Ba-Efeso
1
Pawulu, mutumwa wa Kkilisito Jesu kwindila mukuyanda kwa Leza, muli Kkilisito Jesu. Luzyalo kuli ndinywe a lumuuno luzwa kuli Leza Taata wesu, a Mwami Jesu Kkilisito. Eelyo Leza a Taata wa Mwami Jesu Kkilisito ngatembawulwe, oyo wakatulongezya azyoonse zilongezyo zyamuuya mumasena aakujulu muli Kkilisito. Leza wakatusala mulinguwe kuzwa kumatalikilo enyika kuti tukabe basalali akubula chibi kumenso akwe muluyando. Muluyando Leza wakatukanzila yejunza swe kuti atubweze mbuli bana kwinda muli Jesu Kkilisito kwindila mukulibonia mukulibotezya kwakuyanda kwakwe. Kubwezwa kwesu kweta kutambawula kuluzyalo lulabulemu oolo we ndwakatupa swe kakutakwe muulo muuli umwi ngwakayanda. Muli Jesu Kkilisito tulalununuko kwinda mugaze lyakwe akulekelelwa kwazibizyesu, kwindila mubuvubi bwaluzyalo lwakwe. Wakavuzya luzyalo oolu kulindiswe a boonse busongo akumvwisisiya. Leza wakazichita kuti zizibwe kulindiswe zisisikene zyakuyanda kwakwe, kwindila kulizezyo zyakamubotezya, azyakatondezya muli Kkilisito, 10 nkali a maboneno kukubambila kuzulila kwachindi, kukweta zintu zyoonse antoomwe, zyoonse zintu zilikujulu azilaansi, munsi amutwe womwe, nkokuti Kkilisito. 11 Muli Kkilisito twakasalwa achisalo, wakatuyanda mukwindila mumabambe akwe ooyo ubeleka kuzwa kulizyoonse kwindila kumakanze akuyanda kwakwe 12 Leza wakatusala swe mbuli basilukono kuchitila kuti swe, tobatanzi kubulangizi muliKkilisito, tukabe bakutembawula bulemu bwakwe. 13 Muli Kkilisito, inywe kabiyo, eelyo nimwakamvwa ijwi lyakasimpe, makani mabotu alufutuko lwenu, mwakasyoma mulinguwe mpawo mwakasinizigwa a chisyomezyo chamuuya Uusalala, 14 ooyo mwakabikwa kulukkono lwesu kuyosika kulununuko lwanzitulaazyo, kukutembawula bulemu bwakwe. 15 Kuleechi chilengwa, kuzwa nkesinaamvwa aatala alusyomo lwanu mu Mwami Jesu aluyando lwenu kuli boonse bantu ba Leza basalala, 16 tendakaleka kulumba Leza nkambo kenu mbuuli mbindamwaamba munkoombyo zyangu. 17 Ndakomba kuti Leza waMwami wesu Jesu Kkilisito, Taata wabulemu, uyopa kulindinywe muuya wabusongo aziyubunuzyo muluzibo lwakwe. 18 Ndakkomba kuti meso amyoyo yanu amunikilwe, kuti mukazibe bulangizi kuli zezyo nzyakamwitila bantu ba Leza basalala. 19 Munkombyo zyangu ndikumbila kuti muzibe mbuzibede inguzu zyakwe mpati loko zyiinda nzyajisi kulindiswe nitusyoma, kwindila mukubeleka kwanguzu zyabulemu bwakwe. 20 Eezi nzenzizyo nguzu ezyo Leza nzyakabelesya muli Kkilisito eelyo nakamubusya kuzwa kubafu akumukkazika kujanza lyalulyo lwakwe mumasena akujulu. 21 Wakakkazika Kkilisito kule atala lyayoonse milawu abwendelezi anguzu abasinguzu, alyoonse zina eelyo lyuzikidwe Kkilisito uyoyendelezya kutensi mulicheechi chibela luzutu, pesi amuchibeela chiza. 22 Leza wakabikka zyoonse zintu mukuzipeda kuunsi lyamawulu aKkilisitu alimwi wakamupa kumbungano mubili mutwe atala lyazyoonse zintu. 23 Imbungano mubili wakwe, buzule bwakwe oyo uzuzya zyoonse muli zyoonse.