantilo, wakanyampulwa abasilumamba nkambo kamakamu akali kumulwana. 36 Awo makamu abantu akabotelwa akwimikila kunembo akoompolola, “mwiinkaawe!.” 37 Awo Pawulu nakali kwetwa mukati kachikwabililo, wakati kumupati wachandano, “Zilazuminwa na kuti ime ngaambe chimwi chiintu kulinduwe?” Mupati wachandano wakati, “wambula chiGiliki na? 38 Toli waku Ijipita na, wakindide chimwi chiindi chakinda wakatalika kupapapila mpawo akuzulwida zyuulu zyabalumi baku 'Asasinzi' kuya munkaanda?” 39 Pawulu wakati, “Ime ndimu Juda, uuzwa mudolopo ilyaku Tasasi mu Silisiya. Ime ndilichizyalwa chamudolopo lilemekwa. Ndakukumbila, ndizumizye kuti ngaambule abantu.” 40 Elyo mupati wachandaano nakamuzumizya, Pawulu wakiima amatantilo mpawo wakawumuzya bantu akuboko. Elyo kwakaba kumuuna kunikide, wakaambula kuli mbabo mumulaka wachi Hiibbulu, We wati,