23
Pawulo wakalangisisya basinkuta mpawo wakati, “Bakwesu, ime ndakapona kunembo lya Leza amoyo wangu woonse mubotu kuyoosikila sunu.” Ananiyasi mupayizi mupati wakalayilila aabo bakayimvwi kubbazu lyakwe kuti bamuume kumulomo. Mpawo Pawulo wakati kulinguwe, “Leza ulawuma nduwe, iwe yobulambo butubulukide. Ukkalilide kundibeteka kumalawu na, pesi ulayilila kuti nduumwe, chitali mumulawu? Aabo bakayimvwi mpawo bakaamba kuti, “Mbomubo na mbotukila mupayizi mupati wa Leza?” Pawulo wakaamba kuti, “Teendazi pe nobakwesu kuti ngomupayizi mupati. Nkaambo kulilembedwe, Tokoyoowambula bubi aatala amweendelei wabantu bako.” Aawo Pawulo naakabona kuti imwi nkamu yabantu bakali ba Sajusi mpawo bamwi bakali ba Falisi, wakaambuula ajwi pati nkali munkuta wati, “Bakwesu, mebo ndimu Falisii, ndimwana waba Falisii, nkaambo kakuti ndaabulangizi bwakubuka kubafu, nchenchicho nchendookubetekwa.” Nakaamba oobo kwakaba kukazyania aakati kaba Falisi aba Sajusi, mpawo nkamu yakaanzaana. Nkaambo ba Sajusi bati taakwe kubuka kubafu, taakwe bangelo alimwi taakwe myuuya, pesi ba Falisi balazizumina zyoonse eezyo. Mpawo kwakaba kuyooma kupati, bamwi balembi bamulawu balikubbazu lyaba Falisi, bakiimikila kabakazya kabati, “Taakwe bubi pe mbotujana mumwaalumi ooyu. Ani kuti muuya naakuti mungelo nguwaakambuula kuli nguwe?” 10 Nikwakaba kuyooma kupati, mupati wabasilumamba wakayoowa kuti Pawulo balamukwamuma, aboobo wakalayilila basilumamba kuti bayinke aansi bakamubweze changuzu kuzwa kuli basinkuta amweete kusisikene. 11 Busiku bwakatobela mwami wakiima kubbazu lyakwe mpawo wati, “Utayoowi, nkaambo mbuli mbwakandipeda bukamboni mu Jelusalema, mbubo mboyoondipeda bukamboni aku Loma.” 12 Nebwakacha, bamwi baJuda bakayungana balibika munsi lyachikonke, kabati tabakoolya na kunywa chikntu mane bamujaye Pawulo. 13 Bakalikwiinda makumi aane baalumi bakapanga jungwe eeli. 14 Bakayinka kubapayizi bapati akubaalu bembungano bakwaamba kuti, “Twaanga chikonke chipati kuti tutalyi chintu ado tumujaye Pawulo. 15 Aboobo, lino basinkuta abakumbile zilimumulawu kuli silutwe wabasilumamba bamweete kulindiswe, kube aanga kuli nchoyanda kumvwisisisya kumulandu wakwe. Swebo tulilibambilide kumujaya katanasika aano. 16 Pesi mwana mulombe wamuchizi wa Pawulo wakamvwa kuti balimubawatilide, mpawo wakanjila mukati mwakabede Pawulo wakumwaambila. 17 Pawulo wakayita umwi wabasilumamba bamwaanda wati, “Bweza mulombe ooyo umutole kuli Silutwe wabasilumamba nkaambo uli aachakwaambwa. “ 18 Eelyo Silutwe wabasilimamba bamwaanda wakabweza mulombe akumweeta kumupati wabasilumamba mpawo wamwaambila kuti, “Pawulo musungwa wandiita kulinguwe akundikumbila kuti njete mulombe ooyu kulinduwe. Ulachakwaamba kulinguwe. 19 Mupati wabasilumamba wakamujata wamutola kubusena busisikene mpawo wakamubuzya wati, “Niinzi nchoyanda kundaambila?” 20 Mulombe wakati, “BaJuda bazuminana kuti kukukumbila kuti uyete Pawul ijuunza kunkuta, kakubanga bayanda kumvwisisisya obootu obootu mulandu wakwe. 21 Pesi utabazuminini nkaambo kuli baalumi biinda makumi one bamubwatilide munzila. Bakalimbika muchikonke chakuti tabakolya nanka kunywa chintu mane do bamujaye. Kwalino balindide biyo kuzumininwa anduwe.” 22 Mpawo mupati wabasilumamba wakamuleka mulombe ooyo weenda nakamana kumulayilila kuyi, “Utaambili muntu kuti wandaambila zintu eezi.” 23 Mpawo wakiita bapati babili babasilumamba bamwaanda wabaambila kuti, “Mubunganie mbasilumamba bali myaanda yobile balibambile kuyoosika ku Kkayisalia, abali makumi musanu aababili bama basimabbiza, abali myaanda yobile basimasumu. Mulanyampuka muwola lyatatu lyamansiku.” 24 Wakambaambila alubo kuti babambe bamnyama mbatabelesye Pawulo akumutola katabililikide kuli elekisi mweendelezi wchilikiti. 25 “Mpawo wakalemba lugwalo luti: 26 “Kkilawudiyasi Lisiyasi uyindila kulemekwa Mweendelezi Felekisi, ndajuzya. 27 Ooyu muntu wakasungwa abaJuda mpawo bakali kuyanda kumujaya nendakasika nkelabasilumamba akumuvuna nkaambo ndakamvwa kuti muna Loma 28 Ndakayanda kuziba kuti nkamboonzi nibamupa mulandu, aboobo ndakamutola kunkuta yabo. 29 Ndakaziba kuti wakalikupegwa mulandu uulangene aamilawu yabo, pesi taakwe kaambo nkaakachita pe nkapedwe keelela mulandu walufu na ntolongo. 30 Kuzwaawo ndakazibisigwa kuti kubambidwe mabambe aalangene amwaalumi ooyu, aboobo ndafwaambana kumutumizya kulinduwe akulayilila basikumupa mulandu kuti beete moilandu njibamupa kunembo lyako. Ndalumba.” 31 Aboobo basilumamba bakatobele malayilile aabo, mpawo bakatgola Pawulo akumweeta kut Antipatilisi mansiku. 32 Mubuzuba bwakatobela basilumamba biingi bakasiya basimabbiza kuti biinkaawe mpawo bo babweeda kulubaya. 33 Aawo basimabbiza nibakasika ku Kkayisaliya akusisya lugwa kumweendelezi alimwi bakamutula Pawulo kulinguwe. 34 Aawo nakabala lugwalo mweendelezi, wakabuzya Pawulo chilikiti nkwazwa; naakamvwa; kuti wakalikuzwa ku Silisiya, 35 wakati, “Nzokumvwisisisya basika basikukupa mulandu.” Mpawo wakalayilila kutgi abambwe kung'anda mpati yabwami bwa Helodi.