22
Nobakwesu anomataata, amuswilile kulyambwida kwangu nkundiyanda kuchita lino kulindinywe.” Lino makamu makamu nakamvwa Pawulu kali kwambula mumulaka wachi Hebbulu, bakawumunisya. Wakati, Ímebo ndili mu Juda wakazyalilwa mu Tasasi waku Silisiya pesi ndakayiiya muchisi echino kunsi amawulu a Gamaliyeli. Ndakalayililwa mbuli mubwendelezi bwamilawu miyumu yaba mataata. Ndili musungusungu kuli Leza mbuli bamwi bangu boonse sunu. Ndakapenzya inzila eyi kusikila kulufu, kandisunga akutola balumi abanakazi kumajele amuntolongo, mbuli mupayizi mupati abazulwidi boonse blakonzya kuba bakamboni. Ndakatambula magwalo kuli mbabo, kuchitila kubakulana baku Damasiko alimwi ndakayinka kuyobaleta mubwange, kuti bakasubusigwe ku Jelusalema. Zyakachitika kandiyabwenda afwifwi a Damasiko, kuchindi chakuya kukalanga bwaseme mpawawo mumuni wakandimwekela kuzwa kujulu. Ndakawida ansi mpawo ndakamvwa ijwi lyakati kuli ndime, 'Sawulu, Sawulu, nkambonzi nolikundipenzya? Ndakasandula, 'Kuti nduweni, Mwami?' Wakati kulindime, 'Ndime Jesu waku Nazaleta, oyo ngoli mukupenzya.' Abo bonse mbindakalaabo bakawubona mumuuni, pesi tebakali kumvwisisisya ijwi lyayooyo wakali kwambula andime. 10 Ndakaamba kuti niinzi nchindeleede kuchita Mwami?' Mwami wakati kulindime, 'Buka uyiinke mu Damasikkas. Oko uyowambilwa zyonse nziwatondekelwa kuti ukachite. 11 Tendakachili kubona pe nkambo kakutubisya kwamumuni ulya, kwinda mukuzulwidwa amaboko abaabo mbindakalabo, ndakanjila mu Damasikkasi. 12 Nkukoko ndakaswanana amwalumi utegwa Ananiyasi, imwalumi wakalipedelede alubo kawuzi mulawu kajisi impuwo mbotu kuma Juda boonse bakali kukkala mumoomo. 13 Wakasika kuli ndime, wayimikila andime, alimwi wakati, “Mukwesu Sawulu, tambula kubona kwako.” Muchindi nchichecho ndakamubona. 14 Elyo wakati kuli Leza waba mataata wakutondeka kuti uzibe kuyanda kwakwe, kuti ubone ulaleme ukamvwe ijwi lizwa mumulomo wakwe. 15 Nkambo uyooba kamboni wakwe kubantu boonse kuli nziwabona akumvwa. 16 Lino ulindaanzi? Buka, ubbabbatizigwe, alimwi usanziwe zibi zyako, akwiita kuzina lyakwe.' 17 Nindakabweda ku Jelusalema amuchindi amuchindi nindakali kukomba mung'anda ya Leza, zyakandichitikila kuti ndakapegwa chilengano. 18 Ndakamubona kati kulindime, fwambana uzwe mu Jelusalema, chakufwambana nkambo tabakwe nibayo butambula bukamboni bwako atala andime.' 19 Ndakati, 'Mwami, bolwabo balizi kuti ndakali kwanga akuuma abo bakali kusyoma muli nduwe muzikombelozyonse. 20 Alya bulowa bwa Sitivini kamboni wako nibwakatilwa, ndakali umwi wabo wakalimvwi kazuminana anzizyo, alimwi ndakali kulinda zyakusama zyababo bakamujaya. 21 Pesi wakati kulindime, koya nkambo ndiyokutuma kule kuli bamaasi.” 22 Bakamuswilila kusikila kujwi elyo. Mpawo bakompolola kabati nawandwe mukwesu oyo munyika nkambo tachilikabotu kuti apone.” 23 Nibakali kuya bompolola, kabasowa zisamo zyabo, alimwi kaba lundumuna lusuko mujulu. 24 awo silutwe mupati waba silumamba wakalayilila kuti Pawulu bamulele mukati alubaya. Wakapa malayilile akuti abuzisigwe chakuumwa achimboko kuti welwakwe akazibe kuti nkambonzi nibalikuya bompolola nkambo kakwe. 25 Lino nibakamwanga lutambo Pawulu wakati kuli silumamba mupati walimwanda oyo wakalimvwi kumbali, “Chili mumawulu na kuti inywe muume mwalumi achimboko kalimu Loma alimwi kata toledwe kukwezegwa? 26 Lino silumamba mupati walimwamda nakamvwa eezi, wakayinka kuli silutwe mupati wasilumamba wakamwambila kali kuti, “Niinzi ncholikuyanda kuchita? Nkambo oyu mwalumi oyu mu Loma mubuzyalwe bwakwe.” 27 Silutwe mupati wabasilumamba wakasika kuli nguwe wati, ndambile uli mu Loma na? Pawulu wakati, “Iyii.” 28 Silutwe mupati wabasilumamba wakati, zyakakonzeka biyo nkambo kamali nyiingi kuti ndikonzye kujana bukkalo bwamu Loma. Pesi Pawulu wakati, mebo ndakazyalwa kandili mu Loma. 29 Mpawo bantu bakalelede kumubuzisisya bakamusiya mpawawo. Silutwe mupati waba silumamba wakali wayoowa, Nakayiiya kuti Pawulu wakali mu Loma, nkambo wakali wamwanga. 30 Mubuzuba butobela silutwe mupati wabasilutwe wakayanda kuziba nchoonzyo atala anchibakali kumutamikizya Pawulu muJuda. Mpawo waka mwangununa zyanzyo akulayilila Mupayizi mupati aboonse benkuta kuti baswanane. Mpawo wakamweeta Pawulu wamukkazika akati kabo.